Przetarg

Dostawa artykułów BHP, nr ref. 32/TP2/2022

20-05-2022, 13:00

Dane kontaktowe

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
9 - go Maja 95,98-100 Łask
tel. 261 554 593
e-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
http:// https://32blt.wp.mil.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów BHP, nr ref. 32/TP2/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 554 593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów BHP, nr ref. 32/TP2/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d6863c-d81a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064530/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa artykułów BHP oraz odzieży ochronnej i zabezpieczającej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji innych niż oferta Wykonawcy, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. (adres mailowy) oraz za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej (platformazakupowa.pl):
13.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
13.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
13.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
13.4. włączona obsługa JavaScript,
13.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
13.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
13.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów BHP, nr referencyjny 32/TP2/2022.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RĘKAWICE DO PIASKOWANIA
Powlekane PCV z podszewką z bawełny. Odporne na uszkodzenia mechaniczne
powstałe w procesie piaskowania
RĘKAWICE LATEKSOWE PUDROWANE Przeznaczenie: znajduje się na wyposażeniu mobilnego laboratorium chemicznego
RĘKAWICE MED.LATEK TYPU 1400-COMFORT
Rękawice medyczne typu COMFORT są wielofunkcyjnym produktem ochronnym dłoni do pracy w różnych środowiskach. Jednorazowe rękawiczki higieniczne chronią przed minimalnymi zagrożeniami dla skóry: otarciami, zabrudzeniami i zamoczeniem. Są to rękawiczki niesterylne, oburęczne - dopasowane do obu dłoni. Rękawiczki medyczne COMFORT są pudrowane - od wewnątrz pokryte mączką kukurydzianą, dla ułatwienia zakładania i pochłaniania potu. Lateks, z którego je wykonano, jest wytrzymały i elastyczny, dokładnie dopasowuje się do kształtu dłoni oraz pozwala zachować pełną sprawność manualną. Dodatkowo posiadają rolowany mankiet, który dokładnie przylega do skóry

4.2.5.) Wartość części: 51784,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18141000-9 - Rękawice robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o kryterium - cena oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI TYPU TITAN DIS WIPES Chusteczki nasączone na bazie alkoholu, skuteczne wobec bakterii, grzybów, prątków
i wirusów, nie podrażniające rąk. Szybko dezynfekujące małe, trudnodostępne powierzchnie, wyroby medyczne.
CHUSTECZKI TECHNICZNE TYPU DEB ULTRA ULT
Chusteczki techniczne typu Deb Ultra ULT150W. Chusteczki techniczne polipropylenowe nasączone płynnym preparatem opartym na łagodnych esterach, bardzo skuteczne w usuwaniu farb malarskich i drukarskich. Zawiera glicerynę nawilżającą i pielęgnującą skórę. Ściereczki do czyszczenia rąk z ultra ciężkich zabrudzeń, kiedy skóra ma kontakt z klejami
KOMBINEZON OCHRONNY TYPU TYVEK-Kombinezon TYVEK CLASSIC stanowi szczelną barierę przeciw nieorganicznym substancjom chemicznym w niskich stężeniach i przeciw cząstkom stałym o średnicy powyżej 1 um. włóknina TYVEK nie mechaci się, a dzięki gładkiej powierzchni nie wchłania cieczy oraz nie przyczepiają się do niej cząstki stałe. może być stosowany w środowisku zagrożonym wybuchem. Kombinezon zgodny z certyfikatami : EN 141260:2003,
MASKA PEŁNOTWARZOWA TYPU 3M SERII 6000-6900
Maska pełnotwarzowa 3M serii 6000 (6900) - rozmiar duży, część twarzowa ciemno-szara, do stosowania z podwójnymi elementami oczyszczającymi, mocowanymi za pomocą prostych łączników bagnetowych, zapewniających możliwość ekonomicznego i swobodnego doboru elementów oczyszczających. Charakterystyka: - maska wielokrotnego użytku

4.2.5.) Wartość części: 43289,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o kryterium - cena oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Okulary ochronne
OKULARY SKOCZKA TYPU GATORZ WRAPTOR
Wysokiej jakości okulary przeciwsłoneczne Gatorz z optyką Truray Optics.
Wykonane ze stopu aluminium (7075 BILLET AIRCRAFT ALUMINUM).
Szkła z ekstremalnie wytrzymałego poliwęglanu oferują 100% ochronę przed
promieniami UV i posiadają powłokę przeciw zarysowaniom. Regulowane dopasowanie. Dwustronne 5 zawiasów baryłkowych. Klasyczny system 4-nitowy. Ramki ręcznie wykonane.
Charakteryzują się bardzo małym ciężarem.
Przeznaczenie: do wykonywania skoków spadochronowych.
OKULARY SKOCZKA TYPU GATORZ MAGNUM
Wysokiej jakości okulary przeciwsłoneczne Gatorz Magnum z optyką Truray Optics.
Wykonane ze stopu aluminium (7075 BILLET AIRCRAFT ALUMINUM).
Szkła z ekstremalnie wytrzymałego poliwęglanu oferują 100% ochronę przed
promieniami UV i posiadają powłokę przeciw zarysowaniom. Regulowane dopasowanie. Dwustronne 5 zawiasów baryłkowych. Klasyczny system 4-nitowy. Ramki ręcznie wykonane.
Charakteryzują się bardzo małym ciężarem.
OKULARY OCHRONNE TYPU MCR-KLONDIKE T
Przeciwodpryskowe okulary chroniące oczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowane do pracy podczas obróbki metali, drewna itp. Soczewki wykonane z poliwęglanu -bezbarwne ,blokujące 99,9% szkodliwego działania promieni UV. Zabezpieczone przed parowaniem i zarysowaniem
OKULARY OCHRONNE UVEX GRAVITY ZERO
Lekkie wyposażone w odporną na uderzenia i zarysowania panoramiczną szybkę. Odporność mechaniczna F (45 m/s) ,100% ochrona przed UV. Posiadają system zauszników oraz element dystansujący zapewniający dodatkową wentylację

4.2.5.) Wartość części: 8188,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18142000-6 - Okulary ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o kryterium - cena oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Akcesoria ochronne specjalistyczne
PRZEWÓD DO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO 5-62887-1

4.2.5.) Wartość części: 18975,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o kryterium - cena oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OBUWIE ROBOCZE
robocze antypoślizgowe – wykonane ze skóry licowej o zmniejszonej nasiąkliwości wody,
wewnątrz wykończone skórą naturalną,
- wyściółka o właściwościach przeciwpotnych , przeciwgrzybiczych (włókno kompozytowe),
- podeszwa odporna na oleje, benzynę, smary i inne rozpuszczalniki organiczne na styku
z podłożem – chroniąca przed poślizgiem, podeszwę charakteryzującą się dużą odpornością na ścieranie, pękanie, przecięcia jednocześnie elastyczna i skutecznie łagodząca nierówności podłoża, pochłaniająca energię w części piętowej. Podeszwa izolująca termicznie od ciepła
i zimna,

4.2.5.) Wartość części: 32481,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o kryterium - cena oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawiczki nitrylowe
Kolor: czarny, niebieski

Surowiec: nirtyl

Kształt: uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

Klasyfikacja CE: klasa I - wyrób medyczny / kategoria III typ B - Środek Ochrony Indywidualnej

4.2.5.) Wartość części: 3632,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03116000-7 - Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o kryterium - cena oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Weryfikacja Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 2 i załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, zobowiązani są ustanowić lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonego do oferty pełnomocnictwa, umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 niniejszego rozdziału oświadczenie według wzoru z załącznika nr 2 i nr 7 do SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy obowiązani są także złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust.1 niniejszego rozdziału zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli:
3.1. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów. W tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto);
3.2. nastąpią zmiany organizacyjne lub formy prawnej Stron, istotne dla realizacji umowy;
3.3. wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot w zakładce przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.