Przetarg

Zakup usługi utrzymania dla systemu obsługującego wnioski i umowy w ramach Programów Ministra (podtrzymanie starego działania)

01-02-2024, 15:48

Dane kontaktowe

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ul. Krakowskie Przedmieście 15,00-071 Warszawa
tel. 22 4210336
e-mail: kszymanska@kultura.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/kultura

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi utrzymania dla systemu obsługującego wnioski i umowy w ramach Programów Ministra (podtrzymanie starego działania)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000274068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-071

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 4210336

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kszymanska@kultura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kultura

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura i dziedzictwo narodowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi utrzymania dla systemu obsługującego wnioski i umowy w ramach Programów Ministra (podtrzymanie starego działania)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5036eec-c0f0-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00087265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00543077/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Zakup usługi utrzymania dla systemu obsługującego wnioski i umowy w ramach Programów Ministra (podtrzymanie starego działania).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mkidn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://zamowieniamkidn.ezamawiajacy.pl, ePUAPu, poczty elektronicznej. Instrukcja składania oferty dostępna jest w sekcji
Regulacje i procedury procesu zakupowego pod adresem https://zamowienia-mkidn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie § z 1 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0
Uwaga - korzystanie z operacyjnych przeglądarek lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez
producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
7) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
70 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia-mkidn.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15,
00-071 Warszawa;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi
proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomocą
poczty tradycyjnej na adres Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres: iod@kultura.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym.
Pozostałe informacje dot. RODO zostały umieszczone w SWZ opublikowanej na Platformie zakupowej pod adresem:
https://zamowienia- mkidn.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
Rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 297113,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi utrzymania dla systemu obsługującego wnioski i umowy w ramach Programów Ministra (podtrzymanie starego działania)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72242000-3 - Usługi modelowania projektu

72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z uwagi na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków t.j.: 4000 Zamawiający informuje, że
sposób oceny ofert został zamieszczony w Rozdziale 11 SWZ.
1. Zamawiający będzie liczył punkty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie
oraz Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą
łączną wartość punktową ze wszystkich kryteriów (A+B+C).
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy Pzp, spośród tych ofert wybiera ofertę, która
otrzymała wyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, Zamawiający zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Pzp
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt.
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zgodnie z art. 249
ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędu uniemożliwiającego pracę Systemu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędu, który nie powoduje wstrzymania pracy Systemu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
c.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi (projekty), których przedmiotem było wdrożenie lub serwis techniczny, świadczony w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, systemu informatycznego zintegrowanego z platformą ePUAP, przy czym:

- co najmniej jeden wdrożony system informatyczny lub system informatyczny, dla którego świadczony był serwis techniczny, łącznie:
a) posiadał mechanizm podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym kwalifikowanym i profilem zaufanym;
b) dysponował interfejsem wymiany danych z systemami zewnętrznymi (obsługujący Web Services, JMS, wymiana plikowa);
c) posiadał wbudowany generator raportów pozwalający na eksport danych;
d) obsługiwał co najmniej 500 tys. pism przychodzących i wychodzących;
e) realizował obsługę co najmniej 30 procesów wewnętrznych w pełni elektronicznie.

Wartość każdej usługi (projektu) wynosiła co najmniej 100 tys. zł brutto oraz każda z usług (projekt) obsługiwał jednocześnie co najmniej 100 użytkowników wewnętrznych.

Uwaga!
Przez jedną usługę (projekt) Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej w warunku udziału w postępowaniu wartości; jedna usługa oznacza usługę wykonana na podstawie jednej umowy.
W przypadku usług, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert usługa ta jest realizowana w ww. terminie i została zrealizowana na minimum 100 tys. zł brutto.
Jeżeli wdrożenie realizowane jest w ramach usługi zawierającej większy zakres niż wdrożenie lub serwis techniczny systemu informatycznego Wykonawca zobowiązany jest wskazać tę część usługi, która obejmuje tylko wdrożenie lub serwis techniczny systemu informatycznego i wykazać jej wartość.
W sytuacji gdy podmiot realizował zamówienie w ramach konsorcjum powinien wykazać, że faktycznie brał udział w realizacji tej części zamówienia, którego dotyczy warunek określony przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

c.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
nw. osobami, w tym:

1) Kierownikiem projektu (1 osoba), który: posiada minimum 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu projektami informatycznymi oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej dwoma projektami informatycznymi wdrożenia portalu usług elektronicznych zintegrowanych z ePUAP o wartości minimum 100 tysięcy brutto każdy (bez części sprzętowej), posiada certyfikat Prince2 na poziomie Practicioner lub certyfikat równoważny potwierdzający kompetencje w zakresie umiejętności prowadzenia projektów w zakresie praktycznym wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;
Przez projekt informatyczny należy rozumieć projekt, który miał na celu stworzenie systemu informatycznego, czyli powiązanych ze sobą elementów takich jak: sprzętu, oprogramowania, zasobów ludzkich, elementów informacyjnych i organizacyjnych, które miały za zadanie przetwarzanie danych za pomocą techniki komputerowej.

2) Inżynierami oprogramowania (niniejsze kompetencje muszą posiadać co najmniej 2 osoby), z których każdy posiada minimum 3-letnie doświadczenie w budowie systemów informatycznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w tworzeniu co najmniej dwóch portali usług elektronicznych zintegrowanych z platformą ePUAP o wartości 100 tys. Brutto każdy (bez części sprzętowej) oraz każdy z inżynierów oprogramowania posiada znajomość metodyki Agile lub znajomość innej metodyki równoważnej, która oparta jest na zdyscyplinowanym zarządzaniu procesem produkcji oprogramowania, zakładającej częste inspekcje wymagań i rozwiązań wraz z procesami adaptacji (zarówno specyfikacji jak i oprogramowania), potwierdzonej certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;

Przez projekt informatyczny należy rozumieć projekt, który miał na celu stworzenie systemu informatycznego, czyli powiązanych ze sobą elementów takich jak: sprzętu, oprogramowania, zasobów ludzkich, elementów informacyjnych i organizacyjnych, które miały za zadanie przetwarzanie danych za pomocą techniki komputerowej.

3) Testerami aplikacji (niniejsze kompetencje muszą posiadać co najmniej 2 osoby) z których każdy: posiada minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych, każdy z nich w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział
w testach co najmniej dwóch systemów informatycznych o wartości 100 tys. zł brutto każdego system, posiada certyfikat ISTQB lub inny certyfikat równoważny potwierdzający znajomość technik projektowania testów oraz procesu testowania oprogramowania, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Przez system informatyczny należy rozumieć powiązane ze sobą elementy takich jak:
sprzęt, oprogramowanie, zasoby ludzkie, elementy informacyjne i organizacyjne, które
miały za zadanie przetwarzanie danych za pomocą techniki komputerowej.

Wykonawca, w osobach wskazanych w powyższym warunku udziału w postępowaniu,
z wyłączeniem Kierownika projektu, może łączyć w jednej osobie nie więcej niż 2 funkcje. Kierownik projektu pełni rolę odrębną, indywidualną, nie podlegającą łączeniu ze sobą oraz z innymi funkcjami oraz rolami.
W przypadku wykazywania doświadczenia ww. osób w projektach, które trwają nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert wykazana usługa/projekt został zrealizowany na minimum 100 tys. zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w Rozdziale 4 SWZ– Wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ
2.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 4 SWZ– Wzór stanowi Załącznik nr 1a do SWZ.
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00513455/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w rozdz. 5.III.1b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2
lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) warunku, o którym mowa w rozdz. 4 pkt I ppkt. 4 – Zamawiający zażąda (według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 9 i nr 8 do SWZ):
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo, odpowiednio:
1) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo należy składać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
2. „Samooczyszczenie” – oświadczenie złożone zgodnie z Rodz. 4 pkt II ust. 6 (jeżeli dotyczy) Zamawiający ocenia czy
podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdz. 3 pkt II ust. 8
stanowiący załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ)
5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 9 (jeżeli dotyczy)
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 3 pkt. I. ust. 4 (jeżeli dotyczy) stanowiące
Załącznik Nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)
7. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust.
2 Ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają wraz ofertą Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres
umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać, aby umowa ta określała, wg. wyboru Zamawiającego: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac realizowanych przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu.
5. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do
pojedynczych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-mkidn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia: Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 projektu umowy będzie świadczony od dnia 15.05.2024 r. przez okres 12 miesięcy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 r., poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Treść oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 i 1a do SWZ.