Przetarg

Dostawa oprogramowania do kompleksowego rozwoju produktu kompozytowego Fibersim lub oprogramowania równoważnego

16-11-2023, 14:43

Dane kontaktowe

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 ,02-256 Warszawa
tel. 519 668 507
e-mail: krzysztof.podsiadlowicz@ilot.lukasiewicz.gov.pl
http:// https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania do kompleksowego rozwoju produktu kompozytowego Fibersim lub oprogramowania równoważnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 519 668 507

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.podsiadlowicz@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do kompleksowego rozwoju produktu kompozytowego Fibersim lub oprogramowania równoważnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba523870-8473-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2406/dostawa-oprogramowania-do-kompleksowego-rozwoju-produktu-kompozytowego-fibersim-lub-oprogramowania-rownowaznego

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z nią
załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem platformy internetowej przy użyciu zakładki: "Pytania/Informacje" znajdującej się na stronie internetowej: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2406/dostawa-oprogramowania-do-kompleksowego-rozwoju-produktu-kompozytowego-fibersim-lub-oprogramowania-rownowaznego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne parametry techniczne
sprzętu do obsługi platformy to:
− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 10 Mbps;
− komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
− włączona obsługa JavaScript;
− zainstalowany program Acrobat Reader.
2. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały wskazane w rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały wskazane w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZLZ.26.284.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dostawa oprogramowania do kompleksowego rozwoju produktu kompozytowego Fibersim lub oprogramowania równoważnego, obejmująca dostawę, na okres jednego roku, subskrypcji umożliwiającej jednoczesne korzystanie z dwóch (2) licencji Fibersim PRO V13.3 FL lub oprogramowania równoważnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z OPCJI w zakresie opisanym w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48320000-7 - Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z OPCJI w zakresie:
1) dostawy na okres jednego roku, subskrypcji umożliwiającej jednoczesne korzystanie z dwóch (2) licencji Fibersim PRO V13.3 FL lub oprogramowania równoważnego (OPCJA nr 1) albo
2) dostawy dwóch (2) bezterminowych licencji Fibersim PRO V13.3 FL lub oprogramowania równoważnego (OPCJA nr 2) albo
3) dostawy na okres jednego roku subskrypcji umożliwiającej jednoczesne korzystanie z dwóch (2) licencji najnowszej wersji Fibersim PRO V17 FL lub oprogramowania równoważnego (OPCJA nr 3) albo
4) dostawy na okres jednego roku subskrypcji umożliwiającej jednoczesne korzystanie z dwóch (2) licencji najnowszej wersji Fibersim PRO V17 FL lub oprogramowania równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego do zamawianego oprogramowania określonego w ust. 2 rozdziału II (Przedmiot zamówienia – zakres opcjonalny) załącznika nr 1 do SWZ, świadczonego przez okres jednego (1) roku (OPCJA nr 4) albo
5) dostawy dwóch (2) bezterminowych licencji najnowszej wersji Fibersim PRO V17 FL lub oprogramowania równoważnego (OPCJA nr 5) albo
6) dostawy dwóch (2) bezterminowych licencji najnowszej wersji Fibersim PRO V17 FL lub oprogramowania równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego do zamawianego oprogramowania określonego w ust. 2 rozdziału II (Przedmiot zamówienia – zakres opcjonalny) załącznika nr 1 do SWZ, świadczonego przez okres jednego (1) roku (OPCJA nr 6).
Szczegółowy zakres OPCJI został określony w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uruchomieniu opcji nie później niż w terminie 30 dni przed dniem zakończenia obowiązywania umowy podstawowej.
3. Skorzystanie z OPCJI wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-06-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XIX
SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) umowy obejmujące dostawę oprogramowania do kompleksowego rozwoju produktu kompozytowego, o wartości całościowej każdej umowy co najmniej 80 000,00 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość 80 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane – wg treści określonej w załączniku nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje dostawy, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale XV SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVII składane jest w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium wynosi: 1700,00 PLN.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w rozdziale XVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 6 i § 7 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2406/dostawa-oprogramowania-do-kompleksowego-rozwoju-produktu-kompozytowego-fibersim-lub-oprogramowania-rownowaznego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26