Majplast Monika Bijowska P.P.H.U.	IceTech Polska BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - luty 2019

05-03-2019, 01:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- luty 2019

 
 

PN-EN 16985:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2019

Kabiny malarskie do natryskiwania organicznego materiału powlekającego -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej omówiono istotne zagrożenia, sytuacje zagrożeń i niebezpieczne zdarzenia odnoszące się do kabin malarskich natryskowych, gdy są one używane w sposób zamierzony i w warunkach przewidzianych przez wytwórcę, a także w rozsądnie przewidywanych niewłaściwych zastosowaniach.

W niniejszej normie nie ujęto istotnego ryzyka związanego z wykorzystaniem maszyny do wyrobów spożywczych i farmaceutycznych.

W niniejszej normie nie ujęto istotnego ryzyka związanego z kabinami do suszenia oraz suszenia i natryskiwania, ale ujęto w EN 1539:2015.

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:

• przestrzeni do nanoszenia ciekłych organicznych wyrobów lakierowych, które są ograniczone tylko jedną ścianą wykorzystaną do wyprowadzenia wentylacji wyciągowej);
• platform przymocowanych do kabin malarskich (np. do poprawek);
• kabin do nanoszenia materiałów kłaczkowych ( patrz EN 50223:2015);

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy kabin malarskich wyprodukowanych przed datą jej publikacji jako Norma Europejska.

 

PN-EN 1708-2:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 04-02-2019

Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym

Zakres

Celem niniejszej Normy Europejskiej jest przedstawienie przykładów pewnych i zaakceptowanych połączeń spawanych mających zastosowanie do spawanych elementów stalowych nie obciążonych ciśnieniem wewnętrznym. Nie jest to promowanie standaryzacji połączeń, które mogą być uznane za obowiązkowe oraz nie jest to w jakikolwiek sposób ograniczenie rozwoju. W razie konieczności należy rozważyć wymagania dotyczące nośności, przydatności do określonych celów, naprężeń zmęczeniowych i korozji.

Niniejsza norma zawiera przykłady połączeń spawanych wykonanych przez zastosowanie następujących procesów spawania (numery procesów zgodnie z normą EN ISO 4063):
- Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (111);
- Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114);
- Spawanie łukiem krytym (12);
- Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131);
- Spawanie MAG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135);
- Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu aktywnego (136);
- Spawanie MAG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu aktywnego (138);
- Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (132);
- Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu obojętnego (133);
- Spawanie TIG; Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (14).

Inne procesy są do zastosowania na drodze porozumienia.

Pozostałe wymagania należy rozważyć zgodnie z istniejącymi normami.

 

PN-EN IEC 60974-14:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2019

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności

Zakres

W niniejszej części IEC 60974 określono wymagania dotyczące sprawdzania sprzętu do spawania łukowego i zewnętrznego sprzętu monitorującego. Niniejsza norma służy również praktycznemu wdrożeniu procedury sprawdzania sprzętu do spawania łukowego.

Niniejszy dokument może być stosowany w czasie instalacji oraz w każdym innym czasie lub odstępach czasu, jakie użytkownik uzna za stosowne, w celu zapewnienia, że urządzenie jest zdolne do działania zgodnie ze specyfikacją producenta lub innymi specyfikacjami uznanymi przez użytkownika za odpowiednie.

Niniejszy dokument nie dotyczy:
- systemów plazmowych stosowanych do cięcia i żłobienia;
- urządzeń do zajarzania i stabilizacji łuku;
- sprzętu do spawania łukowego zaprojektowanego zgodnie z IEC 60974-6

Niniejszy dokument dotyczy użytkownika, serwisu lub producenta. Może być stosowany
- samodzielnie;
- w połączeniu z instrukcjami producenta; lub
- jako podstawa dla równoważnej procedury sprawdzania napisanej przez producenta dla określonego sprzętu.

 

PN-EN ISO 8994:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2019

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda siatkowa

Zakres

W niniejszym dokumencie podano siatkowy system oceny określający w sposób pośredni charakterystykę powierzchni anodowych powłok tlenkowych na aluminium i stopach aluminium, poddawanych badaniom korozyjnym.

Ten system oceny ma zastosowanie do korozji wżerowej, będącej wynikiem
— badań przyspieszonych,
— ekspozycji w środowisku korozyjnym oraz
— badań w warunkach użytkowania.

W niniejszym dokumencie uwzględniono jedynie korozję wżerową metalu bazowego wynikającą z penetracji ochronnej anodowej powłoki oksydacyjnej.PN-EN ISO 14978:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 22-02-2019

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólne wymagania, terminy i definicje charakterystyk wyposażenia pomiarowego do GPS, np. mikrometrów, suwmiarek, płytek wzorcowych i przyrządów do pomiaru kształtów obrotowych. Niniejszy dokument stanowi podstawę norm zawierających definicje i opisy charakterystyk konstrukcyjnych i metrologicznych wyposażenia pomiarowego i podano w nim wytyczne dotyczące opracowania i treści norm wyposażenia pomiarowego do GPS.

Niniejszy dokument ma w zamierzeniu ułatwiać komunikację między wytwórcą/dostawcą a klientem/użytkownikiem oraz poprawiać dokładność fazy specyfikacji wyposażenia pomiarowego do GPS. Niniejszy dokument ma też być narzędziem stosowanym przez firmy w procesie definiowania i wyboru odpowiednich charakterystyk wyposażenia pomiarowego,

Niniejszy dokument zawiera terminy często stosowane do charakteryzowania konkretnego wyposażenia pomiarowego.

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

 

Podobne artykuły