Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Przetarg

„Zakup i dostawa części do Lindner MICROMAT 2800 oraz zakup i dostawa drutu do belownicy, lemieszy do ładowarek, i noży do prasy belującej HSM VK 5512”

11-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przemysłowa 35 A,24-200 BEŁŻYCE
tel. 885 260 508,
fax. -
e-mail: sekretariat@zzok-belzyce.pl ,
http:// https://www.zzok-belzyce.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 511628-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Zakup i dostawa części do Lindner MICROMAT 2800 oraz zakup i dostawa drutu do belownicy, lemieszy do ładowarek, i noży do prasy belującej HSM VK 5512”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„Zakup i dostawa części do Lindner MICROMAT 2800 oraz zakup i dostawa drutu do belownicy, lemieszy do ładowarek, i noży do prasy belującej HSM VK 5512”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 06071470900000, ul. Przemysłowa  35 A , 24-200  BEŁŻYCE, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 885 260 508, , e-mail sekretariat@zzok-belzyce.pl , , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://www.zzok-belzyce.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Komunalna Kodeksu Spółek Handlowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.zzok-belzyce.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.zzok-belzyce.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35 A, 24-200 Bełżyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa części do Lindner MICROMAT 2800 oraz zakup i dostawa drutu do belownicy, lemieszy do ładowarek, i noży do prasy belującej HSM VK 5512”
Numer referencyjny: ZOU.271.8.202.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części do Lindner MICROMAT 2800 będącego na wyposażeniu Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz zakup i dostawa drutu do belownicy, lemieszy do ładowarek, i noży do prasy belującej HSM VK 5512, sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.2. Zakres zamówienia obejmuje części:1) Część pierwsza: noże do Lindner Micromat 2800 wraz z częściami do montażu: 1 nóż 43x43x20 mm, wersja B, stal szybkotnąca HSS 62-64 HRC, 1 1162 przeciwnóż 344x136x27 mm, 483 nóż zgarniający 344,5x175x35 mm, 484 docisk noża 344x224x57 mm, 6005 imak noża 142x83x61 mm, 3726 docisk noża 60x53x38 mm, 7007 M12x25 śruba L, śruba toczona z fazą kl. 12.9, 2008 docisk zgarniacza 345x133x28 mm, 89 M24x80 śruba imbusowa stożkowa, DIN 7991 kl. 10.9, 70010 śruba z łbem walcowym imbusowa M24x130, kl. 12.9 2411 uszczelnienie komory sita, 412 uszczelnienie obudowy, 413 uszczelnienie rotora, 414 sito szerokości 524 mm, średnica oczek fi 40 mm, materiał hardox 450, otwory wiercone, 215 sito szerokości 524 mm, średnica oczek fi 40 mm, materiał 18G2a, 216 sito szerokości 340 mm, średnica oczek fi 40 mm, materiał hardox 450, otwory wiercone, 217 sito szerokości 340 mm, średnica oczek fi 40 mm, materiał 18G2a, 218 sanie przeciwnoża 344x185x60 mm. 82) Część druga: drut do belownicy:a) stalowy, żarzony, nasączony olejem,b) pakiet o wadze min. 40 kg i wymiarach min. 330/210/150,c) wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN – 10016,d) wytrzymałość min. 350 – 420 n/mm2,e) średnica fi 3,4 mm,f) tolerancja średnicy +/- 0,02 mm,g) dostawy będą realizowane w ilości 1 Mg każdorazowo,h) wartość zamówienia w okresie 12 miesięcy: 40 Mg (40 dostaw w okresie obowiązywania umowy).3) Część trzecia: lemiesze do ładowarek: 1 lemiesz do ładowarki CAT 924K, o wymiarach: długość 3000 mm, szerokość 420 mm, grubość 30 mm, ze stali trudnościeralnej hardox min. 450, z otworami dwustopniowymi, fasolkowymi do śrub lemieszowych w ilości 14 22 lemiesz do ładowarki CAT TH406C, o wymiarach: długość 2500 mm, szerokość 2200 mm, grubość 20 mm, ze stali trudnościeralnej hardox min. 450, z otworami do śrub lemieszowych w ilości 9 33 ślizgi łyżki 180x350x15, ze stali trudnościeralnej hardox min. 450 z otworami lemieszowymi w ilości 4 44) Część czwarta: noże do prasy belującej HSM VK 5512 ze stali NC11LV:1 Nóż 168x78x25 z otworami w ilości 6 prawy 22 Nóż 168x78x25 z otworami w ilości 6 lewy 23 Nóż 325x127x25 z otworami w ilości 9 prawy 24 Nóż 325x127x25 z otworami w ilości 9 lewy 25 Nóż 325x150x25 z otworami w ilości 9 prawy 26 Nóż 325x150x25 z otworami w ilości 9 lewy 27 Nóż 168x161,6x25 z otworami w ilości 6 prawy 28 Nóż 168x161,6x25 z otworami w ilości 6 lewy 23. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.4. Wykonawca zobowiązuję się po wezwaniu przez Zamawiającego w ciągu 3 dni dostarczyć zamówione części lub drut.5. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości ujęte do zamówienia są ilościami orientacyjnymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zmniejszenie lub zwiększenie wielkości zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy (np. odszkodowania) z tego powodu.6. Podstawą do rozliczeń pomiędzy Stronami będzie wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę wyłączni za dostarczone części lub drut.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14622000-7
44333000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny wypis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy. Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale. Zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączników nr 5 i 6 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2.4. Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). Ze zobowiązania musi wynikać:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego;2) sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;3) zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4) czy podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy niezbędne zasoby do realizacji zamówienia należy złożyć w oryginale. Dokumenty, które zostaną załączone do zobowiązania podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci udostępniający zasoby.6. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia określonej w 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Treść umowy może zostać zmieniona na podstawie art. 144 ustawy Pzp.2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT,2) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,3) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,4) wystąpienia siły wyższej,5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,6) wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy,7) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.5. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w sytuacji, gdy pomimo upływu terminu, na który została zawarta umowa nie wykorzystana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kolejny czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH