Przetarg

Środki ochrony indywidualnej

08-03-2023, 10:34

Dane kontaktowe

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych
Marii Zientary Malewskiej 51/53 ,10-307 Olsztyn
e-mail: anna.dabrowska@olsztyn.lasy.gov.pl
http:// www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Środki ochrony indywidualnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPUH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511001691

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Zientary Malewskiej 51/53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-307

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.dabrowska@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Środki ochrony indywidualnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef393ce-bd7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Akcesoria ochronne BHP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ef393ce-bd7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu e-zamowienia, który dostępny jest pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: www.epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• Anna Dąbrowska – w sprawach formalno-prawnych nr tel. 89 5327 309
e-mail: anna.dabrowska@olsztyn.lasy.gov.pl w dni robocze w godz.: 7:00 14:00
* Tomasz Szkutnik – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
Nr tel.89 53 27 302 lub +48 531 518 053;w dni robocze w godz.: 7:00 - 14:00
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-zamówienia.
9. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Zamawiający.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XVIII PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7. Dane osobowe, pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-go, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt XX.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi dorad-cze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: HP.270.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Hełm ochronny typ I – 300 szt.
- wyposażony w otwory wentylacyjne oraz 4-punktową więźbę z poliamidowymi pasami nośnymi,
- wyposażony w system regulacji w postaci śruby umieszczonej z tyłu hełmu (w celu umożliwienia dopasowania do obwodu głowy 53-64 cm),
- otwory na bokach hełmu umożliwiają zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od - 30 0C do +500C, odporny na odpryski stopionego metalu
- hełm ochronny zgody z wymogami rozporządzenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i posiada oznaczenie CE oraz normie zharmonizowanej EN 397:1995
2. Hełm ochronny typ II – 1400 szt.
Hełm ochronny wyposażony w czujnik stanu zużycia hełmu, standardową więźbę, opaskę przeciwpotną z tworzywa sztucznego i wentylację. Zmiana koloru wskaźnika informuje o konieczności wymiany hełmu ze względu na pogorszenie jego wytrzymałości spowodowane starzeniem materiału pod wpływem promieni UV.
Hełm przeznaczony jest do ochrony głowy w budownictwie, leśnictwie i stanowiskach przemysłowych wymagających doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Zapewnia ochronę przed spadającymi przedmiotami, wystającymi elementami konstrukcyjnymi lub przemieszczającymi się obiektami. Dostępny w kolorach: biały, żółty, czerwony, pomarańczowy.

• Skorupa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na działanie promieni UV.
• Hełm wyposażony w większą liczbę otworów wentylacyjnych rozłożonych na większej niż zwykle powierzchni, zapewniając maksymalny przepływ powietrza bez konieczności osłabiania wytrzymałości kasku.
• Hełm z krótszym daszkiem, który zapewnia większe pole widzenia, ale nadal chroni przed oślepianiem i zachowuje pozostałe właściwości.
• Regulacja dopasowania obwodu za pomocą paska.
• Rozmiar: obwód głowy 54-62 cm
Wymagania
• spełnia normę EN 397 - Przemysłowe hełmy ochronne
• -30°C - hełm do stosowania w niskiej temperaturze
• MM - hełm odporny na odpryski ciekłego metalu
3. Hełm ochrony typ III – 80 szt.
Zestaw nagłowny do zastosowania w pracach leśnych. Składa się on z hełmu, nauszników przeciwhałasowych, siatkowej osłony twarzy oraz osłony karku. Zestaw w kolorze pomarańczowym. Wskaźnik stanu zużycia hełmu na hełmie ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie w wyniku jego narażenia na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Dostępne z więźbą z regulacją śrubową lub zapięciem celem regulacji. Hełm z wentylacją zapewniają większy przepływ powietrza wewnątrz skorupy.
Hełmy ochronny zgody z wymogami rozporządzenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i posiadają oznaczenie CE. Produkt przetestowany i dopuszczony zgodnie z wymaganiami normy EN 397:2012+A1:2012.
4. Czepek pod hełm – 1000 szt.
Wykonany z tkaniny o składzie 48% wełna, 48% poliester, 4% spandex (+/-5%) o gramaturze 160-180 g/m2. Jeden otwór na oczy, nos i usta, chroniący przed zimnem, osłania głowę, uszy i kark. Dostępny w kolorach: czarny, khaki, oliwka-zieleń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W ramach realizacji Umowy oraz w terminach w niej przewidzianych, w przypadku wyczerpania ilości asortymentu wskazanej w formularzu ofertowym, Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia („Opcja”) w terminie 14 dnia od dnia wyczerpania asortymentu z oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa Opcji w przypadku, gdy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie przekroczy 20% wartości brutto umowy. Skorzystanie z Opcji może nastąpić wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.
Podstawą określenia wartości dostaw towarów zleconych w ramach Opcji będzie cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy.
Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, na-stępować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ochronniki słuchu – 200 szt.
Nauszniki lekkie (180g), miękkie i szerokie poduszki uszczelniające wypełnione mieszanką płynu i pianki zapewniającą wysoką izolację od dźwięków przy niskim poziomie nacisku na głowę. Małżowina uszna nie jest dociskana do głowy, co nie powoduje dyskomfortu i bólu na-wet przy wielogodzinnej pracy. Do pracy w miejscach o umiarkowanym natężeniu hałasu za-równo przy pracach krótko- jak i długotrwałych. Rozwiązaniem jest możliwość mocowania do kasku, chroniąc jednocześnie słuch i głowę. Modele powinny występować w dwóch posta-ciach: z pałąkiem na głowę oraz z mocowaniem na hełm (SNR min. 27dB oraz H min. 32dB), zgodność z normą EN 352-1:2002.
2. Gogle ochronne – 100 szt.
Gogle zapewniające ochronę oczu przed cząstkami o dużej prędkości (120m/s) i średniej energii oraz oddziaływaniem kropli cieczy. Posiadają system wentylacji zapewniający skuteczne zapobieganie zaparowywaniu. Trwała i szeroka opaska umożliwiająca regulację długości i optymalne dostosowanie do obwodu głowy. Kształt szybki asferyczny zapewniający szerokie pole widzenia. Oprawka wykonana z miękkiego PCV co gwarantuje dobre przyleganie gogli do twarzy. Produkt musi posiadać oznaczenie CE potwierdzając jego zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony – kategoria II. Zgodność z normą : EN 166:2001.
3. Okulary ochronne – 1200 szt.
Okulary ochronne wyposażone w asferyczne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają 180-stopniowe, niezakłócone pole widzenia i doskonałą osłonę oczu. Okulary z miękkimi noskami o konstrukcji X
Zgodne z normą : EN 166 (Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.) i EN 170 (Ochrona indywidualna oczu.
• Oznaczenie: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
• Ochrona UV 400
• Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i parowaniem.
• Elastyczne zakończenie zauszników – nie wywierające nacisku, możliwość regulacji
4. Okulary polaryzacyjne -1000 szt.
Soczewki okularów wykonane z poliwęglanów. Soczewki z filtrem UV 400, blokujące wszystkie 3 zakresy promieniowania ultrafioletowego (UVA, UVB, UVC). Kategoria filtra soczewek ( sto-pień zabarwienia ) – min. 3 w skali 4 stopniowej. Osłonki boczne – chroniące przed bocznym światłem. Zauszniki z gumkami, oraz gumowe noski – wykonane z miękkiego, hipoalergiczne-go tworzywa. Oprawki wykonane z poliwęglanu – kolor ciemny. Kolor soczewek – szary, brąz. Woreczek z mikrofibry.
Produkt musi posiadać oznaczenie CE potwierdzając jego zgodność z Rozporządzeniem Par-lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. oraz norm PN-EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015, PN-EN ISO 12312-1:2014-02E.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W ramach realizacji Umowy oraz w terminach w niej przewidzianych, w przypadku wyczerpania ilości asortymentu wskazanej w formularzu ofertowym, Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia („Opcja”) w terminie 14 dnia od dnia wyczerpania asortymentu z oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa Opcji w przypadku, gdy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie przekroczy 20% wartości brutto umowy. Skorzystanie z Opcji może nastąpić wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.
Podstawą określenia wartości dostaw towarów zleconych w ramach Opcji będzie cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy.
Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, na-stępować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kamizelka ostrzegawcza typ I – 2000 szt.
Kamizelka wykonana z dzianiny poliestrowej 100%, dziurkowanej- ażurowej siatki o gramaturze 135 g/m2 ( ± 10g/m2). Dwie taśmy odblaskowe standardowe. Dodatkowo w przedniej części kamizelki 2 kieszenie zewnętrzne z patką na rzep. Zapinana na jedną klamrę. Kolor żółty fluo. Kamizelka w I klasie widzialności. Oznakowanie CE. Zgodność z normą : PN-EN ISO 13688:2013-12 oraz PN-EN ISO 20471:2013-07. Dodatkowo kamizelka z nadrukami w tylnej i przedniej części: Służba Leśna lub Straż Leśna. Możliwość zamówień z innym nadrukami np. logo Lasów Państwowych. Dostępna w rozmiarze XS – 2XL.
2. Kamizelka ostrzegawcza typ II – 200 szt.
Kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym fluorescencyjnym. Skład 100% poliester o gramaturze 130g/m2 ( ± 10g/m2), łatwa w konserwacji. II klasa widzialności. Zgodność z normą PN-EN ISO 20471:2013+A1:2016 oraz EN ISO 13688:2013. Posiada dwie taśmy odblaskowe. Zapinana na rzepy. Na kamizelce nadrukowany napis „służba leśna” albo „straż leśna” albo nadruk logo Lasów Państwowych. Oznakowanie CE. Dostępna w rozmiarach S – 3XL.
3. Półmaski przeciwpyłowe – 100 szt.
Wielokrotnego użytku do ochrony dróg oddechowych. Z dwoma wymiennymi filtrami klasy P3 według normy EN 143:2000, chroniąca układ oddechowy przed aerozolami cząstek stałych (pyły, dymy), ciekłych (mgły), o ile stężenia fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x DNS. Dostępna min. w 2 rozmiarach. Wykonana w całości z tworzyw sztucznych nie wchłaniających żadnych substancji chemicznych, trudnopalna, antystatyczna. Kształt filtrów w minimalnym stopniu ograniczający pole widzenia.
Spełnia normy: EN 140:1998, deklaracja zgodności WE, znak CE.
4. Filtry przeciwpyłowe – 40 szt.
Kompatybilne z maską przeciwpyłową, klasy P3 według normy EN 143:2000, chroniąca układ oddechowy przed aerozolami cząstek stałych (pyły, dymy), ciekłych (mgły), o ile stężenia fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x DNS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W ramach realizacji Umowy oraz w terminach w niej przewidzianych, w przypadku wyczerpania ilości asortymentu wskazanej w formularzu ofertowym, Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia („Opcja”) w terminie 14 dnia od dnia wyczerpania asortymentu z oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa Opcji w przypadku, gdy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie przekroczy 20% wartości brutto umowy. Skorzystanie z Opcji może nastąpić wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.
Podstawą określenia wartości dostaw towarów zleconych w ramach Opcji będzie cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy.
Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, na-stępować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) po jednej sztuce lub parze oferowanego wyrobu wraz z opisem producenta (np. metka) lub importera oferowanego wyrobu,
2. Dostarczone wzory zostaną zwrócone Wykonawcom po zakończeniu postępowania i pod-pisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Wzory wybranego Wykonawcy zostaną zwrócone po zakończeniu realizacji umowy.
3. Wzory Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w terminie składania ofert.
4.Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
4.Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.
5..Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp). W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian w treści umowy, w zakresie wysokości cen towarów i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę obniżki cen oferowanych towarów określonej czasowo lub stałej przez cały czas trwania umowy.
2. Strony dopuszczają również możliwość zmian w treści umowy, w zakresie wysokości cen towarów i wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli wymienione wyżej zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia określonych w ust. 2 nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.