narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Wzmocnienie muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 182 w Ujściu”.

15-03-2023, 11:56

Dane kontaktowe

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51,61-623 Poznań
e-mail: [email protected]
http:// www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wzmocnienie muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 182 w Ujściu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilczak 51

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarzadzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wzmocnienie muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 182 w Ujściu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dd2c82f-c261-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019177/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wzmocnienie muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Ujście

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw i formularza
Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania
platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.Występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki
po np. 150 MB każda. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie
przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona
obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.Zalecane formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdfZa datę przekazania składanych dokumentów,
oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazapukpowa.pl
dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.Zamawiający będzie przekazywał informacje w drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy do tego konkretnego Wykonawcy.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty, umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. i 10.6, które składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.275-36/23.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wzmocnienie muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 182 w Ujściu”.Przedmiot zamówienia
określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przy pomocy Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1) cena (C) – 60 pkt
2) okres udzielonej rękojmi (R) – 20 pkt
3) doświadczenie kierownika budowy (D) – 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej trzech zadań związanych z budową, przebudową lub remontem drogi kategorii minimum gminnej, każde o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto i jedno zadanie z wykorzystaniem technologii jet grouting lub pali w technologii CFA.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.
b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą podając podstawę dysponowania tą osobą:
1 osoba- Kierownik budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, oraz minimum 1 zadanie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji robót związanych
z technologią jet grouting lub pali w technologii CFA, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto każde

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu :odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w ktr wyk ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. Z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się:wyk oraz uczestnika konkursu wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o ktr mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;( dalej ustawa Ukr) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, ktr beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukr;wyk oraz uczestnika konkursu, ktr jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Ukr. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu
wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty
dodatkowej,oferty.Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.Osoba lub
podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o ktr
mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat*,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie
z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
Zamawiający, mając na uwadze wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 05 lutego 2021 r., zaleca by w przypadku
gdy z treści dokumentu wadium wynika, iż wypłata kwoty następuje na pismemny wniosek okres ważności wadium był
wydłużony o co najmniej 2 dni, natomiast gdy przedmiotowy wniosek może być złożony w formie elektronicznej okres
ważności wadium powinien być wydłużonyo co najmniej o 1 dzień.
13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od
wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA nr 23 1020 4027 0000 1702 1520 5490.
sesje przychodzące banku są o godzinie 11.30, 15.10 i 17.30
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r.
poz. 299).
13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia za pośrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/wzdw i musi obejmować cały okres związania ofertą.
13.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)
lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu
wadium nie może być utrudnione.
13.5. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te
podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej
przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich
spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1
ppkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2)
składane jest w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
11.4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności
są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

§ 10
1. Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy. Zaliczki
mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi.
2. Jednorazowa transza zaliczki może być udzielona do wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 5
ust.1 Umowy.
3. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:
1) Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć zaliczkę w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,
2) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień zaakceptowania przez Zamawiającego złożonego przez
Wykonawcę protokołu odbioru robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót. Po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego protokołu odbioru robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, Wykonawca wystawia fakturę
zgodnie z § 8 umowy za wykonane i odebrane roboty budowlane,
3) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedłużenia terminu ważności gwarancji, o której
mowa w ust. 9.
4. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w ust. 3 pkt 3) spowodują niezwłoczne
wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 9.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę zaliczkową zawierającą rozbicie potwierdzonej przez
Zamawiającego wysokość zaliczki na kwotę netto i VAT. Fakturę zaliczkową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z
zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust 10. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury zaliczkowej przez
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
6. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru robót budowlanych
przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane. W
przypadku nierozliczenia całości zaliczki, część niewykorzystanej kwoty Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiającego w
terminie określonym w ust. 3 pkt 1 i przedkłada Zamawiającemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o którym mowa w ust.
3 pkt 3.
7. Warunkiem ubiegania się o kolejną transzę zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w całości.
8. Odbioru ostatecznego robót można dokonać po całkowitym rozliczeniu zaliczki.
9. W celu uzyskania zaliczki Wykonawca wnosi zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:
1) - gwarancji bankowej;
2) - gwarancji ubezpieczeniowej;
3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
o terminie ważności nie krótszym niż 30 dni od terminu jej rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.
W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie będą udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14
dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 3.
10. Przewiduje się możliwość zmiany warunków udzielania i rozliczania zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 1 Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie prowadziło do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone
zgodnie z § 8 Umowy.
§ 2 1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji
robót budowlanych, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
2) pominąć część robót,
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej lub takie, które są niezbędne do
wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym,
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmienić kolejność wykonania robót w stosunku do określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian
stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy.
3. Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy .
4. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
5. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilości robót w stosunku
do TER wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich
wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 8 Umowy.
§ 6 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy zostanie zmienione
poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany.
§ 7 W przypadku wzrostu, bądź spadku cen asfaltu Strony Umowy dokonają zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, maksymalnie do (+/-) 15 % ww. wynagrodzenia. Zmianę cen Strony pokryją po połowie.
2. Zmiana wynagrodzenia ustalana będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące średnie ceny materiałów,
o których mowa w ust. 1 w wydawnictwie ORGBUD – SERWIS60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43.
3. Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego
po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
4. Przez zmianę ceny materiałów, o których mowa w ust. 1 rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie,
względem cen aktualnie obowiązujących w ORGBUD na dzień złożenia oferty o 5 % przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane oraz, gdy umowa ta
została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów, o których mowa w
ust. 1, dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
§ 8 1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 oraz § 22 ust.2 Umowy zmian,
odpowiadają opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa określona w TER używana jest do wyliczenia wysokości
wynagrodzenia.
3. Wykonawca dokona wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (w formie protokołu konieczności) przed rozpoczęciem robót wynikających z
tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. dot. zmian w umowie § 13. 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym powiadomi na piśmie
Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. § 14
18)przedłożenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku konieczności zmiany dokumentacji
projektowej, wynikającej z inicjatywy wykonawcy, 2Zwłoka z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1
pkt 10l2) będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00093845/01 z dnia 2023-02-14
2023-