Przetarg

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych i roboczych oraz środków ochrony indywidualnej na rzecz Zamawiającego

22-01-2024, 12:49

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Grudziądzka 159,87-100 Toruń
e-mail: agnieszka.dawid@mpo.torun.pl
http:// https://bip.mpo.torun.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych i roboczych oraz środków ochrony indywidualnej na rzecz Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870525973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.dawid@mpo.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mpo.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych i roboczych oraz środków ochrony indywidualnej na rzecz Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3321910b-b91a-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00056324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BHP/ZP-3/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18110000-3 - Odzież branżowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 96

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy odzieży roboczej

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa rękawic roboczych i ochronnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18141000-9 - Rękawice robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy rękawic roboczych i ochronnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:
• w części I przedmiotowego zadania, co najmniej trzy dostawy odzieży roboczej i/lub ochronnej o wartości co najmniej 75 000 zł netto każda oraz załączy dowody określające, czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana,
• w części II przedmiotowego zadania, co najmniej trzy dostawy rękawic roboczych i/lub ochronnych o wartości co najmniej 40 000 zł netto każda oraz załączy dowody określające, czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana,

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:
1) umownego terminu wykonania Umowy w przypadku:
a) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy lub przerwy w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
b) zmiany przepisów prawa;
c) siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie przyszłe, niemożliwe do zapobieżenia i niemożliwe do przewidzenia, przypadkowe lub żywiołowe, które wpływa na termin wykonania Umowy;
d) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dot. tożsamego zamówienia na kolejne lata, przez co rozumie się także czynności związane z przygotowaniem wszczęcia postępowania przetargowego - zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 4 ust. 3 Umowy - zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
3) zmiany danych teleadresowych - zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wartości umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na następujących zasadach:
a) zmiana cen jednostkowych przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub inna podstawa uprawniająca do zmiany zgodnie z czynnikiem cenotwórczym.
b) strony mogą wnioskować zmiany cen jednostkowych wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmieni się (ulegając zwiększeniu lub zmniejszeniu) co najmniej o 5 %,
c) maksymalna zmiana wartości umowy dopuszczona przez Zamawiającego w związku z waloryzacją wynosi 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,
d) wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt przedmiotu zamówienia, może zostać złożony drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 180 dni od dnia terminu składania ofert;
e) zmiana cen jednostkowych będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca w którym zaistniała przesłanka określona w lit. b), z zastrzeżeniem lit. d) powyżej,
f) waloryzacji podlegać będą wyłączenie ceny jednostkowe za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji oraz za dostawy wykonane w tym okresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-01