narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych.

09-07-2024, 11:55

Dane kontaktowe

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28,04-703 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// https://iel.ezamawiajacy.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387388984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-703

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://iel.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania i rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf86bbb7-59f8-48aa-aebb-29cbe815822c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://oneplace.marketplanet.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iel.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://iel.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2510.21.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych oraz usługa cięcia wyrobów na wymiar według wskazań Zamawiającego. Zamówienie składa się z trzech asortymentów: Asortyment 1: Pręty z miedzi wg EN 13601 i blachy z miedzi wg EN 13599: 1/. Pręty okrągłe o wymiarach od 5mm do 50mm (ø) w przewidywanej ilości 100kg; 2/. Pręty płaskie o wymiarach od 5x75mm do 40x250mm (grubość x szerokość) w przewidywanej ilości 100kg; 3/. blachy o grubości od 1 do 10mm w przewidywanej ilości 3000kg. Wymagana jest dostawa miedzi elektrolitycznej (min. 99,9%) w stanie półtwardym i maksymalnym udziale domieszek: Bi max 0,0005; O2 max 0,04; Pb max 0,005. Asortyment 2. 1/. Pręty z mosiądzu w gatunku MO58A wg EN 12164:okrągłe o wymiarach od 4mm do 50mm (ø) w przewidywanej ilości 2500kg; 2/. 6-kątne o wymiarach od 5mm do 50mm (skt) w przewidywanej ilości 500kg. Wymagana jest dostawa stopu miedzi i cynku o poniższym składzie chemicznym: Cu-57,0-59,0 Pb-2,5-3,5 Al-max 0,05 Fe-max 0,3 Ni-max 0,3 Sn-max0,3 i własnościach mechanicznych: Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] – min. 480; Granica plastyczności [MPa] – min. 300; Wydłużenie [%] – min. 15; Stan utwardzenia – półtwardy. Asortyment 3: 1/. Pręty z aluminium, gatunek PA6, wg EN AW-2017A: 1/. Okrągłe o wymiarach od 5mm do 400mm (ø) w przewidywanej ilości 10000kg; 2/. Płaskie o wymiarach od 0,5mm do 150mm (grubość x szerokość) w przewidywanej ilości 100kg. Wymagana jest dostawa stopu aluminium o poniższym składzie chemicznym: Si-0,20-0,80 Fe-0,60-0,80 Cu-3,50-4,50 Mn-0,40-1,00 Mg-0,40-1,00 Zn-0,23-27 i własnościach mechanicznych: Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] – min. 350; Granica plastyczności Rp 0,2 [MPa]– min. 240; Twardość [HB] – min. 105, Wydłużenie A5 [%] – min. 13. Usługa cięcia. Metoda cięcia każdorazowo wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Wymaga się cięcia: na określony wymiar przy pomocy piły; na zgodność z rysunkiem przy pomocy lasera lub wody. Wszystkie materiały muszą posiadać gładką strukturę. Niedopuszczalne jest dostarczenie materiałów o uszkodzonej powierzchni. Do każdej dostawy wymagany jest atest jakościowy. Zamówienie cząstkowe będzie obejmowało asortyment hutniczy wskazany w rozdziale V SWZ, w odpowiednich odcinkach lub kształtach, wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:00 do 14:00 na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Departament Doświadczalno – Produkcyjny, Magazyn – budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14600000-7 - Rudy i stopy metali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14715000-6 - Miedź

14721000-1 - Glin

45262670-8 - Obróbka metali

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym oraz technologicznym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych poszczególnych pozycji. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe roszczenie z tytułu niezamówionej ilości asortymentu pod warunkiem, że Zamawiający zamówi asortyment wraz z cięciem o łącznej wartości nie mniejszej niż 50% wartości maksymalnego umownego wynagrodzenia netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał 2 dostawy metali kolorowych i usług cięcia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na łączną kwotę minimum 500.000,00 PLN netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji z Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 2 dostaw metali kolorowych i usług cięcia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na łączną kwotę minimum 500.000,00 PLN netto. Dokument powinien zawierać nazwy podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, przedmiot dostawy i usługi, wartość zrealizowanych dostaw i usług, datę realizacji. Wykonawca załączy również dowody określające czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw i usług są: a) referencje, bądź inne dokumenty (np. poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane dostawy i usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów, o których mowa w pkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów,
o których mowa w pkt a). Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; Zobowiązani są spełnić warunki określone w postępowaniu według wymagań określonych dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian, w tym waloryzacja umowy, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak