Przetarg

„Dostawa narzędzi”

06-03-2023, 13:05

Dane kontaktowe

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
9 - go Maja 95,98-100 Łask
e-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
http:// https://32blt.wp.mil.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa narzędzi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający Skarb Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa narzędzi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0459171c-bc01-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121732/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa narzędzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=43013248

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.
Zmiany ogłoszenia, wyjaśnienia treści SWZ, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie poprzez platformę zakupową. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. Uczestnictwo w postępowaniu wymaga założenia konta użytkownika w sposób określony w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy”, dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/elearning (zakładka E-LEARNING zawiera również filmy instruktażowe dotyczące funkcjonalności oprogramowania).
Dodatkowe informacje na temat komunikacji w sprawie postępowania zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
Korzystanie z Systemu możliwe jest, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1Mb/s.
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje.
3. Przeglądarki internetowe: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych arek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
4. Dodatkowe oprogramowanie: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku arek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do arki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 19/TP2/2023.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 279910,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Różne narzędzia specjalistyczne
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 48780,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Końcówki śrubokrętów
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 53160,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512920-7 - Końcówki śrubokrętów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 10334,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42674000-1 - Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Wiertła
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 20940,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 43132300-0 - Wiertła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne;
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 10212,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Śrubokręty
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 8694,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512800-0 - Śrubokręty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – Różne narzędzia ręczne (ZZLT)
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 16126,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 – Różne narzędzia ręczne i osprzęt
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 10315,20

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Frezy
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6a do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6a,
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 864,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512920-7 - Końcówki śrubokrętów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 – Narzędzia ręczne;(sł. samochodowa)
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6b do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6b do SWZ i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 25288,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44511000-5 - Narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 – Zakup urządzeń i narzędzi mechanicznych,
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6c do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6c do SWZ i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 27913,66

4.2.6.) Główny kod CPV: 43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 12 – Zakup narzędzi
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6c do SWZ, zawierający kryteria jakościowe, dotyczące głównych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z OPZ - załącznik nr 6c do SWZ
i formularzem cenowym - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 17954,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------------------ x 100 x 100% = ….. pkt
Cb
gdzie:
C𝑚𝑖𝑛 ‒ najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cb– cena brutto badanej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium: cena oferty przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
2. Weryfikacja Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 i 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i załączniki:
1.1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ;
1.3. oświadczenie Wykonawcy stanowiące dowód, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o s.r.z.p.w.a.U. wg wzoru - załącznik nr 5 do SWZ.
1.4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 i nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy) składają także odrębnie:
1.4.1. każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu;
1.4.2. podmiot udostępniający zasoby
1.5. formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SWZ.
1.6. oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ - jeśli dotyczy
1.7. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w oryginale albo w formie cyfrowego odwzorowania – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania- jeśli dotyczy.
1.7.1. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zobowiązani są ustanowić lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonego do oferty pełnomocnictwa lub umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 i nr 5 do SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy obowiązani są także złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym rozdziale zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików złożonych poprzez Portal e-Usług SmartPZP. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
2.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy dla części od 1 do 9 na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zw. dalej s.r.z.p.w.a.U. wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Na potwierdzenie braku opisanych w art. 7 ustawy podstaw wykluczenia Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie odpowiadające treścią załącznikowi nr 5 do SWZ.
Działając na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może zastosować tzw. „procedurę samooczyszczenia”. Pomimo wystąpienia podstaw wykluczenia, Wykonawca może wykazać swoją rzetelność poprzez udowodnienie Zamawiającemu, iż zostały przez niego podjęte czynności naprawcze. Przedstawienie środków dowodowych powinno odbyć się najpóźniej na etapie składania ofert. W przeciwnym razie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:
- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp przez składającego ofertę.
- Dokumenty zastrzeżone Wykonawca wydziela (umieszczając je w osobnym pliku) i oznacza jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznacza, że wszelkie składane oświadczenia i przedłożone dokumenty są jawne bez zastrzeżeń.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód). Portal e-Usług SmartPZP jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
6. Każdy Wykonawca samodzielnie lub jako Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszczalne jest wycofanie oferty lub jej zmiana przed upływem terminu składania ofert.
7. Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny (zaleca się sporządzenie oferty na urządzeniu elektronicznym), a pliki składające się na ofertę Wykonawca winien odpowiednio opisać, by ułatwić ich identyfikację.
8. Kryteria oceny ofert wraz z informacją na temat sposobu ich wyliczenia oraz wartości brutto oferty zawarte są w SWZ.
9.Poprzez Portal e-Usług SmartPZP, Zamawiający będzie przekazywał wezwania i zawiadomienia, informacje, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania, itp. W trakcie procedowania postępowania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. Co więcej, Wykonawca ma obowiązek śledzić powiadomienia w skrzynce odbiorczej swojego konta na Portalu SmartPZP.
10. W sytuacji awarii Systemu Platformy SmartPzp, niedostępności Systemu lub trudności związanych z jego użytkowaniem, uniemożliwiających prawidłową lub/i skuteczną komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez ten System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32bltprz@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Zaleca się aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca posługiwał się nazwą i numerem postępowania.
11 Pozostałe informacje na temat postępowania zawiera SWZ wraz z załącznikami.
Termin realizacji zamówienia w części 11-12, 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.