Przetarg

Wykonanie obudowy śmietników przy budynkach administrowanych przez MZZK

03-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4,32-500 Chrzanów
tel. 326 233 191
fax. 326 230 058
e-mail: mzzk-zp@chrzanow.pl
http:// www.mzzk.chrzanow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 605518-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych: ,,Wykonanie obudowy śmietników przy budynkach administrowanych przez MZZK"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018.2188 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2019. 123 ze zm), z tym że ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w terminie określonym w rozdziale XI SIWZ. Forma pisemna dotyczy również dokumentów i oświadczeń przedkładanych w trybie art. 26 ust. 3, jak również pełnomocnictw z art. 26 ust. 3a ustawy PZP. Adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4. Nr faksu Zamawiającego: 32 6230058Adres poczty elektronicznej Zamawiającego dla komunikowania się drogą elektroniczną: mzzk-zp@chrzanow.pl 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) w kwestii procedury postępowania: Grażyna Woźniak - Podinspektor ds. zamówień publicznych; b) w kwestii przedmiotu zamówienia: Zdzisław Kiljan - Kierownik Działu Technicznegow godz. poniedziałek 7-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-13
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 12028897900000, ul. ul. Garncarska  4 , 32-500  Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 233 191, e-mail mzzk-zp@chrzanow.pl, faks 326 230 058.
Adres strony internetowej (URL): www.mzzk.chrzanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mzzk.chrzanow.pl łącze: zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie pisemnej i opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym SIWZ, a następnie złożyć w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Miejski zarząd Zasobów Komunalnych 32-500 Chrzanów ul. Garncarska 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wykonanie obudowy śmietników przy budynkach administrowanych przez MZZK"
Numer referencyjny: ZP.2/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie obudowy śmietników przy budynkach administrowanych przez MZZK" z podziałem na części:Część I: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 31 i 33 w PłazieCzęść II: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 37 w PłazieCzęść III: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 39 w PłazieCzęść IV: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 41 w PłazieCzęść V: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Fabrycznej 13 w ChrzanowieKonieczność dostosowania wielkości stanowisk na odpady stałe do obowiązujących potrzeb wraz z wykonaniem obudowy i zadaszeń śmietników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik A do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45223210-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej dwie roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na wykonaniu np.: obudowy śmietnika, wiaty, oraz nawierzchni z kostki o powierzchni wykonanych robót co najmniej 20 m2 - każdao Uprawnienia budowlane osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę ZawodowąKażda zapisana strona dokumentu winna być opatrzona klauzulą: za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.mzzk.chrzanow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie, o którym mowa powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego. 6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta - zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XII SIWZ - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:6.3.1. w celu wykazania spełnienia warunku z Rozdziału V pkt.1 ppkt 1.3 lit. c -: wykazu robót budowlanych polegających na wykonaniu obudowy śmietnika, wiaty, nawierzchni z kostki o powierzchni wykonanych robót co najmniej 20 m2 - każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie.Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane potwierdzające, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończoneZałącznik nr 5 do formularza ofertowego - wykaz robót.6.3.2. Uprawnienia budowlane osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową Każda zapisana strona dokumentu winna być opatrzona klauzulą: za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionych.6.3.3. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019.1170 ze zm.) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (KONSORCJA) lub wspólników spółki cywilnej - każdy podmiot występujący wspólnie lub każdy wspólnik spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć odrębne dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 6.1. ppkt b) oraz 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.mzzk.chrzanow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie, o którym mowa powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego. 6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta - zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XII SIWZ - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:6.3.1. w celu wykazania spełnienia warunku z Rozdziału V pkt.1 ppkt 1.3 lit. c -: wykazu robót budowlanych polegających na wykonaniu obudowy śmietnika, wiaty, nawierzchni z kostki o powierzchni wykonanych robót co najmniej 20 m2 - każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie.Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane potwierdzające, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończoneZałącznik nr 5 do formularza ofertowego - wykaz robót.6.3.2. Uprawnienia budowlane osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową Każda zapisana strona dokumentu winna być opatrzona klauzulą: za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionych.6.3.3. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019.1170 ze zm.) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (KONSORCJA) lub wspólników spółki cywilnej - każdy podmiot występujący wspólnie lub każdy wspólnik spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć odrębne dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 6.1. ppkt b) oraz 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.mzzk.chrzanow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie, o którym mowa powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego. 6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta - zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XII SIWZ - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:6.3.1. w celu wykazania spełnienia warunku z Rozdziału V pkt.1 ppkt 1.3 lit. c -: wykazu robót budowlanych polegających na wykonaniu obudowy śmietnika, wiaty, nawierzchni z kostki o powierzchni wykonanych robót co najmniej 20 m2 - każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie.Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane potwierdzające, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończoneZałącznik nr 5 do formularza ofertowego - wykaz robót.6.3.2. Uprawnienia budowlane osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową Każda zapisana strona dokumentu winna być opatrzona klauzulą: za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionych.6.3.3. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019.1170 ze zm.) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (KONSORCJA) lub wspólników spółki cywilnej - każdy podmiot występujący wspólnie lub każdy wspólnik spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć odrębne dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 6.1. ppkt b) oraz 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Inne dokumenty wymagane od wykonawcy wraz z ofertą:a) Formularz ofertowy (FO) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,b) Pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Pełnomocnictwo (Upoważnienie) musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia zobligowani są do ustanowienia pełnomocnika do:? reprezentowania ich w postępowaniu albo,? reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;Pełnomocnictwo musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane przez osobę uprawnioną.c) Dowód wniesienia wadium. Opis sposobu złożenia wadium został zawarty w rozdziela VIII SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium: - dla części I w kwocie 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ) - dla cześci II w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) - dla części III w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) - dla części IV w kwocie 550,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) - dla części V w kwocie 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zawierającą postanowienia określone w projekcie umowy, który stanowi integralną część SIWZ. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust.1 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 31 i 33 w Płazie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konieczność dostosowania wielkości stanowisk na odpady stałe do obowiązujących potrzeb wraz z wykonaniem obudowy i zadaszeń śmietników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223210-1, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 37 w Płazie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konieczność dostosowania wielkości stanowisk na odpady stałe do obowiązujących potrzeb wraz z wykonaniem obudowy i zadaszeń śmietników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223210-1, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 39 w Płazie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konieczność dostosowania wielkości stanowisk na odpady stałe do obowiązujących potrzeb wraz z wykonaniem obudowy i zadaszeń śmietników. 2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223210-1, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część IV: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Sobieskiego 41 w Płazie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konieczność dostosowania wielkości stanowisk na odpady stałe do obowiązujących potrzeb wraz z wykonaniem obudowy i zadaszeń śmietników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223210-1, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część V: wykonanie obudowy śmietnika przy ul. Fabrycznej 13 w Chrzanowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konieczność dostosowania wielkości stanowisk na odpady stałe do obowiązujących potrzeb wraz z wykonaniem obudowy i zadaszeń śmietników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223210-1, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: