Przetarg

ROZWÓJ TURYSTYKI NA TERENIE GMINY DOBRA – MODERNIZACJA WIEŻY NA MOGIELICY

28-07-2021, 13:42

Dane kontaktowe

Gmina Dobra
Dobra 233,34-642 Dobra
tel. +48 18 333 00 20
e-mail: sekretariat@gminadobra.pl
http:// www.gminadobra.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZWÓJ TURYSTYKI NA TERENIE GMINY DOBRA – MODERNIZACJA WIEŻY NA MOGIELICY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dobra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobra 233

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 18 333 00 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadobra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZWÓJ TURYSTYKI NA TERENIE GMINY DOBRA – MODERNIZACJA WIEŻY NA MOGIELICY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e2c9714-ef93-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004399/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 MODERNIZACJA WIEŻY NA MOGIELICY

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,344204,2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
pod rygorem nieważności.
Zamawiający informuje, że podpisanie oferty i innych dokumentów nie następuje na platformie do
komunikacji. Ofertę wraz załącznikami należy podpisać podpisem elektronicznym wcześniej przed jej
zaszyfrowaniem na platformie.
Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi założyć konto na ePUAP.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, pytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.plWe wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: sekretariat@gminadobra.pl. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków
Zamówienia dostępnej na stronie postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający
zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający
zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.ZZ.271.32.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórka wieży
drewnianej oraz budową nowej wieży widokowej o konstrukcji stalowej
widokowej na Górze Mogielica w miejscowości Półrzeczki, w Gminie Dobra.
Zakres robót obejmuje mi.in:
Rozbiórkę istniejącej wieży widokowej drewnianej wraz z budową nowej wieży o konstrukcji
stalowej o wysokości ponad 20 metrów w tym wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych;
wykonanie ław słupów fundamentowych; wykonanie konstrukcji wieży, klatki schodowej, tarasu
widokowego, dachu, konstrukcji, pokrycia, uziemienia, robót wykończeniowych oraz naprawę
dróg dojazdowych do stanu z przed rozpoczęcia robót. W ramach zadania Wykonawca zapewni
również obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych
przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym, pomocniczym przedmiarze,
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzja RDOŚ i
porozumienie z Nadleśnictwem Limanowa. Cały wskazany zakres robót należy wykonać
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną
przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych.
Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń
oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44212230-0 - Wieże

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - cena
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x
Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.

Kryterium - Gwarancja jakości i rękojmia
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji i rękojmi równego 36 miesięcy. Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 36 miesięcy gwarancji.

Wymagana w SWZ minimalna 36 miesięczna gwarancja jakości i rękojmi nie będzie punktowana – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji jakości i rękojmi do 60 miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

Wykonawca otrzyma dodatkowo po 10 punktów za dodanie 6 miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu 36 -miesięcznego, lecz nie więcej niż 40 punktów.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji i rękojmi w formularzu oferty. Nie wypełnienie tej informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji i rękojmi.

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za
Gwarancja jakości i rękojmia (maks. 40).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub
odbudowie obiektów budowlanych o konstrukcji drewnianych i/lub żelbetowych i/lub betonowych
i/lub stalowej o wysokości minimum 15 metrów i wartości min. 250 tys. złotych brutto.
2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy,
posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający
uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte
w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału załącznik
do SWZ
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału załącznik
do SWZ
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór załącznik
nr 6 do Siwz.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór załącznik nr 7 do Siwz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8
SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Wadium w przypadku wniesienia w gwarancji lub poręczeniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych
0/100).
2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień Publicznych.
3. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Zgodnie z art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp, Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. BS
Dobra nr konta 39 8804 0000 0020 0200 0260 0036 z dopiskiem „WADIUM BUDOWA WIEŻY”
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
8. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna
spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy):
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Dobra;
2) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną w SWZ);
3) określać termin ważności (wynikający z SWZ);
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SWZ);
5) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Niedopuszczalne
jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie
wadium niezgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub
nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy
Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
12. W pozostałym zakresie obowiązują uregulowania zawarte w art. 97 i 98 Ustawy prawo
zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) Wykonawca odstąpi od wykonania lub nie wykona części robót.
2) sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ i innych osób kluczowych dla realizacji przedmiotu umowy np. kierownika budowy oraz osób reprezentujących strony.
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) wystąpienia czynników zewnętrznych niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
c) zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
d) jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
e) wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, które miały wpływ na wykonanie w terminie przedmiotu umowy o okres zaistniałej przerwy uniemożliwiającej prowadzenia robót.
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
g) wstrzymania budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru o okres zaistniałej przerwy uniemożliwiającej prowadzenia robót o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
h) wstrzymania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie zaistnienia okoliczności wcześniej nie przewidzianych o okres zaistniałej przerwy uniemożliwiającej prowadzenia robót o okres, w którym nie można było realizować przedmiotu umowy z powodu tych przeszkód.
2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie wykazanie w piśmie Wykonawcy, wystąpienia opisanych okoliczności.
3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie wykazanie w piśmie Wykonawcy, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających niemożliwością realizacji umowy, z określeniem okresu wstrzymania prac wpływającego na zmianę terminu.
4. Zamawiający przewiduje zmiany zakresu realizacji, w przypadku:
a) wprowadzenia przez Zamawiającego wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub przeszkód terenowych.
b) pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), przy czym wartość podstawowa umowy zostanie wykonana w minimum 80 %

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa uprzednio podpisaną podpisem elektronicznym ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz załączonej do niniejszej SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Powtórzenie postepowania w związku z unieważnieniem poprzedniego.
2021-07-28 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane