Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - grudzień 2018

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej - grudzień 2018

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- grudzień 2018

 

 

PN-EN ISO 14917:2017-05 - wersja polska

Data publikacji: 04-12-2018

Natryskiwanie cieplne -- Terminologia, klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano technologie i terminy ogólne z zakresu natryskiwania cieplnego. Technologie natryskiwania cieplnego sklasyfikowano według postaci materiału powłokowego, sposobu natryskiwania i rodzaju nośnika energii. Podano skrótowe oznaczenia technologii natryskiwania, powłok natryskiwanych i etapów wykonania.

 

PN-EN ISO 20728:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 05-12-2018

Korozja metali i stopów -- Określanie odporności stopów magnezu na pękanie spowodowane korozją naprężeniową

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę określania odporności na pękanie spowodowane korozją naprężeniową (SCC) dla stopów magnezu przeznaczonych do zastosowań konstrukcyjnych (takich jak przód samochodu, obudowy przekładni i sprzęgła, części kolumny kierownicy, siłowniki zmiany biegów, pokrywy i obudowy zaworów, wsporniki i łopatki kolektora dolotowego, urządzenia elektroniczne, elektronarzędzia i sprzęt medyczny). Metoda pozwala na określenie odporności na SCC w zależności od składu chemicznego, metody wytwarzania i obróbki cieplnej stopów magnezu.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do stopów magnezu odlewanych i przerobionych plastycznie, w postaci odlewów, półwyrobów, części i elementów spawanych, i obejmuje metodę pobierania próbek, rodzaje próbek, procedurę obciążania, typ środowiska i interpretację wyników.

Dokument pozwala na względną ocenę zachowania się materiałów i wyrobów w środowiskach zawierających chlorki lub siarczany, pod warunkiem że mechanizm awarii nie zostanie zmieniony, nie pozwala jednak na określenie, do jakiego rodzaju obsługi serwisowej materiał lub wyrób się kwalifikuje.

 

PN-EN ISO 7539-6:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 05-12-2018

Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 6: Przygotowanie i stosowanie próbek z przedpęknięciem do badań pod stałym obciążeniem lub stałym odkształceniem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury projektowania, przygotowania i stosowania próbek z przedpęknięciem, przeznaczonych do badania podatności na korozję naprężeniową. Podano zalecenia dotyczące projektowania, przygotowania i stosowania próbek z przedpęknięciem, przeznaczonych do badania podatności na korozję naprężeniową. Zalecenia dotyczące próbek z karbem podano w załączniku A.

Termin "metal", używany w niniejszym dokumencie, odnosi się również do stopów metali.

Próbki z przedpęknięciem nie nadają się do badania cienkich wyrobów, takich jak blachy cienkie lub druty ze względu na to, że w wierzchołku pęknięcia zachodzi potrzeba uzyskania granicy plastyczności; są one na ogół stosowane do badania grubszych wyrobów, w tym blach grubych, prętów i odkuwek. Mogą być również użyte w badaniach części spawanych.

Próbki z przedpęknięciem można obciążać za pomocą urządzeń przeznaczonych do stałego obciążenia lub mogą one mieć wbudowane oprzyrządowanie umożliwiające uzyskanie stałego odkształcenia w punktach przyłożenia obciążenia. Badania prowadzone przy narastającym odkształceniu lub przy narastającym obciążeniu są przedmiotem ISO 7539-9.

Szczególną zaletą stosowania próbek z przedpęknięciem jest możliwość uzyskania danych z badania, na podstawie których można określać wielkość krytyczną wady w elementach o znanej geometrii, poddanych znanemu naprężeniu, powyżej którego może wystąpić pękanie korozyjne. Z zastosowaniem próbek tego typu można również określać prędkość rozwoju pęknięcia korozyjnego. Te ostatnie dane mogą być brane pod uwagę przy monitorowaniu uszkodzonych części podczas ich pracy.
 


PN-EN ISO 20378:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 06-12-2018

Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono klasyfikację prętów do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie w odniesieniu do składu chemicznego pręta.

 

PN-EN ISO 6581:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 07-12-2018

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano porównawczą metodę określania odporności na światło ultrafioletowe (UV) i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych.

Metoda nie nadaje się do badania barwionych anodowych powłok tlenkowych, wrażliwych na ciepło.


 

PN-EN ISO 8434-1:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 07-12-2018

Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymiary i wymagania ogólne dla łączników rurowych o kącie stożka 24° z pierścieniem zacinającym i uszczelnieniem pierścieniem o przekroju kołowym (oznaczanych jako DKO), które są stosowane do łączenia lub przyłączania rur stalowych i z metali nieżelaznych o średnicach zewnętrznych od 4 mm do 42 mm włącznie. Niniejsze łączniki stosuje się w napędach i sterowaniach hydraulicznych i pneumatycznych oraz ogólnie w zakresie ciśnień i temperatur określonych w niniejszym dokumencie.

Łączniki są przeznaczone do przyłączania rur z końcami gładkimi i łączników przewodów giętkich do gniazd zgodnych z ISO 6149-1, ISO 1179-1 i ISO 9974-1. (W normie ISO 12151-2 określono odpowiednie łączniki przewodów giętkich).

Łączniki zapewniają połączenie o swobodnym przepływie płynu w układach hydraulicznych działających w zakresie ciśnień roboczych określonych w Tablicy 1. Ponieważ wiele czynników ma wpływ na ciśnienie, przy którym układ działa prawidłowo, podane wartości nie powinny być traktowane jako gwarantowane wartości minimalne. Każde zastosowanie wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań i potwierdzenia przez użytkownika i producenta, że są osiągane wymagane parametry.

UWAGA 1 Wymagania dla nowych projektów w układach hydraulicznych zostały podane w 9.6. Jeżeli wymagania dla układów pozwalają na stosowanie uszczelnień elastomerowych, zaleca się stosowanie łączników, które są zgodne z Normami Międzynarodowymi i zawierają uszczelnienie elastomerowe.

UWAGA 2 Stosowanie łączników w warunkach wykraczających poza określone graniczne ciśnienia i/lub temperatury podano w 5.4.

W niniejszym dokumencie określono również badania eksploatacyjne i kwalifikacyjne łączników.

 

PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja polska

Data publikacji: 11-12-2018

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje profilu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano reguły dotyczące specyfikacji geometrycznych elementów integralnych i pochodnych, przy zastosowaniu symboli charakterystyk zarysu linii i zarysu powierzchni, zdefiniowanych w ISO 1101

 

PN-EN ISO 4022:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 12-12-2018

Przepuszczalne spiekane materiały metaliczne -- Oznaczanie przepuszczalności płynu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania przepuszczalności porowatych spieków materiałów metalicznych za pomocą płynów, w których porowatość ma celowo charakter ciągły lub łączy się wzajemnie, a badanie jest przeprowadzane w takich warunkach, aby przepuszczalność płynów można było wyrazić w postaci współczynników przepuszczalności dla przepływu płynu lepkiego i przepływu bezwładnościowego (patrz Załącznik A). Niniejszy dokument nie dotyczy bardzo długich, cylindrycznych próbek do badań o małej średnicy, w których spadek ciśnienia płynu podczas przechodzenia przez próbkę może być dość duży w porównaniu ze spadkiem ciśnienia płynu przechodzącego przez jej ściankę (patrz A.5).

 

PN-EN ISO 13918:2018-03 - wersja niemiecka

Data publikacji: 14-12-2018

Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono:
— wymagania dotyczące kołków i pierścieni ceramicznych do zgrzewania łukowego kołków;
— wymiary, materiały, własności mechaniczne, i jeśli to wymagane.

W Tablicy 1 przedstawiono rodzaje kołków i znaki pierścieni ceramicznych ujętych w niniejszym dokumencie.

 

PN-EN 16774:2016-06 - wersja polska

Data publikacji: 14-12-2018

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz wyposażenia towarzyszącego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono konwertor stalowniczy i wyposażenie towarzyszące (nazywane linią technologiczną konwertora), stosowane przy wytwarzaniu stali niestopowych i nierdzewnych, jak określono w 3.1 i zilustrowano w Załączniku B.

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożenia oraz zdarzenia niebezpieczne dotyczące linii technologicznej konwertora. Obejmuje ona zamierzone zastosowanie oraz możliwe do przewidzenia niewłaściwe wykorzystanie.

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas transportu, montażu, przekazania do użytkowania, działania, konserwacji (jak opisano w Rozdziale 5) oraz wycofywania z eksploatacji/demontażu wyposażenia.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy:

Konwertora stalowniczego i wyposażenia towarzyszącego w tlenowym procesie wytwarzania stali
— od gorącego metalu/ciekłej stali i załadunku złomu;
— poprzez rafinację tlenem i mieszanie;
— wyposażenie do pomiaru temperatury i pobierania próbek;
— aż do spustu, łącznie z urządzeniem do zatrzymywania żużla;
— systemy chłodzenia;
— urządzenia do konserwacji (np. urządzenie do wymiany wyłożenia, urządzenie do naprawy otworu spustowego);
— procesów powiązanych interfejsami/interakcjami (np. zależnie od projektu, sterowania) do
— mediów,
— urządzeń do oczyszczania z gazów pierwotnych i wtórnych,
— systemów transportu materiałów i systemów kadzi do wprowadzania pierwiastków stopowych,
— wózków do transportu kadzi stalowniczych i żużlowych oraz
— wyposażenia do załadunku/spustu stali, np. dźwigów, koryta do załadunku złomu, kadzi i kadzi żużlowych.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań bezpieczeństwa dotyczących:
— zastosowania w procesie innego medium niż tlen, azot, argon i sprężone powietrze;
— instalacji oczyszczania z gazów pierwotnych i wtórnych;
— urządzeń pomiarowych ze źródłami promieniotwórczymi;
— systemów transportu materiałów i kadzi do wprowadzania pierwiastków stopowych;
— wózków do transportu kadzi stalowniczych i żużlowych;
— wyposażenia do załadunku/spustu stali i usuwania żużla, np. dźwigów, koryta do załadunku złomu, kadzi i kadzi żużlowych;
— wciągarek pomocniczych i podnośników.

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do linii technologicznej konwertora wyprodukowanej przed datą ogłoszenia niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.).

 

PN-EN 485-2+A1:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 18-12-2018

Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 2: Własności mechaniczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono własności mechaniczne blach, taśm i płyt przerobionych plastycznie z aluminium i stopów aluminium, przeznaczonych do ogólnych zastosowań technicznych.

Nie dotyczy półwyrobów walcowanych w rulonach, podlegających dalszemu walcowaniu (taśma wstępnie walcowana), specyficznych wyrobów, takich jak blachy i taśmy faliste, wygniatane, lakierowane, ani wyrobów o specyficznych zastosowaniach, takich jak stosowane w lotnictwie, materiał wyjściowy na puszki, materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła, które są ujęte w oddzielnych Normach Europejskich.

Granice składu chemicznego stopów określono w EN 573-3. Oznaczenia stanów podano w EN 515.

 

PN-EN ISO 8993:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji:  20-12-2018

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda wzorców

Zakres

W niniejszym dokumencie podano graficzny system oceny oparty na wzorcach, będący pośrednią oceną charakterystyk powierzchni z anodowymi powłokami tlenkowymi na aluminium i jego stopach, będącymi przedmiotem badań korozyjnych.


 

PN-EN ISO 17279-1:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 24-12-2018

Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące procedury

Zakres

W niniejszym dokumencie ujęto pojęcia, specyfikację i kwalifikowanie procedury łączenia HTS 2G. Instrukcja technologiczna spawania (WPS) jest potrzebna jako podstawa do planowania operacji łączenia i kontroli jakości w trakcie łączenia. Łączenie jest uważane za proces specjalny w terminologii norm dotyczących systemów jakości. Normy dotyczące systemów jakości zwykle wymagają, aby procesy specjalne były prowadzone w zgodności z pisemnymi instrukcjami technologicznymi. To spowodowało tworzenie zbioru zasad kwalifikacji procedury łączenia przed wydaniem WPS do właściwej produkcji. W niniejszym dokumencie określono te zasady.

Niniejszy dokument nie obejmuje lutowania, lutowania twardego lub jakichkolwiek spoiw, które są obecnie dostępne w przemyśle. Może być stosowana do łączenia różnego rodzaju 2G HTSs.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do łączenia HTS typu bizmutowo-strontowo-wapniowo-miedziowo-tlenkowych (1G BSCCO) 1 generacji i łączenia Nadprzewodników Niskotemperaturowych (LTS).


 

PN-EN ISO 17279-2:2018-12 - wersja angielska

Data publikacji: 24-12-2018

Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 2: Kwalifikowanie personelu spawalniczego i badawczego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące kwalifikowania personelu wykonującego mikro łączenie i wyżarzanie w atmosferze tlenu, a także badania złączy próbnych z 2G HTS.

 

PN-EN ISO 10360-12:2017-02 - wersja polska

Data publikacji: 27-12-2018

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramionapomiarowe

Zakres

W niniejszej części ISO 10360 określono badania odbiorcze stosowane do sprawdzenia, czy współrzędnościowe ramię pomiarowe CMM stosowane do pomiaru wywzorcowanych długości badanych działa, jak określił to producent. Opisano również badania okresowe umożliwiające użytkownikowi okresowe sprawdzenie działania współrzędnościowego ramienia pomiarowego CMM. Normę stosuje się do współrzędnościowych ramion pomiarowych CMM wyposażonych w głowice stykowe i opcjonalnie w czujniki optyczne odległości (zwane również skanerami laserowymi liniowymi lub głowicami laserowymi liniowymi). Szczegóły dotyczące badań głowic skanujących podano w Załączniku E.

W niniejszej części ISO 10360 nie podano ustaleń dotyczących, jak często lub kiedy badanie jest wykonywane, jeżeli w ogóle, ani nie wyszczególniono ustaleń odnośnie, która strona powinna ponieść koszty badania.

W niniejszej części ISO 10360 ustalono:
— wymagania dotyczące działania, które mogą być określone przez producenta lub użytkownika współrzędnościowego ramienia pomiarowego CMM,
— sposób wykonania badań odbiorczych i okresowych w celu zademonstrowania ustalonych wymagań,
— reguły orzekania zgodności, oraz
— zastosowania, w których można użyć badań odbiorczych i okresowych.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły