Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Przetarg

Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu WNB wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77.

11-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1,50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 34
fax. 71 375 24 72
e-mail: bzp@uwr.edu.pl
http:// www.uni.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 510991-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

Uniwersytet Wrocławski: Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu WNB wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. Uniwersytecki  1 , 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl, faks 71 375 24 72.
Adres strony internetowej (URL): www.uni.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.uni.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ w rozdziale X
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych ul. Kuźnicza 49/55, I p., pok. 100 50-138 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu WNB wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77.
Numer referencyjny: BZP.2712.1.2020.EH
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77. 2.1 Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje:a) roboty branży budowlanej;b) roboty branży sanitarnej i wentylacyjnej;c) roboty branży elektrycznej;d) roboty branży teletechnicznej;2.2 Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ:a) Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia; b) Załącznik nr 9 – Projekt budowlany;c) Załączniki nr 10.1-10.6 - Projekty wykonawcze; d) Załącznik nr 11.1-11.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;e) Załączniki nr 12.1-12.6 – Przedmiary;2.3 Warunki i zasady realizacji umowy zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami: wzorem Karty Gwarancyjnej, Oświadczeniem podwykonawcy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45111100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223100-7
45421000-4
45400000-1
45421152-4
31523200-0
45100000-8
45324000-4
45453000-7
45453100-8
45442100-8
45311200-2
45311000-0
45315600-4
45330000-9
45331100-7
45331210-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 300
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
300

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 300 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł obejmującą swym zakresem remont i/lub przebudowę budynku.Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htmlW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;b) kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; c) kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;*Osoby posiadające uprawnienia budowlane, tj. osoby posiadające prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2001 Nr 5, poz.42 tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;2. Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia załącznik nr 6 do SIWZ) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane z godnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Załącznik nr 7 do SIWZ ;2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ;3. Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału;2) Tabela elementów scalonych sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót – w formie oryginału;3) Aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, wymienione w rozdz. VI pkt 1-3 tj., Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ – w formie oryginału;4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału;5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 13 do SIWZ jeśli dotyczy) – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.2.Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w sekcji III.4 i III.5. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł);2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Santander Bank Polska S.A. we Wrocławiu12 1090 2503 0000 0001 1257 6100z dopiskiem: wadium, nr postępowania: BZP.2712.1.2020.EH5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty.6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. nr 108, I piętro, okienko nr 1) do terminu składania ofert. Kopię zaleca się dołączyć do oferty.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.15. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 35,00
Termin wykonania zamówienia 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany Umowy w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością między innymi zmiany terminów lub zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia, gdy:1. Ze względów losowych nastąpi konieczność zmiany przedstawicieli Wykonawcy, posiadających wskazane w Umowie kwalifikacje.2. Ze względów organizacyjnych leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zgłosi wniosek o całkowitą rezygnację ze zgłoszonych Podwykonawców lub o zmianę zgłoszonych przez Wykonawcę Podwykonawców w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4 Umowy, lub o rozszerzenie zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawcami, lub o zgodę na realizację Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców jeżeli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części Przedmiotu Umowy przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa – przy spełnieniu warunków zawartych w § 1 ust. 5, § 4, § 5 ust. 8 Umowy z zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy.3. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy.W takim wypadku będzie ona obowiązywać od dnia wejścia w życie nowej stawki.4. Wystąpią w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy istotne i nieistotne zmianyw dokumentacji projektowej (zgłoszone przez Wykonawcę, potwierdzone przez Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego), których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego oraz ze względuna prowadzone zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w budynku, dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o ustalony przez Strony okres niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy określone w § 6 ust. 1, lit a) Umowy i w nawiązaniu do treści § 14 ust. 6, ust. 10 i ust. 11 Umowy. 5. Pojawi się istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leżyw interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomościo tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).6. Zajdzie konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza Przedmiot Umowy – w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego przedmiarami robót zamieszczonymi w postępowaniu przetargowym lub zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza Przedmiot Umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy – dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy do 8 tygodni ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad termin określon w § 6 ust. 1, lit. a) Umowy i w nawiązaniu do treści § 14 ust. 4, ust. 10 i ust. 11 Umowy. 7. Wystąpi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robót podstawowych– w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy lub na wniosek Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Projektanta.Roboty zamienne – zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Robót Budowlanych Protokołu Konieczności Wykonania Robót Zamiennychwraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania – potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.Rozliczenie robót zamiennych w odniesieniu do robót podstawowych nastąpina podstawie potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego obmiarów powykonawczych robót zamiennych, oraz sporządzonych na ich podstawie kosztorysów różnicowych (których wartość zostanie uwzględniona w stosunku do wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy) - sporządzonychw oparciu o następujące zasady:a) należy obliczyć cenę robót podstawowych - w oparciu o kosztorys robót podstawowych,b) należy obliczyć cenę robót zamiennych - w oparciu o kosztorys robót zamiennych,c) należy obliczyć różnicę pomiędzy ceną robót podstawowych i ceną robót zamiennych – w oparciu o różnicę pomiędzy wartością kosztorysu robót podstawowych i kosztorysu robót zamiennych.Obliczenia ceny robót podstawowych oraz ceny robót zamiennych należy dokonać w oparciu o następujące zasady:a) ceny jednostkowe robót podstawowych i zamiennych - należy przyjąć z Kosztorysu Bazowego,b) w przypadku - gdy występują roboty, których nie można rozliczyć w oparciu o ceny jednostkowe robót zawartych w Kosztorysie Bazowym - ceny jednostkowe robót zamiennych należy obliczyć przy użyciu składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) Wykonawcy z Kosztorysu Bazowego lub, jeżeli w Kosztorysie Bazowymnie będzie odpowiadających materiałów i sprzętu, średnich wartości tych składników z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy- w oparciu o kosztorys robót zamiennych sporządzony metodą szczegółową, zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnegoi Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania obiektówi robót budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz.867). Podstawą do określenia nakładów rzeczowych - niezbędnych do sporządzenia kosztorysu robót zamiennych sporządzonego metodą szczegółową będą w kolejności:a) normy zawarte w Kosztorysie Bazowym,b) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR-y) – zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,c) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Norm Rzeczowych (KNNR-y)-zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Ilość jednostek przedmiarowych robót, które miały być pierwotnie wykonane (roboty podstawowe) - należy przyjąć z Kosztorysu Bazowego.Ilość jednostek przedmiarowych robót zamiennych, należy przyjąć w oparciu o faktyczną ilość wykonanych jednostek robót zamiennych- wynikających z dokonanychi potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego obmiarów robót zamiennych. 8. Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianychw dokumentacji projektowej- w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie koniecznedla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania pozostałej części Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy.Roboty takie w dalszej części Umowy nazwane zostają robotami zaniechanymi. Roboty zaniechane - zostaną pominięte w realizacji po sporządzeniu przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Konieczności Pominięcia Wykonania Grupy Robót Podstawowych wraz ze wstępną kalkulacją ich wartości – potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz przy parafowaniu przez Kierownika Budowy.Rozliczenie robót zaniechanych w odniesieniu do robót podstawowych nastąpi na podstawie kosztorysów robót zaniechanych (których wartość zostanie odliczona od wartości Przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy) - sporządzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu o następujące zasady:cenę robót zaniechanych - należy obliczyć w oparciu o kosztorys robót zaniechanych, przyjmując ceny jednostkowe robót zaniechanych z Kosztorysu Bazowego. Ilość jednostek przedmiarowych robót zaniechanych, które miały być pierwotnie wykonane, należy przyjąć z Kosztorysu Bazowego.9.W przypadku pojawienia się:a) konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza Przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona,b) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest koniecznedo zrealizowania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy określonegow §1 ust. 1 Umowy, c) wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robót podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędnedla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymina dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy,d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne dla prawidłowegotj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy, określonegow § 1 ust. 1 Umowy,e) zawyżonej ilości jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającegow przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót) – w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę.10.W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych lub powodujących ich przerwanie (np. opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura powietrza lub innych warunków atmosferycznych, które ze względów technologicznych wykonywania robót nie zapewnią właściwej jakości wykonania Przedmiotu Umowy) – na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej, potwierdzony i zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy do 30 dni ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy lub termin określony w § 6 ust. 1, lit. a) Umowy przy uwzględnieniu treści § 14 ust. 4, ust. 6 i ust. 11 Umowy.11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji robót odkryte zostaną istotne dla budynku historyczne zdobienia lub inne elementy o znaczeniu konserwatorskim, w wyniku czego konieczne będzie przeprowadzenie prac konserwatorskich, co spowoduje konieczność wstrzymania robót, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o ustalony przez Strony okres niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy lub termin określony w § 6 ust. 1, lit. a) i w nawiązaniu do treści § 14 ust. 4, ust. 6 i ust. 10 Umowy. Powyższe postanowienia stanowić będą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Warunkiem podpisania aneksu do Umowy będzie dokonanie przez Wykonawcę na własny koszt zmian okresów obowiązywania i/lub wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiający uzna, że aneks nie może zostać podpisany z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Jako odrębny Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy z kartą gwarancyjną, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.2.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny brutto.-Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.-Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w:- pieniądzu;- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.-Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.-Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy:Santander Bank Polska S.A. we Wrocławiunr konta 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100-Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu złożone zostanie w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (pok. nr 108, I piętro).-W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.-Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.-Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH