Przetarg

Dostawę narzędzi oraz urządzeń testowych i pomiarowych do wykorzystania w jednostkach resortu finansów

06-09-2023, 11:58

Dane kontaktowe

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW
ul. Samorządowa 1,26-601 Radom
e-mail: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl
http:// https://www.cirf.gov.pl/start

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę narzędzi oraz urządzeń testowych i pomiarowych do wykorzystania w jednostkach resortu finansów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142636274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-601

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cirf.gov.pl/start

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę narzędzi oraz urządzeń testowych i pomiarowych do wykorzystania w jednostkach resortu finansów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-891688c6-47fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00383730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127950/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa zestawów niezbędnych narzędzi IT do realizacji zadań wynikających ze świadczenia bezpośrednego wsparcia informatycznego w jednostkach resortu finansów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/cirf

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/cirf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych w CIRF za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej jedynie wyjątkowo w sytuacji wskazanej w pkt. 14.14 TOM I SWZ.
4. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cirf
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
6. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres agnieszka.jakubowska3@mf.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
8. Za przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
9. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ko dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Informatyki Resortu Finansów; ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom;
2) kontakt do inspektora danych osobowych w Centrum Informatyki Resortu Finansów: Krzysztof Piórkowski; kontakt email: iod.cirf@mf.gov.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8) posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/50/23/HOJL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę narzędzi oraz urządzeń testowych i pomiarowych, na które składają się poniższe elementy:

a) w zakresie zamówienia podstawowego dostawa:
1) Tester okablowania - 255 szt.
2) Zaciskarka wtyków modularnych RJ45/RJ11/RJ12 - 255 szt.
3) Zestaw narzędzi - 282 szt.
4) Zestaw wkrętaków - 282 szt.
5) Szczypce proste wydłużone - 282 szt.
6) Szczypce tnące boczne - 282 szt.
7) Próbnik napięcia - 282 szt.
8) Skrzynka narzędziowa - 282 szt.
9) Miska magnetyczna - 282 szt.
10) Wkrętak akumulatorowy dwupozycyjny - 271 szt.
11) Zestaw bitów - 271 szt.

b) w zakresie zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji dostawa:
1) Tester okablowania - 255 szt.
2) Zaciskarka wtyków modularnych RJ45/RJ11/RJ12 - 255 szt.
3) Zestaw narzędzi - 282 szt.
4) Zestaw wkrętaków - 282 szt.
5) Szczypce proste wydłużone - 282 szt.
6) Szczypce tnące boczne - 282 szt.
7) Próbnik napięcia - 282 szt.
8) Skrzynka narzędziowa - 282 szt.
9) Miska magnetyczna - 282 szt.
10) Wkrętak akumulatorowy dwupozycyjny - 271 szt.
11) Zestaw bitów - 271 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W zakresie zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji dostawa:
1) Tester okablowania - 255 szt.
2) Zaciskarka wtyków modularnych RJ45/RJ11/RJ12 - 255 szt.
3) Zestaw narzędzi - 282 szt.
4) Zestaw wkrętaków - 282 szt.
5) Szczypce proste wydłużone - 282 szt.
6) Szczypce tnące boczne - 282 szt.
7) Próbnik napięcia - 282 szt.
8) Skrzynka narzędziowa - 282 szt.
9) Miska magnetyczna - 282 szt.
10) Wkrętak akumulatorowy dwupozycyjny - 271 szt.
11) Zestaw bitów - 271 szt.
Maksymalna wartość opcji: 245 912,22 zł brutto.
Okoliczności skorzystania z opcji: do 30 dni od daty wysłania przez Zamawiającego Zawiadomienia o uruchomieniu opcji.
Prawo do uruchomienia prawa opcji przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty zawarcia Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy określono w Tomie II SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem system zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych w CIRF. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cirf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13