Przetarg

Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości

13-04-2022, 11:23

Dane kontaktowe

Gmina Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz
e-mail: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl
http:// http://www.sandomierz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sandomierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Poniatowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260036380

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Cieśli 2

1.11.4.) Miejscowość: Sandomierz

1.11.5.) Kod pocztowy: 27-600

1.11.6.) Województwo: świętokrzyskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.11.9.) Numer telefonu: 156445680

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.sandomierz.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc99d6e6-ba3b-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013741/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWIERA ROZDZIAŁ VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ -
klauzula informacyjna RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ -
klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.26.1.2022.AB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości”
Część nr 1: Wyposażenie podstawowe +BHP
1 Drukarka 3D wraz z akcesoriami 5 zestawów (w tym dla: SP1 - 1 zestaw, SP2 - 1zestaw, SP3 - 1 zestaw, SP4 - 2 zestawy)
2 Laptop do drukarki 3D 5 zestawów (w tym dla: SP1 - 1 zestaw, SP2 - 1 zestaw, SP3 - 1 zestaw, SP4 - 2 zestawy)
3 Komplet filamentów do drukarki 3D 40 kompletów tj. 400 kg (w tym dla: SP1 - 100 kg, SP2 -100kg, SP3 - 100 kg, SP4 - 100 kg)
4 Aparat fotograficzny z akcesoriami 4 zestawy (w tym dla: SP1 – 1 zestaw, SP2 - 1 zestaw, SP3 – 1 zestaw, SP4 – 1 zestaw)
5 Gimbal do aparatów i smartfonów 4 sztuki (w tym dla: SP1 - 1 sztuka, SP2 - 1 sztuka,
SP3 - 1 sztuka, SP4 - 1 sztuka)
6 Oświetlenie do realizacji nagrań 4 sztuki (w tym dla: SP1 - 1 sztuka, SP2 - 1 sztuka,
SP3 - 1 sztuka, SP4 - 1 sztuka)
7 Mikrofon kierunkowy 4 sztuki (w tym dla: SP1 - 1 sztuka, SP2 - 1 sztuka,
SP3 - 1 sztuka, SP4 - 1 sztuka)
8 Mikroport z akcesoriami 4 sztuki (w tym dla: SP1 - 1 sztuka, SP2 - 1 sztuka,
SP3 - 1 sztuka, SP4 - 1 sztuka)
9 Statyw 4 sztuki (w tym dla: SP1 - 1 sztuka, SP2 - 1 sztuka,
SP3 - 1 sztuka, SP4 - 1 sztuka)
10 Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami 4 zestawy (w tym dla: SP1 – 1 zestaw, SP2 - 1 zestaw, SP3 – 1 zestaw, SP4 – 1 zestaw)
11 Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 5 zestawów (w tym dla: SP1 - 1 zestaw, SP2 - 1zestaw, SP3 - 1 zestaw, SP4 - 2 zestawy)
12 Stolik z szafką pod drukarkę 3D i filamenty 1 zestaw – SP1
13 Zestaw BHP 4 komplety/zestawy (w tym dla: SP1 - 1 zestaw, SP2 - 1 zestaw, SP3 - 1 zestaw, SP4 - 1 zestaw)
Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu parametrów funkcjonalnych, co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Zamawiający dołożył wszelkich starań, by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.
Dostawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same, lub przewyższać parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, w zakresie określonym poniżej wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim (niekoniecznie papierowej). Do wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500 zł brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). W przypadku wyposażenia takiego jak: roboty edukacyjne, gogle VR, Długopisy 3D,Skaner 3D, drukarki 3D, teleskop, mikroskop itd. – niezależnie od wartości również wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z polskimi normami (tam gdzie jest taka możliwość), z normami BHP, posiadać certyfikaty CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Wykonawca dostarczy oraz przekaże odpowiednio Dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upoważnionej sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp.Gwarancja na całość zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SWZ. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zapotrzebowaniem w każdej z części do poszczególnych szkół podstawowych:
- do Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz.
Umowy dotyczące niniejszego postępowania będą podpisywane indywidualnie na każdą szkołę z uwzględnieniem podziału częściowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera Załącznik nr 9 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18143000-3 - Akcesoria ochronne

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

32341000-5 - Mikrofony

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

1) Kryterium ceny - waga kryterium 60%;
2) Kryterium wydłużenia okresu gwarancji 40%– waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium wydłużenia okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości” :
Część nr 2: Robotyka, oprogramowanie, materiały edukacyjne, specjalistyczne urządzenia
1 Oscyloskop 1 sztuka - SP1
2 Teleskop 1 sztuka - SP1
3 Mikroskop 40x- 400x 5 sztuk - SP1
4 Zestaw robotów edukacyjnych I 3 zestawy (w tym: 1 zestaw - SP2, 2 zestawy - SP3)
5 Zestaw robotów edukacyjnych + urządzenie do każdego robota umożliwiające połączenie z komputerem 10 zestawów (w tym: 2 zestawy - SP2, 4 zestawy - SP3, 4 zestawy - SP4)
6 Długopisy 3D 4 zestawy (w tym: 2 zestawy - SP2, 1 zestaw - SP3, 1 zestaw - SP4)
7 Zestaw filamentów PLA do długopisów 3D 8 zestawów (w tym: 4 zestawy - SP2,
4 zestawy - SP3)
8 Mata edukacyjna do robotów 3 sztuki - SP2
9 Dron 1 zestaw - SP2,
10 Robot edukacyjny I 1 zestaw - SP2
11 Robot edukacyjny II 2 zestawy - SP2
12 Zestaw robotów edukacyjnych II 2 Zestawy - SP3
13 Zestaw dronów 1 zestaw -SP3
14 Klocki konstrukcyjne do programowania 15 zestawów (w tym: 5 zestawów – SP2, 5 zestawów - SP3, 5 zestawów - SP4)
15 Mikroskop 1 sztuka - SP4
16 Mikroskop z kamerą 3MP 1 sztuka - SP4
17 Przenośny skaner 3D kompatybilny z drukarką 3D 1 sztuka - SP4
18 Gogle VR 4K 8 sztuk w walizce +licencja na 1 rok 1 zestaw - SP4
19 Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami 4 zestawy - SP4
20 Klocki - inteligentny sterownik 2 zestawy - SP4
Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu parametrów funkcjonalnych, co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Zamawiający dołożył wszelkich starań, by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.
Dostawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same, lub przewyższać parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, w zakresie określonym poniżej wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim (niekoniecznie papierowej). Do wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500 zł brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). W przypadku wyposażenia takiego jak: roboty edukacyjne, gogle VR, Długopisy 3D,Skaner 3D, drukarki 3D, teleskop, mikroskop itd. – niezależnie od wartości również wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z polskimi normami (tam gdzie jest taka możliwość), z normami BHP, posiadać certyfikaty CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Wykonawca dostarczy oraz przekaże odpowiednio Dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upoważnionej sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zapotrzebowaniem w każdej z części do poszczególnych szkół podstawowych:
- do Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz.
Umowy dotyczące niniejszego postępowania będą podpisywane indywidualnie na każdą szkołę z uwzględnieniem podziału częściowego.Gwarancja na całość zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera Załącznik nr 9 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38342000-4 - Oscyloskopy

38510000-3 - Mikroskopy

38520000-6 - Skanery

38630000-0 - Przyrządy astronomiczne i optyczne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

1) Kryterium ceny - waga kryterium 60%;
2) Kryterium wydłużenia okresu gwarancji 40%– waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium wydłużenia okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości”:
Część nr 3: Narzędzia, wyposażenie stanowisk +AGD
1 Krzesło z regulowaną wysokością 4-6 50 sztuk - SP1
2 Ławka 1- osobowa z regulacją wysokości 50 sztuk - SP1
3 Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 1 sztuka - SP1
4 Głośniki do tablic interaktywnych 10 kompletów - SP1
5 Szafa na narzędzia 3 sztuki - SP1
6 Tablica magnetyczna biała na stojaku 3 sztuki (w tym: 2 sztuki - SP2, 1 sztuka - SP3)
7 Meble -szafka w zestawie z możliwością cichego domyku 1 sztuka - SP3
8 Tablica szkolna tryptyk biała lakierowana 2 sztuki - SP4
9 Tablica biała suchościeralna ceramiczna do pisania pisakami 1 sztuka SP4
10 Folia do laminowania dokumentów A4 80 mic 10 sztuk -SP4
11 Laminator 2 sztuki - SP4
12 Folia laminacyjna A4 125 mic 3 sztuki - SP4
13 Tablica ścieralno- magnetyczna i korek 1 sztuka - SP4
14 Laminator na zimno 1 sztuka - SP4
15 Krzesło szkolne obrotowe 4 sztuki - SP4
16 Apteczka w szafce metalowej 1 sztuka - SP4
17 Szafa metalowa z 8 zestawami narzędzi dla ucznia 2 sztuki - SP4
18 Stanowisko pracy ucznia 12 zestawów - SP4
19 Stół warsztatowy n-l z taboretem obrotowym z podnóżkiem 1 zestaw - SP4
20 Wiertarka stołowa kolumnowa 1 sztuka - SP4
21 Piła taśmowa 2 sztuki - SP4
22 Imadło lekkie 12 sztuk - SP4
23 Suwmiarka 1 sztuka - SP4
24 Wyrzynarka stołowa 1 sztuka - SP4
25 Konsola dźwięku 2 sztuki - SP4
26 Listwy antyprzepięciowe 6 sztuk - SP4
27 Mikroport z akcesoriami 4 sztuki - SP4
Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu parametrów funkcjonalnych, co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Zamawiający dołożył wszelkich starań, by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.
Dostawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same, lub przewyższać parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, w zakresie określonym poniżej wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim (niekoniecznie papierowej). Do wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500 zł brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). W przypadku wyposażenia takiego jak: roboty edukacyjne, gogle VR, Długopisy 3D,Skaner 3D, drukarki 3D, teleskop, mikroskop itd. – niezależnie od wartości również wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z polskimi normami (tam gdzie jest taka możliwość), z normami BHP, posiadać certyfikaty CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Wykonawca dostarczy oraz przekaże odpowiednio Dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upoważnionej sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zapotrzebowaniem w każdej z części do poszczególnych szkół podstawowych:
- do Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz.
Umowy dotyczące niniejszego postępowania będą podpisywane indywidualnie na każdą szkołę z uwzględnieniem podziału częściowego.Gwarancja na całość zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zawiera Załącznik nr 9 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39160000-1 - Meble szkolne

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

1) Kryterium ceny - waga kryterium 60%;
2) Kryterium wydłużenia okresu gwarancji 40%– waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium wydłużenia okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości” :
Część nr 4: Pomoce projektowe, programy multimedialne, licencje.
1 zestaw plansz dydaktycznych/ interdyscyplinarnych z licencją 1 komplet - SP1
2 zestaw rozszerzony klocków konstrukcyjnych do kodowania + 3 książki 7 zestawów - SP1
3 Zestaw klocków opartych o koło zębate 3 zestawy - SP1
4 Plansze z akcesoriami: Mozaika wielokątów 2 zestawy - SP1
5 Plansze z akcesoriami: Ułamkowe listwy 2 zestawy - SP1
6 Plansze z akcesoriami: Magnetyczne ułamki i procenty - koła i listwy z tabliczką metalową 2 zestawy - SP1
7 Klocki drewniane kolorowe w kształcie sześcianów 2 zestawy - SP1
8 Plansza matematyczna - Działania na liczbach i wyrażeniach 1 sztuka - SP1
9 Plansza matematyczna - Potęgowanie i pierwiastkowanie 1 sztuka - SP1
10 Plansza matematyczna - Ułamki 1 sztuka - SP1
11 Plansza matematyczna - Trójkąty 1 sztuka - SP1
12 Plansza matematyczna - Pola i obwody figur płaskich 1 sztuka - SP1
13 Plansza matematyczna - Pola i objętości figur przestrzennych 1 sztuka - SP1
14 Plansza matematyczna - Wielościany foremne 1 sztuka - SP1
15 Zestaw doświadczalny do eksperymentów z elektryczności 4 zestawy - SP1
16 Obwody elektryczne - zestaw edukacyjny 4 zestawy - SP1
17 Zestaw edukacyjny Moduł 2 zestawy - SP1
18 Zestaw edukacyjny - Moduł 2 zestawy - SP1
19 Oprogramowanie do edycji, montażu
i tworzenia materiałów video 2 zestawy (w tym: 1 zestaw - SP2, 1 zestaw - SP3)
20 Zestaw konstrukcyjny, edukacyjnych klocków - 9 figur/ 414 elem 2 zestawy - SP2
21 Zestaw konstrukcyjny klocków - 8 figur / 460 elem 3 zestawy - SP2
22 Zestaw konstrukcyjny - Klasowa fizyka z walizki - Elektryczność i obwody elektryczne 1 zestaw - SP2
23 Karta pamięci do aparatu 3 sztuki (w tym: 2 sztuki SP2, 1 sztuka SP3)
24 Program multimedialny: Ortografia 1 zestaw – SP4
25 Multilicencje, Programy multimedialne: j. polski część 1 1 zestaw – SP4
26 Multilicencje, Programy multimedialne: j. polski część 2 1 zestaw – SP4
27 Multilicencje, Programy multimedialne: j. polski część 3 1 zestaw – SP4
28 Multilicencje, Programy multimedialne: j. polski część 4 1 zestaw – SP4
29 Multilicencje, Programy multimedialne: historia 1 zestaw – SP4
30 Plansza dydaktyczna: Prostokątny układ współrzędnych 1 zestaw – SP4
31 Bryły geometryczne składane 1 zestaw – SP4
32 Bryły geometryczne: Budujemy szkielety brył - zestaw 2 1 zestaw – SP4
33 Pomoce projektowe: Magnetyczne ułamki i procenty 1 zestaw – SP4
34 Plansza dydaktyczna: Pokochać równania (aktywny zestaw demonstracyjny) 1 zestaw – SP4
35 Klocki konstrukcyjne - Budowa pojazdów 1 zestaw – SP4
36 Klocki skręcane - Przygoda z inżynierią - zestaw startowy 1 zestaw – SP4
37 Karty pracy do klocków - Przygoda z inżynierią - zestaw startowy 1 zestaw – SP4
38 Klocki Mechanik - Budujemy mosty - zestaw startowy 1 zestaw – SP4
39 Karty pracy do klocków Budujemy mosty - zestaw startowy 1 zestaw – SP4
40 Duże klocki magnetyczne 1 zestaw – SP4
41 Karty pracy do klocków magnetycznych 1 zestaw – SP4
42 Aplikacja multimedialna (Biologia zwierząt) 1 zestaw – SP4
43 Aplikacja multimedialna (Biologia roślin) 1 zestaw – SP4
44 Projekt naukowy STEM – ukształtowanie terenu i erozja 1 sztuka - SP4
45 Projekt naukowy STEM – pogoda i klimat 1 sztuka - SP4
46 Projekt naukowy STEM – zmiany w krajobrazie 1 sztuka - SP4
47 Projekt naukowy STEM – oszczędzanie wody 1 sztuka - SP4
48 Projekt naukowy STEM - siedliska 1 sztuka - SP4
49 Projekt naukowy STEM – ekosystemy 1 sztuka - SP4
50 Na tropach nauki – skały i gleba 1 sztuka - SP4
51 Na tropach nauki – Układ słoneczny 1 sztuka - SP4
52 Na tropach nauki – Poznajemy Ziemię 1 sztuka - SP4
53 Ekoprojekt STEAM „ Globalne wyzwania – kryzys energetyczny” 1 sztuka - SP4
54 Ekoprojekt STEAM „ Globalne wyzwania – Deficyt wody” 1 sztuka - SP4
55 Eduplansza- Budowa wulkanu 1 sztuka - SP4
56 Eduplansza- Rzeźba powierzchni 1 sztuka - SP4
57 Eduplansza- Układ słoneczny 1 sztuka - SP4
58 Eduplansza- Pory roku, ruch obiegowy 1 sztuka - SP4
59 Eduplansza - Chmury 1 sztuka - SP4
60 Eduplansza – Zjawiska atmosferyczne 1 sztuka - SP4
61 Eduplansza – Obieg wody w przyrodzie 1 sztuka - SP4
62 Plansza – współrzędne geograficzne 1 sztuka - SP4
63 Plansza - skała na mapach 1 sztuka - SP4
64 Tablice edukacyjne – profile glebowe 1 sztuka - SP4
65 Zestaw elektroniczny 500 4 zestawy – SP4
66 Schematy poglądowe
10 sztuk – SP4
67 Mobilna szafka z klockami plastikowymi i plastikowymi pojemnikami 1 sztuka - SP4
68 Zestaw kart pracy do szafki mobilnej 1 zestaw - SP4
69 Mobilna stacja pogodowa 2 sztuki - SP4
70 Zestaw kolumn nagłaśniających 2 zestawy - SP4
71 Mikrofony bezprzewodowe 3 zestawy – SP4
Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu parametrów funkcjonalnych, co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Zamawiający dołożył wszelkich starań, by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.
Dostawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same, lub przewyższać parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, w zakresie określonym poniżej wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim (niekoniecznie papierowej). Do wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500 zł brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). W przypadku wyposażenia takiego jak: roboty edukacyjne, gogle VR, Długopisy 3D,Skaner 3D, drukarki 3D, teleskop, mikroskop itd. – niezależnie od wartości również wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie (serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z polskimi normami (tam gdzie jest taka możliwość), z normami BHP, posiadać certyfikaty CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Wykonawca dostarczy oraz przekaże odpowiednio Dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upoważnionej sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zapotrzebowaniem w każdej z części do poszczególnych szkół podstawowych:
- do Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- do Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz.
Umowy dotyczące niniejszego postępowania będą podpisywane indywidualnie na każdą szkołę z uwzględnieniem podziału częściowego.Gwarancja na całość zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zawiera Załącznik nr 9 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

32341000-5 - Mikrofony

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

1) Kryterium ceny - waga kryterium 60%;
2) Kryterium wydłużenia okresu gwarancji 40%– waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium wydłużenia okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych poniżej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 dostawy o podobnym charakterze, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Za zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia uważa się wykonanie co najmniej jednej dostawy przedmiotu zamówienia zbieżnego z niniejszym zamówieniem, a wartość zadania powinna wynosić:
- nie mniej niż 35 000,00 zł dla części nr 1: Wyposażenie podstawowe + BHP;
- nie mniej niż 40 000,00 zł dla części nr 2: Robotyka, oprogramowanie, materiały edukacyjne, specjalistyczne urządzenia;
- nie mniej niż 45 000,00 zł dla części nr 3: Narzędzia, wyposażenie stanowisk +AGD;
- nie mniej niż 30 000,00 zł dla części nr 4: Pomoce projektowe, programy multimedialne, licencje.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych (jeśli dot.), jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych (jeśli dot.) wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów dot. części nr 1, 2, 3 oraz 4
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,
o których mowa w ppkt.1):
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
b) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 2 ppkt. 4a) musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt. 2), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SWZ;
b) składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Podstawy wykluczenia z postępowania dot. części nr 1, 2, 3 oraz 4
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 upzp.
2) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania.
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 upzp.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 upzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 upzp
5) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6) Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 upzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 upzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 upzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu dostaw stanowi zał. nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ (zał. nr 2 i 3 do SWZ),
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa
w Rozdziale V;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty).
4) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
5) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dotyczy części nr 1, 2, 3 oraz 4.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt. 2 ppkt. 4).a) SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 upzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wzór druku stanowi zał. nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość zmian umowy jest określona we wzorze umowy z zał. nr 8 do SWZ w § 8 Zmiany umowy
Zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
a) zastąpienia Wyposażenia, które ma być dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, Wyposażeniem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadało Wyposażenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji Wyposażenia, które ma być dostarczone przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż cena dostarczonego Wyposażenia nie ulegnie zwiększeniu.
b) wydłużeniu terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy.
5. W przypadkach określonych w ust. 3 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy.
6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
7. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej
w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24