Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - lipiec 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej - lipiec 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- lipiec 2019

 

 

PN-EN ISO 14174:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 03-07-2019

Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące klasyfikacji topników do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego, dla spawania łączeniowego i nakładkowego za pomocą drutów elektrodowych, drutów elektrodowych proszkowych i taśm elektrodowych.

 

PN-EN 10219-2:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 03-07-2019

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono tolerancje wykonanych na zimno kształtowników zamkniętych konstrukcyjnych: okrągłych, kwadratowych, prostokątnych i eliptycznych, wytwarzanych o grubościach ścianek do 40 mm, w następujących zakresach wymiarowych:
— okrągłe: Średnica zewnętrzna do 2 500 mm;
— kwadratowe: Wymiary zewnętrzne do 500 mm x 500 mm;
— prostokątne: Wymiary zewnętrzne do 500 mm x 300 mm;
— eliptyczne: Wymiary zewnętrzne do 480 mm x 240 mm.

W Załączniku A podano wzory do obliczeń wielkości statycznych, które mają zastosowanie przy projektowaniu konstrukcji z kształtowników wykonanych w tolerancjach wymiarowych według niniejszej normy.

W Załączniku B podano wymiary i wielkości statyczne dla zakresu ograniczonego bardziej popularnych rozmiarów.

UWAGA Oznaczenie osi kształtowników, w tym osi wielkiej (yy) i osi małej (zz) pokrywa się z oznaczeniem osi stosowanym w Eurokodach konstrukcyjnych do projektowania konstrukcyjnego.

 

PN-EN ISO 24598 - wersja angielska

Data publikacji: 10-07-2019

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacje elektroda/topnik (i ich wszystkich stopiw) do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie i stali niskostopowych o podwyższonej temperaturze pracy. Jeden drut może być badanu i klasyfikowany z różnymi topnikami. Drut elektrodowy lity jest również klasyfikowany osobno na podstawie składu chemicznego.

Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty na składzie chemicznym drutu elektrodowego litego i jego stopiwa, albo system oparty na wytrzymałości na rozciąganie stopiwa i składzie chemicznym drutu elektrodowego i stopiwa uzyskanego z kombinacji elektroda/topnik.

a) Rozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacji elektroda/topnik, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym na składzie chemicznym.

b) Rozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacji elektroda/topnik, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym wytrzymałości na rozciąganie stopiwa i składzie chemicznym drutu elektrodowego i stopiwa.

c) Rozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacji elektroda/topnik, klasyfikowanych według niniejszego dokumentu.

 

PN-EN ISO 6507-1:2018-05 - wersja polska

Data publikacji: 11-07-2019

Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania twardości metali w tym węglików spiekanych sposobem Vickersa dla trzech różnych zakresów sił obciążających (patrz Tablica 1). Metoda pomiaru twardości sposobem Vickersa, określona w niniejszym dokumencie, dotyczy długości przekątnych wgłębienia między 0,020 mm i 1,400 mm. Stosowanie niniejszej metody do określenia twardości Vickersa dla mniejszych wgłębników wykracza poza zakres niniejszego dokumentu, ponieważ wyniki będą narażone na dużą niepewność ze względu na ograniczenia pomiaru optycznego i niedoskonałości geometrii końcówki. Określono metodę okresowej weryfikacji dla rutynowego sprawdzania twardościomierza podczas użytkowania przez użytkownika. Dla niektórych materiałów i/lub wyrobów opracowano szczegółowe Normy Międzynarodowe

 

PN-EN 1982:2017-10 - wersja polska

Data publikacji: 15-07-2019

Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono skład chemiczny, własności mechaniczne oraz inne istotne charakterystyki materiałów. Podano także procedury pobierania próbek oraz metody badań służące do sprawdzania zgodności z wymaganiami niniejszej normy.

Normę stosuje się do:
a) gąsek ze stopów miedzi przeznaczonych do przetopienia w celu wytworzenia odlewów; oraz
b) odlewów z miedzi i stopów miedzi przeznaczonych do stosowania bez dalszej obróbki, innej niż obróbka skrawaniem. Odlewy mogą być wytwarzane metodą odlewania do form piaskowych, kokil, metodą odlewania odśrodkowego, ciągłego lub ciśnieniowego.

Zalecaną procedurę postępowania przy zamawianiu i dostawie odlewów podano w Załączniku A. Opcjonalne, dodatkowe procedury kontroli gąsek i odlewów podano w Załączniku B.

 

PN-EN 10136:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 22-07-2019

Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości niklu w stalach i żeliwach. Metoda ma zastosowanie dla zawartości niklu od 0,004 % (procent wagowy) do 2,0 % (procent wagowy). Metodę można dostosować do niższej lub wyższej zawartości niklu poprzez zmianę próbki analitycznej lub procesu rozcieńczania, o ile kryteria w 6.2.2 i 6.2.3 są nadal spełnione

 

PN-EN 10028-3:2017-09 - wersja polska

Data publikacji: 23-07-2019

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych, jak określono w Tablicy 1.

UWAGA 1 Stale drobnoziarniste to stale o ziarnie ferrytu o wielkości 6 lub drobniejszym, sprawdzonym zgodnie z EN ISO 643.

Mają również zastosowanie wymagania i definicje podane w EN 10028-1:2017.

UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

 

PN-EN 10225-1:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 25-07-2019

Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Blachy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla stali konstrukcyjnych spawalnych w postaci blach stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich.
Ograniczenia grubości podane w niniejszej normie są następujące:
-- S355NLO do 200 mm włącznie;
-- S355MLO, S420MLO, S460MLO, S500MLO do 120 mm włącznie;
-- S420QLO, S460QLO, S500QLO, S550QLO, S620QLO, S690QLO do 150 mm włącznie.

Większe grubości mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, włączając w to blachy na kształtowniki zamknięte przeznaczone na konstrukcje (patrz EN 10225-4). Nie ma zastosowania do blach dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.

UWAGA Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik F dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.

Minimalne wartości granicy plastyczności do 690 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

 

PN-EN 10225-2:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 25-07-2019

Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Kształtowniki

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla stali konstrukcyjnych spawalnych, stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich, w postaci kształtowników (np. dwuteowników H, dwuteowników I, zetowników, ceowników, kątowników i teowników) z wyłączeniem kształtowników zamkniętych. Ograniczenie grubości w niniejszej normie wynosi do 63 mm włącznie.

Dla gatunków stali o własnościach mechanicznych w kierunku poprzecznym (o znaku xL1O) nie można zamawiać kształtowników o szerokościach stopki mniejszych niż 180 mm i ceowników o szerokościach ramienia mniejszych niż 90 mm.

Większe grubości mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, lecz nie do stali dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.

UWAGA Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik C dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.
Minimalne wartości granicy plastyczności do 460 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

 

PN-EN 10225-3:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 25-07-2019

Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla stali konstrukcyjnych spawalnych, stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich z kształtowników zamkniętych bez szwu wykonanych na gorąco i kształtowników zamkniętych zgrzewanych prądem wysokiej częstotliwości.

Ograniczenia grubości podane w niniejszej normie są następujące:
-- dla kształtowników zamkniętych bez szwu do 65 mm włącznie;
-- dla kształtowników zamkniętych HFW do 25,4 mm włącznie.
Większe grubości mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, lecz nie do stali dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.

UWAGA Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik E dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.

Minimalne wartości granicy plastyczności do 770 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

 

PN-EN 10225-4:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 25-07-2019

Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla spawanych łukiem krytym (SAW) i zgrzewanych prądem wysokiej częstotliwości (HFW) kształtowników zamkniętych ze szwem wykonanych na zimno, stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich.

Graniczna grubość dla kształtowników zamkniętych okrągłych SAWL wynosi do 50,8 mm włącznie, dla kształtowników zamkniętych okrągłych HFW do 25,4 mm włącznie, a dla kształtowników zamkniętych kwadratowych i prostokątnych HFW do 12,5 mm włącznie.

Większe grubości dla kształtowników zamkniętych SAWL mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.

UWAGA 1 Niniejszy dokument zawiera Załącznik E dotyczący kształtowników zamkniętych okrągłych o granicznej grubości 30,0 mm i Załącznik F dotyczący kształtowników zamkniętych kwadratowych i prostokątnych HFW o wysokiej wytrzymałości wykonanych z gatunków stali od S500 do S700.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, lecz nie do stali dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.

UWAGA 2 Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik G dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.
Minimalne wartości granicy plastyczności do 690 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

UWAGA 3 W niniejszej normie określono szereg gatunków materiału i stosownie do zamierzonego zastosowania i warunków eksploatacji użytkownik może dobrać gatunek najbardziej odpowiedni.

 

PN-EN 17263:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 25-07-2019

Miedź i stopy miedzi -- Wykrywanie wad na zewnętrznej powierzchni prętów, prętów z otworem i drutów za pomocą badania metodą prądów wirowych z zastosowaniem przelotowej cewki pomiarowej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano procedurę w pełni automatycznego, bez udziału operatora, badania prądami wirowymi, z wykorzystaniem przelotowej cewki pomiarowej do wykrywania wad na powierzchni prętów, prętów z otworem i drutu z miedzi i stopów miedzi w odniesieniu do wyrobów o minimalnej średnicy lub szerokości powierzchni płaskich określonych w odpowiednich normach wyrobów.

Zależnie od wyrobu metodę tą można stosować w sposób ciągły lub nieciągły.

Zakresy wymiarów badanych wyrobów i kryteria akceptacji testu są określane w odpowiednich normach wyrobów.

 

PN-EN 10177:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 30-07-2019

Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości wapnia w stalach niestopowych i niskostopowych. Metoda ma zastosowanie dla zawartości wapnia od 4 μg/g do 120 μg/g. Metodę można dostosować do wyższej zawartości wapnia poprzez zmianę próbki analitycznej lub procesu rozcieńczania, o ile kryteria w 6.2.2 i 6.2.3 są nadal spełnione

 

PN-EN 10181:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 30-07-2019

Stale -- Oznaczanie zawartości ołowiu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości ołowiu w stalach niestopowych i niskostopowych. Metoda ma zastosowanie dla zawartości ołowiu od 0,005 % (procent wagowy) do 0,5 %. (procent wagowy). Metodę można dostosować do niższej lub wyższej zawartości ołowiu poprzez zmianę próbki analitycznej lub procesu rozcieńczania, o ile kryteria w 6.2.2 i 6.2.3 są nadal spełnione

 

PN-EN 12285-3:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 31-07-2019

Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki wyrobu i metody badań/oceny dla wytwarzanych fabrycznie cylindrycznych, poziomych zbiorników stalowych, jednopłaszczowych (typ S) i dwupłaszczowych (typ D) przeznaczonych do podziemnego magazynowania cieczy zanieczyszczających wodę (zarówno palnych jak i niepalnych), wykorzystywanych specjalnie do przechowywania i/lub dostarczania paliwa do systemów ogrzewania/chłodzenia budynków oraz ciepłej lub zimnej wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi, w warunkach normalnej temperatury otoczenia (od -20 °C do +50 °C) z następującymi ograniczeniami:
- średnica nominalna od 800 mm do 3000 mm oraz
- maksymalna długość całkowita do 6-krotnej średnicy nominalnej;
- dla cieczy o maksymalnej gęstości do 1,1 kg/l oraz
- o ciśnieniu roboczym (Po) maksymalnym 150 kPa (1,5 bar(ciśnienie względne)) i minimalnym – 5 kPa (–50 mbar(ciśnienie względne)) oraz
- dla zbiorników dwupłaszczowych z podciśnieniowym systemem wykrywania wycieków, w którym lepkość kinematyczna nie przekracza 5 × 10-3 m2/s.
Rozróżnia się dwa typy zbiorników:
— typ S: jednopłaszczowe;
— typ D: dwupłaszczowe.

Zbiorniki zaprojektowane zgodnie z niniejsza normą mogą być przykrywane warstwą ziemi o grubości 1,5 m. Wykonuje się obliczenia, jeżeli poddane są obciążeniom pochodzącym od ruchu drogowego lub większej warstwy ziemi.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zbiorników instalowanych w procesach przemysłowych lub w stacjach benzynowych, ani też do obciążeń i specjalnych środków niezbędnych w miejscach narażonych na ryzyko trzęsienia ziemi i/lub powodzi.
 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły