Przetarg

Budowa parku aktywnej przygody w miejscowości Ulina Wielka, Gmina Gołcza

01-02-2024, 14:30

Dane kontaktowe

Gmina Gołcza
Gołcza 80,32-075 Gołcza
e-mail: ug@golcza.pl
http:// http://www.golcza.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parku aktywnej przygody w miejscowości Ulina Wielka, Gmina Gołcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołcza 80

1.5.2.) Miejscowość: Gołcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-075

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@golcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.golcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parku aktywnej przygody w miejscowości Ulina Wielka, Gmina Gołcza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef06b991-c100-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00086982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038241/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa parku aktywnej przygody w miejscowości Ulina Wielka, Gmina Gołcza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golcza
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Gołcza, Gołcza 80 32-075 Gołcza, tel.: (12) 38 86 003, email: ug@golcza.pl, NIP: 659-154-58-80, Regon: 351555921;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@golcza.pl, telefonicznie: 668416144 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Budowa zjazdu tyrolskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Budowę zjazdu tyrolskiego, w tym wieży startowej i wieży lądowiska wraz z montażem liny trakcyjnej i liny pomocniczej do podwieszenia systemu hamowania,
b) Montaż systemu hamulca bezpieczeństwa. Sprzęt umożliwia hamowanie uczestników zjazdów przy wykorzystaniu technologii magnetycznego spowalniania prądami wirowymi. Hamulec działa skutecznie przy zjazdach o maksymalnej prędkości do 20km/h, hamowanie odbywa się progresywnie na dystansie do 20m. Urządzenie samoczynnie dostosowuje siłę hamowania do prędkości i masy uczestników. Po każdym zjeździe hamulec automatycznie powraca do pozycji wyjściowej. Urządzenie jest odporne na działanie warunków zewnętrznych. Jako awaryjny system hamowania należy dodatkowo zastosować sprężyny odbojowe, nawleczone na linę trakcyjną, zlokalizowane w końcowej fazie zjazdu o długości min. 2m. dodatkowo konstrukcja wieży lądowiskowej przy punkcie kotwienia liny trakcyjnej musi zostać zabezpieczona materacem ochronnym o grubości min. 20cm.
c) Montaż osprzętu zjazdu liniowego wraz z siedziskiem:
• bloczek zjazdowy:
 dedykowany do zjazdów tyrolskich,
 dostosowany do pracy z liną stalową o średnicy do 13mm,
 dwie rolki usytuowane w jednej płaszczyźnie gwarantujące stabilność bloczka na tyrolce,
 zintegrowany, ergonomiczny karabinek umożliwiający instruktorowi błyskawiczne założenie bloczka jedną ręką,
 obrót karabinka w bloczku umożliwiający zachowanie ciągłej pozycji na linie stalowej, gdy bloczek uderzy o hamulec na końcu tyrolki,
 przedni i tylny ogranicznik chroniący palce przed zaklinowaniem się,
 wsporniki pozwalają na umieszczenie w nich karabinków, tak aby nie tarły o linę stalową,
 Certyfikacja: CE EN 17109, CE EN 12278, UIAA.
• uchwyt do bloczka:
 uchwyt umożliwiający trzymanie rąk i zmniejszający ryzyko obrotu podczas zjazdu na tyrolce,
 wspomagający utrzymanie pozycji nogami naprzód przy końcu tyrolki.


d) Dostawę indywidualnego sprzętu asekuracyjnego dla użytkowników związanego z obsługą zjazdu tyrolskiego (10 kompletów),
• uprząż:
 uprząż biodrowa, dedykowana do parków linowych,
 uniwersalny rozmiar, możliwość pełnej regulacji (pas 60-125cm, uda 35-85cm),
 wyposażona w 3 klamry pozwalające na jej całkowite dopasowanie w pasie jak i w udach,
 certyfikacja: CE; EN 12277:2015-C.
• kask:
 dedykowany do użytkowania w parkach linowych,
 uniwersalny rozmiar, możliwość regulacji obwodu od 50 do 60 cm,
 możliwość demontażu w celu wymiany systemu regulacji do skorupy kasku,
 wyposażony w otwory wentylacyjne,
 certyfikacja EN 12492:2012.
• lonża do bloczka:
 lonża z liny dynamicznej z fabrycznymi pętlami na końcach,
 od strony bloczka osłona stabilizująca karabinek we właściwej pozycji,
 długość min. 45 cm,
 certyfikacja EN 17109:2020.
• lonża asekuracyjna:
 lonża z liny dynamicznej z fabrycznymi pętlami na końcach,
 od strony karabinka osłona stabilizująca karabinek we właściwej pozycji,
 długość min. 70 cm,
 certyfikacja EN 17109:2020.
• karabinek:
 karabinek o owalnym kształcie,
 zamek z zabezpieczeniem typu Twist Lock,
 wytrzymałość 24 kN,
 certyfikacja: EN 12275:2013-B; EN 362:2004-B.
e) Wykonanie dojść do wieży startowej i wieży lądowiska oraz placu wypoczynkowego z kostki brukowej betonowej,
f) Opracowanie przez osoby uprawnione dokumentacji wykonawczej, warsztatowej i montażowej wieży startowej, wieży lądowiska tyrolki na podstawie załączonego projektu technicznego,
g) Wykonanie badań, sprawdzeń, uzyskanie certyfikatów dopuszczających upoważniających Zamawiającego do uruchomienia obiektu, wynikających z przepisów szczególnych obowiązujących w tym zakresie,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa urządzeń.

2.1. – wykonanie, dostarczenie i montaż 3 modeli motyli.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 modeli motyli z żywicy poliestrowej i włókna szklanego na samonośnej konstrukcji wsporczej wg uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji oraz ich montaż w miejscu wskazanym na obszarze kamieniołomu w m. Ulina Wielka.
W zakresie zamówienia przewidziano: zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż trzech kolorowych modeli motyli (barwy naturalne).
2.2. Dostawa fabrycznie nowej i nieużywanej kolejki turystycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej i nieużywanej kolejki turystycznej (zestawu złożonego z lokomotywy i dwóch wagoników) spełniającej następujące wymagania:
1) Kolejka turystyczna fabrycznie nowa całoroczna (zadaszona), w skład której wchodzi lokomotywa oraz 2 wagoniki;
a) lokomotywa
 produkcja europejska z gwarancją i homologacją na rynek polski,
 lokomotywa wyposażona w silnik elektryczny,
 minimalna moc silnika 8kW przystosowana do swobodnego ciągnięcia całego zestawu z maksymalną ilością osób. Maksymalna ilość osób wynosi 16. (w ofercie należy podać nazwę producenta),
 napęd: skrzynia biegów, napęd na dwa koła,
 kolejka turystyczna poruszająca się na pompowanych kołach (opony 4,5-10C) z prędkością do ok 25 km/h,
 lokomotywa powinna przypominać wyglądem lokomotywę kolejową historyczną ,
b) wagoniki
 liczba wagoników: 2 sztuki,
 wagonik z przeznaczeniem do przewozu 8 osób,
 wagonik nie jest przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, dopuszczalne są osoby niepełnosprawne, które są wstanie chodzić, wchodzić i siedzieć w wagonie.
 podwozie wagonika winno zostać wykonane ze stali, natomiast korpusy zewnętrzne wagoników z włókna szklanego,
 podłoga winna być wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,
 wersja podstawowa pociągu,
 wagonik wyposażony w cztery ławki, każda ławka przeznaczona jest dla dwóch pasażerów, ławki wykonane z włókna szklanego,
 drzwi do wagoników muszą posiadać możliwość blokady otwarcia przez pasażera od wewnątrz,
 wejście do wagoników winno być oddzielne dla każdego rzędu siedzisk, każdy wagon powinien mieć cztery pary drzwi, dwoje drzwi z każdej strony,
 z przystosowaniem do podłączenia kolejnych wagoników o tych samych parametrach,
2) Pojazd (kolejka) winien być wyposażony w:
a) zewnętrzne i wewnętrzne nagłośnienie, z możliwością komunikacji maszynisty z wagonikami oraz możliwością odtworzenia odgłosów ruszającej lokomotywy parowej (głośniki, radio, wzmacniacz),
b) gwizdek,
c) dzwon,


2.3. Dostawa kompletu maszyn budowlanych (mini koparka, mini dźwig, mini żuraw).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu maszyn budowlanych (mini koparka, mini dźwig, mini żuraw) dla dzieci wraz z konstrukcją wygradzającą oraz przygotowanie terenu pod montaż urządzeń. Maszyny budowlane winny być fabrycznie nowe i nieużywane, produkcji europejskiej.
1) MINI KOPARKA – 1 szt.
2) MINI CHWYTAK – 1 szt.
3) MINI ŻURAW – 1 szt.
4) KONSTRUKCJA WYGRADZAJĄCA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34999400-0 - Modele w skali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144900-7 - Pojazdy elektryczne

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót/dostaw.
Dla Części nr 1:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał(zakończył):
 jedną robotę budowalną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu o konstrukcji stalowo-żelbetowej o wartość wykonanej roboty budowlanej minimum 400 000,00 zł brutto.
lub
 jedną robotę budowalną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji zjazdu tyrolskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wartość wykonanej roboty budowlanej minimum 400 000,00 zł brutto.

Przez wykonaną robotę Zamawiający rozumie zakończone zadanie inwestycyjne.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Dla Części nr 2: warunków nie stawia się.


b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Dla Części nr 1:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowalnej.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r. poz. 334 ze zmianami) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Dla Części nr 2: warunków nie stawia się.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dotyczy Części nr 1 i 2
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczy Części nr 1:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi - załącznik do SWZ;


2) dotyczy Części nr 1:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część nr 1: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia w wysokości minimum 2%* wartości brutto przedmiotu umowy (wypłata z wkładu własnego) na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w rozdziale XXIII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-20