Przetarg

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice (Zamówienie 9 wiata stalowa)

03-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
ul. Kutrzeby 36,05-082 Stare Babice
tel. 022 7229008, 7529253
fax. 022 7229008, 7529253
e-mail: jasinski@eko-babice.pl
http:// https://eko-babice.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 605684-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice (Zamówienie 9 - wiata stalowa)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 16026808000000, ul. ul. Kutrzeby  36 , 05-082  Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7229008, 7529253, e-mail jasinski@eko-babice.pl, faks 022 7229008, 7529253.
Adres strony internetowej (URL): https://eko-babice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://eko-babice.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://eko-babice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE" Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pok. nr 14 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice (Zamówienie 9 - wiata stalowa)
Numer referencyjny: DIMiR / PR / 7 / 10 / 2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej (zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) na terenie realizowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starych Babicach przy ul. Dworkowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Dostawę na teren inwestycji elementów stalowych przygotowanych wg specyfikacji w załączonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej - UWAGA: przed wykonaniem elementów stalowych wiaty należy potwierdzić wymiary z projektu domiarem z natury.2) Wbudowanie elementów stalowych wiaty na istniejących fundamentach betonowych (z zamocowaniem do fundamentów wg projektu) wraz z pokryciem dachu i wypełnieniami lokalnymi ścian z blachy trapezowej powlekanej PCV.3) Wykonanie instalacji odgromowej wiaty wraz z podłączeniem jej do istniejącej instalacji odgromowej w terenie.4) Dostawę tablicy ,,TWT" wraz z wbudowaniem i podłączeniem do zasilania .5) Doprowadzenie zasilania do tablicy wiaty ,,TWT" poprzez przeciągnięcie przewodu (zgodnie z załączoną dokumentacją elektryczną) od tablicy w kontenerze PSZOK (tablica ,,TPSZ") - wg informacji w dokumentacji branży elektrycznej.6) Wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek dachowych oraz instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu wiaty (rynny, piony rynnowe, spusty w teren) - wg informacji w projekcie 7) Wykonanie oświetlenia wiaty - wg informacji w dokumentacji branży elektrycznej.8) Dokonanie końcowych sprawdzeń instalacji odgromowych i oświetleniowych wiaty i potwierdzenie ww. stosownymi protokołami.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna: 1) Projekt budowlany zamienny ,,Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice" w zakresie:PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENUI PROJEKTOWANEJ WIATY NAD KONTENERAMI NA ODPADYNa terenie PSZOK na dzialce o nr ew. 547/19branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA2) Projekt wykonawczy ,,Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice".Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne (w zakresie przedmiotu zamówienia):CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGOPLANY INSTALACYJNERYS. E0/TK - TRASY KABLOWE - PLAN SYTUACYJNY ZASILANIARYS. E3/TK - PLAN INSTALACJI TRAS KABLOWYCH - PSZOKRYS. E5/U - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - PSZOKRYS. E3/O - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - PSZOKSCHEMATY ELEKTRYCZNERYS. E29/S - SCHEMAT TABLICY TPSZ _1-2RYS. E30/S - ELEWACJA TABLICY TPSZ _2-2RYS. E31/S - SCHEMAT / ELEWACJA TABLICY TWT4. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:1) Zamawiający informuje, że na terenie realizowanej inwestycji (terenie budowy) prowadzone są prace przez innych Wykonawców realizujących inny zakres robót, co może skutkować kolizją prac pomiędzy poszczególnymi Wykonawcami lub czasowym brakiem frontu robót. Z tego względu Wykonawca na bieżąco koordynował będzie front robót z pozostałymi Wykonawcami.2) Przez roboty dotyczące wykonania instalacji odgromowej Zamawiający rozumie wykonanie instalacji na wiacie w zakresie pokazanym czerwoną przerywaną linią na załączonym rysunku dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej rys. ,,E5/U - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - PSZOK" oraz połączenie ww. instalacji z instalacją odgromową istniejącą w terenie.3) Przez roboty dotyczące doprowadzenia zasilania do tablicy wiaty ,,TWT" Zamawiający rozumie przeciągnięcie przewodu w istniejącym peszlu pomiędzy tablicą w kontenerze PSZOK o nazwie ,,TPSZ" a tablicą wiaty ,,TWT" w przebiegu uwidocznionym na załączonym rysunku dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej rys. "E0/TK - TRASY KABLOWE - PLAN SYTUACYJNY ZASILANIA" (patrz również rys. "E3/TK - PLAN INSTALACJI TRAS KABLOWYCH - PSZOK"), dokonanie niezbędnych połączeń w tablicach ,,TWT" oraz ,,TPSZ" oraz dokonanie pomiarów i sprawdzeń elektrycznych.4) Możliwość zakrycia przez Wykonawcę robót nieodebranych, nieleżących w jego zakresie a wykonywanych przez kogo innego powinna być każdorazowo ustalana z Zamawiającym 5) Kolorystykę elementów wiaty należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie realizacji.6) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych.7) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklaracje użytkownika końcowego, karty materiałowe materiałów użytych do budowy wiaty. 8) Zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem elementów wbudowanych na wcześniejszych etapach.9) Zamawiający nie dostarcza Wykonawcy przedmiaru robót. Całkowity zakres robót ujęty jest w opisie przedmiotu zamówienia. 10) Koszty wywozu kontenerów śmieciowych, zużycia energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenia ścieków z kontenerów sanitarnych na czas budowy w zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem leży po stronie Wykonawcy.11) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów szczególnie niebezpiecznych.12) Wykonawca na bieżąco będzie koordynował front robót z pozostałymi Wykonawcami.

II.5) Główny kod CPV: 45223210-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223220-4
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 75
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga wpisu do właściwego rejestru zawodowego lubhandlowego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) posiada średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
Informacje dodatkowe 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jegoczęści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimstosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja", o którejmowa w pkt 10.5 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizujączamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez innepodmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu orazzbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunkówdotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogąpolegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, któryzobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałąwskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowejZamawiającego.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:1) wykonał zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (realizowane w ramach dwóch odrębnych umów), polegające na wykonaniu konstrukcji stalowych i wartości każdego z zamówień co najmniej 150 000,00 zł brutto,2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.kierownik budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej - ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2) b) lit. a. SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 10.1.2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców).W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów.3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa o której mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jegoczęści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimstosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja", o którejmowa w pkt 10.5 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizujączamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez innepodmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu orazzbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunkówdotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogąpolegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający informuje, iż szczegółowewymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji istotnych warunkówzamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.b) Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.c) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - co najmniej w wymaganej wysokości.d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - co najmniej w wymaganej wysokości. e) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty (Formularz stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca dołącza aktualnena dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, którypowołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawwykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału wpostępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt12.1.1) SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcówoświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawcówwykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 Pzp. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegająwykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkachwskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej b) zdolności technicznej lub zawodowej 6. Zamawiającyżąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów ioświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia orazodpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających spełnianie, wzakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 7.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejskładają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawozamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający odWykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia26 lipca 2016 roku Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu orazzłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi wSIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2 SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej, októrym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ składakażdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcyustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu alboreprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium.1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4 000,00 zł [słownie: cztery tysiące złotych] 2. Forma wadium.1) Wadium może być wniesione w następujących formach:a) Pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,c) kwotę gwarancji / poręczenia,d) termin ważności gwarancji / poręczenia,e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lubb. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lubc. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lubd. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Warszawski Bank Spółdzielczy77 8015 0004 0314 8744 2030 01062) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 (sekretariat). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.4. Termin wniesienia wadium.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Zwrot wadium.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp.6. Utrata wadium.1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Rękojmia za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Informacje ogólne.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Warszawski Bank Spółdzielczy77 8015 0004 0314 8744 2030 01063) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winne zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem;c) kwotę gwarancji / poręczenia;d) termin ważności gwarancji / poręczenia;e) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.f) Gwarancja / poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta / Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).6) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej, niż pieniądz, Zamawiający wymaga przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy.7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp.8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.4) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści umowy:1) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:a) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.c) w przypadku wystąpienia kolizji prac (całkowicie uniemożliwiającej wykonywania prac) będących przedmiotem umowy z innymi pracami realizowanymi przez innych wykonawców na terenie przedmiotowej inwestycji.2) W przedstawionych w ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia.3) Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust.1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.4) W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jak też w przypadku przedłużenia przez takie organy lub podmioty procedury wydawania decyzji - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.5) W przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu umowy, zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. 6) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania.3. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4.4. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:1) zmiana na stanowisku kierownika budowy,2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,3) zmiana na stanowisku koordynatora,4) zmiana konta bankowego Wykonawcy,5) zmiana adresu Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-11-16 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w specyfikacji istotnychwarunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH