Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Przetarg

Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostkach podległych, Zarządzie w Katowicach CBŚP oraz BSW

09-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19,40-038 Katowice
tel. 322 002 050
fax. 322 002 060
e-mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl
http:// http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 500666-N-2020 z dnia 2020-01-09 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostkach podległych, Zarządzie w Katowicach CBŚP oraz BSW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowieniapubliczne/ katalog-zamowien-publi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, blok A, parter, Sekretariat Zespołu Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostkach podległych, Zarządzie w Katowicach CBŚP oraz BSW
Numer referencyjny: ZP-2380-332-42/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostkach podległych, Zarządzie w Katowicach CBŚP oraz BSW 2. Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, szacunkowe ilości w litrach oraz pojemność i rodzaj opakowań w jakich powinna odbywać się dostawa zawiera załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w załączniku nr 3 do SIWZ formularzem cenowym wraz z opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w zamówieniu zgodnie zd złożonym oświadczeniem na formularzu ofertoewym- stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Maksymalny termin dostawy jaki dopuszcza Zamawiający wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego, transportem zorganizowanym przez siebie, zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego asortymentu na docelowy magazyn, własnymi siłami, na własny koszt. 7. Miejsce dostawy: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na własny koszt i ryzyko do wskazanych miejsc: Magazyn MPIS KWP Katowice, ul. Lompy 19, 40-038 KatowiceStacja Obsługi Transportu KWP Katowice, ul. Kilińskiego 25, 40-061 KatowiceStacja Obsługi Transportu KWP Częstochowa, ul. Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa Stacja Obsługi Transportu KWP Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz gatunku pierwszego, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany asortyment. Zamawiający nie dopuszcza oleju wyprodukowanego na bazie oleju przepracowanego. Ponadto dostarczany asortyment musi charakteryzować się gwarantowaną trwałością nie krótszą niż 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego oraz być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie powyższej gwarantowanej trwałości (data produkcji, nr partii – umieszczone na etykiecie identyfikującej oraz karcie produktu/świadectwie jakości).9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy wyszczególniony w załączniku nr 3 do SIWZ posiadał właściwości zgodne z wymienionymi dokumentami lub dokumentami do nich równoważnymi określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. od poz. nr 1 do poz. nr 13.10. Zamawiający wymaga aby w przypadku poz. od nr 1 do nr 3 załącznika nr 3 do SIWZ formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, oferowany asortyment posiadał wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ aprobaty.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do dziewięciu badań próbek dostarczonego rodzaju asortymentu w skali roku na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu. Szczegóły dot. badań asortymentu określa załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.12. Brak wypełnienia ceny jednostkowej i/lub nazwy dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli załącznika nr 3 do SIWZ (kol.4) będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiającyzamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 14. Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw sukcesywnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, według cen jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.15. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SIWZ).16. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu znajdują się w: 16.1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 16.2 – załącznik nr 2 – wzór umowy, 16.3 – załącznik nr 3 – formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 16.4 – załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy- wykluczenia 16.5 – załącznik nr 5 – oświadczenia wykonawcy- warunki 16.6 – załącznik nr 6 – wykaz dostaw 16.7 – załącznik nr 7 – grupa kapitałowa17. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CPV- 09211100-2, 24961000-8, 09211650-2

II.5) Główny kod CPV: 09211100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24961000-8
09211650-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy. Zamawiający w przypadku nie wykorzystania środków finansowych we wskazanym terminie przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy na okres do 12 miesięcy. Decyzja o przedłużeniu należeć będzie do wyłącznej i jednostronnej kompetencji Zamawiającego, która zostanie wykonana w drodze oświadczenia Zamawiającego przekazanego Wykonawcy i skutkować będzie zawarciem aneksu do umowy zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ- wzór umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał co najmniej jedną dostawę olejów o wartości co najmniej 80 000,00 zł netto, Uwaga: Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę wykonaną w ramach jednej umowy, gdzie asortyment dostarczony został jednorazowo lub sukcesywnie. W przypadku dostaw wykonywanych wartość zrealizowanej części umowy musi odpowiadać kwocie warunku. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda:(1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,(2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego: a. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2.a. SIWZ Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2.a. SIWZ Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Aprobaty dla poz. od nr 1 do nr 3 wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ -formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Formularzem cenowym wraz z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SIWZ -dla danego zadania.Brak załączenia formularza cenowego do oferty oraz załączenie do oferty formularza cenowego niepodpisanego przez Wykonawcę a także brak wypełnienia wszystkich pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do SIWZ.UWAGA:a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu.b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanych wyżej oświadczeniach 4.Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się zorganizować dostawę do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez siebie, oświadcza, że dokona rozładunku dostarczonego asortymentu na docelowy magazyn, własnymi siłami, na własny koszt. 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące terminu (ilość dni) dostarczenia przedmiotu umowy określonego w zamówieniu (maksymalnie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia), złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku nie złożenia oświadczenia wskazującego ilość dni, Zamawiający uzna, że termin dostawy będzie wynosił maksymalnie 7 dni co będzie skutkowało naliczeniem pkt. zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ.6. Oświadczenie Wykonawcy, że najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).7. Oświadczenie Wykonawcy, że do każdorazowej dostawy danego asortymentu dostarczy świadectwo jakości (kartę produktu) danej partii, nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.8.Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczony asortyment wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ jest fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz gatunku pierwszego, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany asortyment oraz nie jest produkowany na bazie oleju przepracowanego. Ponadto oświadczenie Wykonawcy, że dostarczany asortyment charakteryzuje się gwarantowaną trwałością nie krótszą niż 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego oraz wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić potwierdzenie powyższej gwarantowanej trwałości (data produkcji, nr partii – umieszczone na etykiecie identyfikującej oraz karcie produktu/świadectwie jakości) złożone na formularzu ofertowym- złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.9. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot dostawy wyszczególniony w załączniku nr 3 do SIWZ posiada właściwości zgodne z wymienionymi dokumentami lub dokumentami do nich równoważnymi w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia od poz. nr 1 do poz. nr 16.10. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot dostawy wskazany w poz. od nr 1 do nr 3 załącznika nr 3 do SIWZ formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, posiada wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ aprobaty.10. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.11. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.12. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz na załączniku nr 5 do SIWZ14. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.15. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.16. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.17. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.18. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.19. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.20. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.21. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 złSzczegóły wniesienia wadium określa rozdział VI SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowyw zakresie:a) Zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH