Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - luty 2017

09-03-2017, 00:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- luty 2017

 

 

PN-EN 61069-5:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 5: Ocena niezawodności systemu

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069:

 • przedstawiono szczegółowo metodę oceny niezawodności podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
 • zdefiniowano podstawową kategoryzację niezawodności,
 • opisano czynniki wpływające na niezawodność, które należy brać pod uwagę, gdy ocenia się funkcjonalność,
 • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny niezawodności ze zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

 

PN-EN ISO 21028-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiałów dotyczące odporności na obciążenia udarowe w temperaturach kriogenicznych -- Część 1: Temperatury poniżej -80 °C

Zakres:

W niniejszej części normy ISO 21028 określono wymagania dotyczące odporności na obciążenia udarowe materiałów metalowych, używanych w temperaturze poniżej -80 °C, w celu zapewnienia ich odpowiedniości dla zbiorników kriogenicznych.

Niniejsza część normy ISO 21028 nie ma zastosowania do stali niestopowych i odlewów.

 

PN-EN 61003-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Systemy sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości

Zakres:

Niniejsza część IEC 61003 ma zastosowanie do elektrycznych i pneumatycznych przyrządów lub urządzeń sterowniczych, używanych w sterowaniu procesami przemysłowymi, które wykorzystują wielkości mierzone będące sygnałami ciągłymi, albo mechanicznymi (położenie, siła, itp.), albo znormalizowanymi sygnałami elektrycznymi.

Te przyrządy lub moduły systemów sterowania procesami mogą być użyte jako regulatory, albo jako przełączniki alarmowe lub też do innych podobnych zastosowań.

Kwestie bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych mają wpływ tylko na nieliczne produkty z zakresu niniejszej normy. Wskutek tego niniejszy dokument nie obejmuje odpowiednich zagadnień bezpieczeństwa.

Niniejsza norma jest przewidziana do wyszczególnienia jednolitych terminologii i metod badania do wyznaczania właściwości przyrządów i modułów systemów z analogowymi wielkościami mierzonymi i wyjściami dwu-lub wielostanowymi, stosowanych w systemach sterowania procesami przemysłowymi.

Rozważania inne niż dotyczące właściwości są zmieszczone w Rozdziale 10.

 

PN-EN 61003-2:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 01-02-2017

Systemy sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych

Zakres:

W niniejszej części IEC 61003 podano wytyczne dla sprawdzenia i badania działania elektrycznego i pneumatycznego wyposażenia z dwu lub wieloma pozycjami wyjść, dla przykładu: dla badań odbiorczych lub po naprawie. Należy jej używać w połączeniu z IEC 61003-1:2016, IEC 61298-2:2008 i IEC 61298-3:2008.

Niniejsza część IEC 61003 ma zastosowanie dla elektrycznego i pneumatycznego procesowo-przemysłowego wyposażenia, z użyciem wartości mierzonych o ciągłych sygnałach. Wartością zadaną może być zarówno wielkość mechaniczna (pozycja, siła itd.) jak i standardowy sygnał. Te instrumenty mogą być używane jako regulatory lub przełączniki dla alarmów i innych podobnych celów.

Kryteria ilościowe dla akceptowalnych osiągów powinny być ustanowione w wyniku porozumienia pomiędzy producentem a użytkownikiem, oraz raport z badań wyjaśniający, jakie badania zostały przeprowadzone. Wymagania niniejszej normy są ważne, kiedy są uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem.

 

PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska

Data publikacji: 01-02-2017

Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

Zakres:

W niniejszej części ISO 13849 zawarto wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wskazania dotyczące zasad projektowania i integracji elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS), łącznie z projektowaniem oprogramowania. Dla tych elementów SRP/CS określono właściwości, z uwzględnieniem poziomów zapewnienia bezpieczeństwa, wymagane do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Dotyczy to SRP/CS pracujących w trybie częstego lub ciągłego przywoływania niezależnie od typu zastosowanej techniki i rodzaju energii (elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, mechaniczna itp.) przy wszystkich rodzajach maszyn.

W normie nie określono, jakie funkcje bezpieczeństwa i poziomy zapewnienia bezpieczeństwa należy stosować w konkretnym przypadku.

W niniejszej części ISO 13849 określono wymagania specyficzne dla SRP/CS, w których wykorzystano elektroniczny(-e) układ(-y) programowalny(-e).

W normie nie podano szczegółowych wymagań dotyczących projektowania wyrobów, które są elementami SRP/CS. Niemniej jednak podane zasady, takie jak kategorie lub poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, które mogą być stosowane.

UWAGA 1 Przykłady wyrobów, które są elementami SRP/CS: przekaźniki, zawory elektromagnetyczne, łączniki drogowe, PLC, jednostki sterujące silnikami, urządzenia oburęcznego sterowania, urządzenia czułe na nacisk. Przy projektowaniu takich wyrobów ważne jest odwołanie się do odpowiednich Norm Międzynarodowych, np. ISO 13851, ISO 13856-1 i ISO 13856-2.

UWAGA 2 Definicję wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa podano w 3.1.24.
UWAGA 3 Podane w niniejszej części ISO 13849 wymagania dotyczące programowalnych układów elektronicznych są zgodne z metodyką projektowania i rozwoju związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych układów sterowania maszyn podaną w normie IEC 62061.

UWAGA 4 W przypadku części z PLr = e oprogramowanie wbudowane związane z bezpieczeństwem jest opisane w normie IEC 61508-3:1998, Rozdział 7.

 

PN-EN 61069-2:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 2: Metodologia oceny

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069 określono metodologię w procesie oceny podstawowych systemów sterowania (BCS) na podstawie wytycznych IEC 61069-1. Opisano metody analiz, ocenę względnych wag różnych właściwości systemu i współczynników wpływu oraz określenie programu oceny.

 

PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym na napięcie przemienne powyżej 1 000 V i na napięcie stałe powyżej 1 500 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych z rdzeniem rurowym, składających się z przenoszącej obciążenia rury izolacyjnej, wykonanej z włókien impregnowanych żywicą, i wypełnionej wewnątrz materiałem izolacyjnym (np. materiałem stałym, cieczą, pianką, gazem pod ciśnieniem albo gazem bez dodatkowego ciśnienia), osłony (na zewnątrz rury izolacyjnej) wykonanej z polimeru (np. kauczuku silikonowego lub etylenowo-propylenowego) oraz z metalowych okuć zamocowanych na końcach rury izolacyjnej. Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym, jak określono w niniejszej normie, są przeznaczone do powszechnego stosowania w stacjach zarówno w warunkach wnętrzowych, jak i napowietrznych. Izolatory te stosuje się w stacjach o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 000 V i częstotliwości nie większej niż 100 Hz, lub w sieciach prądu stałego o znamionowym napięciu powyżej 1 500 V.

Przedmiotem tej normy jest:

 • zdefiniowanie stosowanych terminów;
 • opis metod badań;
 • określenie kryteriów przyjęcia wyrobu.

Każdą z prób przewidzianych w niniejszej normie, poza próbami termomechanicznymi, wykonuje się w normalnej temperaturze otoczenia. W niniejszej normie nie uwzględniono prób, które mogą być charakterystyczne dla urządzenia, którego częścią staje się kompozytowy wsporczy izolator stacyjny z rdzeniem rurowym. Ten obszar wymaga jeszcze dalszych przedsięwzięć technicznych.

 

PN-EN 61069-3:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 3: Ocena funkcjonalności systemu

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069:

 • przedstawiono szczegółowo metodę oceny funkcjonalności podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
 • zdefiniowano podstawową kategoryzację właściwości funkcjonalności,
 • opisano czynniki wpływające na funkcjonalność, które należy brać pod uwagę gdy ocenia się funkcjonalność,
 • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny funkcjonalności spomiędzy zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

 

PN-EN 61069-4:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 4: Ocena parametrów systemu

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069:

 • przedstawiono szczegółowo metodę oceny parametrów podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
 • zdefiniowano podstawową kategoryzację właściwości parametrów,
 • opisano czynniki wpływające na parametry, które należy brać pod uwagę, gdy ocenia się parametry,
 • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny parametrów spomiędzy zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).
 

PN-EN 61069-6:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 6: Ocena zdolności systemu do współpracy z operatorem

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069:

 • przedstawiono szczegółowo metodę oceny zdolności do współpracy z operatorem podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
 • zdefiniowano podstawową kategoryzację zdolności do współpracy z operatorem,
 • opisano czynniki wpływające na zdolność do współpracy z operatorem, które należy brać pod uwagę, gdy ocenia się tę zdolność,
 • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny zdolności do współpracy z operatorem ze zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

 

PN-EN 61069-7:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 7: Ocena bezpieczeństwa systemu

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069:

 • przedstawiono szczegółowo metodę oceny bezpieczeństwa podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
 • zdefiniowano podstawową kategoryzację bezpieczeństwa systemu,
 • opisano czynniki wpływające na bezpieczeństwo systemu, które należy brać pod uwagę, gdy ocenia się bezpieczeństwo systemu,
 • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa systemu spomiędzy zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

W niniejszej normie pojęcie bezpieczeństwa systemu jest ograniczone do zagrożeń, które mogą być obecne wewnątrz samego BCS. To oznacza, że sam BCS jako jednostka fizyczna nie będzie wprowadzać zagrożenia.

 

PN-EN 61069-8:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 8: Ocena innych właściwości systemu

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069:

 • przedstawiono szczegółowo metodę oceny właściwości niewiążących się z zadaniem podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2.
 • zdefiniowano podstawową kategoryzację właściwości niewiążących się z zadaniem.
 • opisano czynniki wpływające na właściwości nie wiążące się z zadaniem, które należy brać pod uwagę gdy ocenia się właściwości niewiążące się z działaniem.
 • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny właściwości niewiążących się z działaniem spomiędzy zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

 

PN-EN 50632-2-4:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 02-02-2017

Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek innego typu niz dyskowe

Zakres:

Stosuje się niniejszy rozdział z Części 1 z następującym uzupełnieniem:

Uzupełnia się:

Niniejsza część EN 50632 dotyczy szlifierek, za wyjątkiem wszystkich typów wirujących szlifierek typu dyskowego, które objęte są normą EN 50632-2-3.

 

PN-EN ISO 15236-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Część 1: Budowa, wymiary i wymagania mechaniczne dla taśm przenośnikowych ogólnego stosowania

Zakres:

W niniejszej części ISO 15236 określono parametry i wymagania konstrukcyjne dla taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, jako wzmocnieniem w kierunku wzdłużnym. Wymagania konstrukcyjne przedstawione w Rozdziale 6 odnoszą się zarówno do projektowania pojedynczych taśm jak i kompletnych typoszeregów, takich jak przedstawione w ISO 15236-2.

 

PN-EN 2811:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, sześciokątne, rowkowane/koronowe, ze stali kadmowanej -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa/235 °C

Zakres:

W niniejszej Normie Europejskiej określono cechy charakterystyczne stalowych, kadmowanych nakrętek sześciokątnych, z górną częścią rowkowaną lub koronową, o wysokości normalnej i normalnym przekroju. Nakrętki te przeznaczone są do stosowania w statkach powietrznych do zespołów poddanych głównie obciążeniom ścinającym. Są one przeznaczone do współpracy z częściami gwintowanymi klasy wytrzymałości na rozciąganie 1 100 MPa i zawleczkami według EN 2367. Powłoki kadmowe ograniczają stosowanie do temperatury nie przekraczającej 235 °C.

 

PN-EN 3672:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe, samozabezpieczające, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-P101HT (Waspaloy), srebrzone, do kształtowników 30° -- Klasa wytrzymałości: 1 210 MPa (w temperaturze otoczenia)/730 °C

Zakres:

W niniejszej Normie Europejskiej określono cechy charakterystyczne samozabezpieczających nakrętek trzpieniowych wykonanych ze stopu NI-P101HT, srebrzonych, przewidzianych do stosowania w otworach stożkowych 30°, stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce. Klasa wytrzymałości: 1 210 MPa/730 °C.

 

PN-EN 10205:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania -- Blacha najcieńsza

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące blachy najcieńszej w postaci kręgów przeznaczonej do bezpośredniego zastosowania i głównie do produkcji blach ocynowanych, blach elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu (ECCS) i blach elektrolitycznie ocynkowanych.

Blachę najcieńszą dostarcza się w grubościach nominalnych od typowych 0,10 mm do 0,60 mm, w przedziałach co 0,005 mm.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do taśm w kręgach o szerokościach nominalnych minimum 600 mm.

Dodatkowo do niniejszej normy mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy określone w EN 10021.

PN-EN ISO 25137-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Tworzywa sztuczne -- Polimery sulfonowe do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

1.1 W niniejszej części ISO 25137 podano system oznaczenia polimerów sulfonowych przeznaczonych do różnych technik formowania, w tym polisulfonu (PSU), polieterosulfonu (PESU) i polifenylosulfonu (PPSU), który może stanowić podstawę specyfikacji.
1.2 Rozróżnianie poszczególnych rodzajów polimerowych materiałów sulfonowych bazuje na systemie klasyfikacji opartym na odpowiednich poziomach właściwości charakterystycznych:

a) temperatury ugięcia pod obciążeniem,
b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
c) udarności z karbem metodą Charpy’ego,
d) modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz
e) granicy plastyczności

a także informacji dotyczących składu, przewidywanego zastosowania i / lub metody przetwórstwa, istotnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, napełniaczach i materiałach wzmacniających.

1.3 Niniejsza część ISO 25137 ma zastosowanie do wszystkich polimerów sulfonowych zawierających wiązanie eterowe, które jest koniecznym elementem polimerów, podobnie jak w ugrupowaniu difenylosulfonowym. Normę stosuje się do polimerów sulfonowych przeznaczonych do ogólnego stosowania w postaci proszku, granulek lub pastylek, niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itd.

1.4 Nie przyjmuje się założenia, że materiały mające takie samo oznaczenie mają takie same właściwości. W niniejszej części ISO 25137 nie dostarczono danych technicznych, danych użytkowych oraz danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do scharakteryzowania materiału do określonego zastosowania i / lub metody przetwórstwa.
Jeśli wymagane są takie dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań podanymi w części 2 niniejszej Normy Międzynarodowej, jeśli są odpowiednie.

1.5 Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, dodatkowe wymagania można podać w bloku danych 5 (patrz 3.1).


PN-EN ISO 25137-2:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 06-02-2017

Tworzywa sztuczne -- Polimery sulfonowe do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

1.1 W niniejszej części ISO 25137 określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań stosowane do oznaczania właściwości polimerów sulfonowych przeznaczonych do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno dla materiału przed przetwórstwem wtryskowym jak i dla kształtek przed badaniem.

1.2 Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania polimerów sulfonowych przeznaczonych do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania.

1.3 Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania, są również zamieszczone w niniejszej części ISO 25137, jak właściwości charakterystyczne wskazane w Części 1.

1.4 Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania kształtek, wymiary kształtek i procedury badań określone w niniejszej części normy.

Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

PN-EN 61069-1:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 07-02-2017

Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 1: Terminologia i pojęcia podstawowe

Zakres:

W niniejszej części IEC 61069 zdefiniowano terminologię oraz podstawowe wytyczne i koncepcje w procesie oceny podstawowych systemów sterowania procesami (BPCS) oraz podstawowych dyskretnych systemów sterowania (BDCS).

Te dwa ogólne typy systemów pokrywają obszar aplikacji: dyskretnych, ciągłych i wsadowych. W IEC 61069 te dwa rodzaje, BPCS i BDCS, razem są określane jako „podstawowe systemy sterowania” (BCS).

W IEC 61069 bezpieczeństwo jest potraktowane w sposób ograniczony do niebezpieczeństw, które mogą występować wewnątrz systemów BCS.

Rozważane zagrożenia, które mogą być wprowadzone przez proces lub wyposażenie sterownicze ocenianego systemu BCS, są wyłączone.

Tam gdzie redukcja ryzyka w BCS wynosi mniej niż 10 (np. SIL < 1, w IEC 61508-4), ocena podchodzi pod IEC 61069.

System BCS z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) lub realizujący przyrządową funkcję bezpieczeństwa (SIF) nie jest obejmowany przez IEC 61069, tam gdzie SIL jest określony przez IEC 61508-4 i SIF jest zdefiniowany przez IEC 61511-1.

Niniejsza norma IEC 61069 jest przeznaczona dla użytkowników i producentów systemów, a także dla tych, którzy odpowiadają za przeprowadzenie oceny jako niezależna strona.

 

PN-EN 1570-2:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 07-02-2017

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych -- Część 2: Podnośniki stołowe obsługujące więcej niż 2 stałe przystanki w budynku, do podnoszenia ładunków z prędkością pionową nieprzekraczającą 0,15 m/s

Zakres:

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa stosowane do podnośników stołowych posiadających następujące cechy:

 • obsługują więcej niż dwa stałe przystanki konstrukcji;
 • umożliwiają przechodzenie na przystankach;
 • zaprojektowane wyłącznie do podnoszenia lub opuszczania ładunków, nie osób;
 • dostępne dla osób tylko podczas faz załadunku/rozładunku;
 • prędkość przemieszczania w pionie nie większa niż 0,15 m/s;
 • zainstalowane na stałe.

1.2 W niniejszej Normie Europejskiej podano wszystkie znaczące zagrożenia, z wyjątkiem hałasu, odnoszące się do podnośników stołowych użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4). W niniejszej Normie Europejskiej określono odpowiednie środki techniczne wyeliminowania i ograniczania ryzyk pochodzących od znaczących zagrożeń.

1.3 Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do następujących urządzeń:

 • zainstalowanych na stałe podnośników stołowych obsługujących określone poziomy w budynku, z prędkością przemieszczania w pionie przekraczającą 0,15 m/s (EN 81-31);
 • podnośników stołowych obsługujących nie więcej niż dwa stałe przystanki budynku (EN 1570-1);
 • podnośników stołowych, obsługujących więcej niż 2 stałe przystanki budynku z podnoszeniem obsługujących, z prędkością przemieszczania w pionie nieprzekraczającą 0,15 m/s;
 • podnośników stołowych zainstalowanych w pełnej obudowie i przemieszczających obsługujących z prędkością przemieszczania w pionie nieprzekraczającą 0,15 m/s;
 • podnośników stołowych stosowanych na statkach;
 • podnośników stołowych zaprojektowanych dla artystów i ustawiania scenografii podczas przedstawień artystycznych;
 • podnośników stołowych napędzanych łańcuchami wypychanymi.

1.4 W niniejszej Normie Europejskiej nie ustanawiono dodatkowych wymagań dotyczących:

 • kompatybilności elektromagnetycznej;
 • pracy w ciężkich warunkach (np. skrajne warunki środowiskowe, zastosowania w chłodniach, silne pola magnetyczne);
 • pracy podlegającej specjalnym przepisom (np. atmosfery potencjalnie wybuchowe, kopalnie);
 • przemieszczania ładunków, które z natury mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. roztopione metale, kwasy, materiały radioaktywne, kruche ładunki, ładunki sypkie (żwir, rury));
 • zagrożeń pojawiających się podczas montażu, transportu i likwidacji;
 • wyposażenia zainstalowanego na platformie ładunkowej oraz jego wymiany lub konserwacji;
 • łączenia w szersze systemy lub inne maszyny, itp.;
 • sterowania bezprzewodowego;
 • podnośników stołowych, w których ciśnienie hydrauliczne pochodzi bezpośrednio od ciśnienia gazu;
 • podnośników stołowych zasilanych silnikami spalinowymi.

 

PN-EN 3902:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 07-02-2017

Lotnictwo i kosmonautyka -- Podkładki do zestawów nitowych, ze stopu aluminium, anodowane, seria metryczna

Zakres:

W niniejszej Normie Europejskiej określono cechy charakterystyczne podkładek do zestawów nitowych, ze stopu aluminium, serii metrycznej, do maksymalnej temperatury pracy 120 °C, do stosowania w lotnictwie i kosmonautyce.

 

PN-EN 4309:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 07-02-2017

Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, sześciokątne, samozabezpieczające poprzez pierścień z tworzywa sztucznego, o normalnej wysokości, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C

Zakres:

W niniejszej Normie Europejskiej określono cechy charakterystyczne nakrętek sześciokątnych, samozabezpieczających poprzez pierścień z tworzywa sztucznego, o normalnej wysokości, o normalnym wymiarze pod klucz, ze stali stopowej, kadmowanych. Klasa wytrzymałości: 900 MPa/120 °C.

 

PN-EN ISO 3928:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 07-02-2017

Spiekane materiały metaliczne, z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbki do badań zmęczeniowych

Zakres:

W niniejszym dokumencie określono

 • wymiary matrycy do wykonywania próbek do badań zmęczeniowych metodą prasowania i spiekania wraz z wymaganymi wymiarami próbek otrzymanych z zastosowaniem takiej matrycy, i
 • wymiary próbek do badań wykonywanych obróbką mechaniczną z materiałów spiekanych lub proszkowych materiałów kutych.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich metali spiekanych i ich stopów, z wyjątkiem węglików spiekanych.

 

PN-EN 388:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2017

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Zakres:

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które powinny być dostarczone, w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia ostrzem, rozdzierania, przekłucia oraz uderzenia. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z EN 420. Metody badań opisane w niniejszej normie mogą mieć również zastosowanie do ochraniaczy ramion.

 

PN-EN ISO 17635:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2017

Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali

Zakres:

W niniejszym dokumencie podano wytyczne wyboru metod badań nieniszczących (NDT) spoin oraz oceny wyników badań w celu kontroli jakości, w oparciu o wymagania dotyczące jakości, materiału, grubości spoiny, procesu spawania a także zakres badań.

W niniejszym dokumencie określono również zasady ogólne mające zastosowanie do różnych rodzajów badań, zarówno w zakresie metodologii jak i poziomów jakości.

Poziomy akceptacji nie mogą stanowić bezpośredniej interpretacji poziomów jakości z PN-EN ISO 5817 lub PN-EN ISO 10042. Są one powiązane z ogólną jakością wykonanej partii spoin.

Wymagania dotyczące poziomu akceptacji dla NDT są zgodne wymaganiami dla poziomów jakości podanymi w ISO 5817 lub ISO 10042 (wymagania łagodne, średnie, ostre) tylko na zasadach ogólnych, a nie w szczegółach dotyczących każdego wskazania.

Zależności pomiędzy normami dotyczącymi jakości badań nieniszczących i poziomów akceptacji podano w Załączniku A.

Załącznik B zawiera przegląd norm związanych z poziomami jakości, poziomami akceptacji i metodami badań NDT.

 

PN-EN ISO 17637:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2017

Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych

Zakres:

W niniejszym dokumencie podano zasady prowadzenia badań wizualnych spawanych złączy materiałów metalowych. Norma może być także zastosowana do badań wizualnych złączy przed spawaniem.

 

PN-EN ISO 374-5:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 14-02-2017

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów

Zakres:

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania odporności na przenikanie rękawic chroniących przed mikroorganizmami.

UWAGA Jeśli inne właściwości ochronne powinny być wymagane, np. ochrona przez zagrożeniami chemicznymi, mechanicznymi, termicznymi, wyładowaniami elektrostatycznymi itp., zaleca się stosować odpowiednie normy, zawierające określone wymagania np. EN 374-1, EN 388, EN 407, EN 16350 itp.

 

PN-EN ISO 16610-31:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 24-02-2017

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 31: Odporne filtry profilu: Filtry regresji Gaussa

Zakres:

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki dyskretnych odpornych filtrów regresji Gaussa do oceny profili powierzchni ze skokowymi nieciągłościami takimi jak głębokie wgłębienia i wysokie wzniesienia

 

PN-EN ISO 4230:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 24-02-2017

Narzynki okrągłe i maszynowe do gwintów rurowych stożkowych -- Seria R

Zakres:

Niniejsza Norma Międzynarodowa stanowi uzupełnienie norm ISO 2568 i ISO 4231 oraz ustalono w niej wymiary narzynek okrągłych i maszynowych przeznaczonych do nacinania gwintów rurowych stożkowych serii R według ISO 7-1.

Z wyjątkiem narzynek 1/16, główne wymiary tych narzynek (średnica, grubość i wymiary do ich mocowania) są zgodne z ISO 2568, co umożliwia osadzenie narzynek ręcznych z wykorzystaniem asortymentów narzynek określonych w niniejszym dokumencie

 

PN-EN ISO 4231:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 24-02-2017

Narzynki okrągłe i maszynowe do gwintów rurowych walcowych -- Seria G

Zakres:

Niniejsza Norma Międzynarodowa stanowi uzupełnienie norm ISO 2568 i ISO 4230 oraz ustalono w niej wymiary narzynek okrągłych i maszynowych przeznaczonych do nacinania gwintów rurowych walcowych serii G według ISO 228-1.

Główne wymiary tych narzynek (średnica, grubość i wymiary do ich mocowania) są zgodne z ISO 2568, co umożliwia osadzenie narzynek ręcznych z wykorzystaniem asortymentów narzynek określonych w niniejszym dokumencie

 

PN-EN ISO 15236-2:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 28-02-2017

Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Część 2: Zalecane typy taśm

Zakres:

W niniejszym dokumencie określono zalecane typy taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, jako wzmocnieniem w kierunku wzdłużnym. Typoszeregi taśm przedstawione w niniejszym dokumencie odpowiadają ogólnym wymaganiom dotyczącym konstrukcji, określonym w ISO 15236-1.

 

PN-EN ISO 703:2017-02 - wersja angielska

Data publikacji: 28-02-2017

Taśmy przenośnikowe -- Elastyczność poprzeczna (zdolność do układania się w nieckę) -- Metoda badania

Zakres:

W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono metodę oznaczania elastyczności poprzecznej (zdolności do układania się w nieckę) taśmy przenośnikowej, wyrażonej w postaci ułamka, F/L. Niniejszej metody nie stosuje się do lekkich taśm przenośnikowych opisanych w ISO 21183-1.

UWAGA Elastyczność poprzeczna oznaczana metodą opisaną w niniejszej Normie Międzynarodowej jest jedynie pośrednio powiązana z odwrotnością modułu zginania, określonego wg ISO 178. W normie tej nie uwzględnia się różnic elastyczności występujących w trzypunktowym i czteropunktowym zginaniu, w którym uwzględnia się wytrzymałość na zginanie i grubość próbki do badań.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły