Przetarg

,, Dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy’’

12-05-2023, 20:25

Dane kontaktowe

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
ul. Grochowska 262,04-398 Warszawa
e-mail: ppeksa@eduwarszawa.pl
http:// www.dbfopld.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
,, Dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000232584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grochowska 262

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-398

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppeksa@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfopld.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,, Dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e88cba00-f0ef-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029679/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dbfopld.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dbfopld.ezamawiajacy.pl/pn/dbfopld/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w rozdziale 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 23 SWZ określa klauzulę RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO/26/WKA/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18141000-9 - Rękawice robocze

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33711900-6 - Mydło

33741000-6 - Produkty do pielęgnacji rąk

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

39831000-6 - Preparaty piorące

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831250-3 - Roztwory myjące

39830000-9 - Środki czyszczące

39811100-1 - Odświeżacze powietrza

39812000-7 - Pasty i kremy

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy produktów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: w szczególności karty charakterystyki lub karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, przez produkty z pozycji nr1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.19; 1.21; 1.22; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.10-2.15;3.4;3.5; 3.11; 3.12; 4.1; 4.4; 5.1-5.6; 6.1-6.6; 7.1-7.2; 8.4. w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe: w szczególności karty charakterystyki lub karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, przez produkty z pozycji nr1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.19; 1.21; 1.22; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.10-2.15;3.4;3.5; 3.11; 3.12; 4.1; 4.4; 5.1-5.6; 6.1-6.6; 7.1-7.2; 8.4. w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w Załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dbfopld.ezamawiajacy.pl/pn/dbfopld/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.