Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Przetarg

Dostawy wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii

31-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Gen. A. E. Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
tel. 71 306 44 19
fax. 71 306 48 67
e-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
http:// http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 572222-N-2019 z dnia 2019-07-31 r.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej: Dostawy wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;? inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jakub Betka, tel. 71 306 44 79, iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/155/617/19 Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa  2 , 54-049  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.
Adres strony internetowej (URL): http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii
Numer referencyjny: EZ/155/617/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii według wymienionych niżej części:ZADANIE 1, ZADANIE 2, ZADANIE 3, ZADANIE 4, ZADANIA 5.Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Miejsce wykonywania ww. dostaw - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV):33124210-0 Wyroby radiodiagnostyczne 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki43132300-0 WiertłaCPV uzupełniające:PA02-0: Dzierżawa4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy: dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3; 24 miesiące: dotyczy Zadania 4, Zadania 5. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. 5. Termin uzupełnienia depozytu o wykorzystane wyroby: do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia (dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5).6. W przypadku Zadania 5, Wykonawca udostępni Zamawiającemu zestaw instrumentarium w którego w skład wchodzi zawierający kraniotom, wiertarkę szybkoobrotową, dwie kątnice oraz trepan, kompatybilne z wiertłami zaoferowanymi w poz. 1 Zadania 5 ,,Formularza Cenowego". Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. instrumentarium na czas trwania umowy, co zostało wskazane w ,,Formularzu cenowym", stanowiącym integralną część SIWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy, stanowiący integralną część SIWZ.7. W przypadku Zadania 3, Wykonawca udostępni Zamawiającemu tacę do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych zgodnie z ,,Formularzem Cenowym" stanowiącym integralną część SIWZ. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. asortymentu na czas trwania umowy, co zostało wskazane w ,,Formularzu cenowym", stanowiącym integralną część SIWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy, stanowiący integralną część SIWZ8. W przypadku Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w kolumnie nr 14 ,,Formularza cenowego", stanowiącego integralną część SIWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w ,,Formularzu cenowym", stanowiącym integralną część SIWZ. Ilości wyrobów planowane do depozytu są ilościami maksymalnymi, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy poprzetargowej, wyceni zaoferowane urządzenia, zgodnie z ,,Wykazem dzierżawionych urządzeń", który będzie stanowił Załącznik do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 43132300-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33124210-0
33141100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 747654,60
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy: dotyczy Zadania 1-3; 24 miesiące: dotyczy Zadania 4. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga oświadczeń/dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga oświadczeń/dokumentów
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w ,,Formularzu cenowym" pozycji przedmiotu zamówienia, również instrumentarium, tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych) - zgodnie ze wzorem Zamawiającego.b) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane PARAMETRY WYMAGANE, numery katalogowe oraz nazwę producenta zaoferowanych wyrobów, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, numerów katalogowych, nazwy producenta zaoferowanych wyrobów uznany zostanie za niespełnienie przez oferowane wyroby wymogów Zamawiającego i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA!Materiały składane w formie kopii winne być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku braku w ww. materiałach potwierdzenia parametrów wymaganych Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie przez złożenie oświadczenia, z zastrzeżeniem, iż złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru. W przypadku braku w ww. materiałach potwierdzenia podanej w ,,Formularzu cenowym" nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w ,,Formularzu cenowym".W przypadku braku w ww. materiałach potwierdzenia podanych w ,,Formularzu cenowym" numerów katalogowych, Zamawiający nie dopuszcza ich potwierdzenia poprzez złożenie oświadczenia. c) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w Zadaniu 4 poz. 1 są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką szybkoobrotową oraz kraniotomem Midas Rex. (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)d) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w Zadaniu 5 poz. 1 są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką szybkoobrotową oraz kraniotomem Aesculap. (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać:a) ,,Ofertę Wykonawcy" - zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ,b) wypełniony ,,Formularz cenowy" - zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego),d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,e) Wykonawca wraz z ofertą składa - aktualne na dzień składania ofert - Materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), POTWIERDZAJĄCE wyspecyfikowane PARAMETRY DODATKOWE dla Zadania 1, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w ,,Formularzu cenowym" wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA100,00
CENA90,00
JAKOŚĆ10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy I: paragraf 8 : 2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez cały czas obowiązywania umowy. 3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. ; paragraf 13 : 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);2) zmiany konta bankowego;3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy,5) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu. 6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.; Wzór umowy II: paragraf 10 : 2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez cały czas obowiązywania umowy. 3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. ; paragraf 15 : 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);2) zmiany konta bankowego;3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;4) zmiana danych zawartych w § 6 ust. 1 umowy;5) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do:1) zwrotu Wykonawcy dzierżawionego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przed upływem terminu obowiązywania umowy;2) zmiany sprzętu, w przypadku zmiany technologii implantacji;3) zmiany wyrobów znajdujących się w depozycie na wyroby w innych rozmiarach lub na inne typy wyrobów w ramach wyrobów, które znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;7. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.8. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy. ; Wzór umowy III: paragraf 9 : 2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez cały czas obowiązywania umowy. 3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. ; paragraf 14 : 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);2) zmiany konta bankowego;3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;4) zmiana danych zawartych w § 5 ust. 1 umowy.5) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do:1) zmiany wyrobów znajdujących się w depozycie na wyroby w innych rozmiarach lub na inne typy wyrobów w ramach wyrobów, które znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;7. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.8. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy. ; Wzór umowy IV: paragraf 10 : 2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez cały czas obowiązywania umowy. 3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. ; paragraf 15 : 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);2) zmiany konta bankowego;3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;4) zmiana danych zawartych w § 6 ust. 1 umowy;5) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do:1) zwrotu Wykonawcy dzierżawionego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przed upływem terminu obowiązywania umowy;2) zmiany sprzętu, w przypadku zmiany technologii implantacji;3) zmiany wyrobów znajdujących się w depozycie na wyroby w innych rozmiarach lub na inne typy wyrobów w ramach wyrobów, które znajdują się w załączniku nr 1 do umowy;7. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.8. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: Introduktory długie do t. szyjnych z zastawką hemostatyczną do cewnikowania naczyń. Ww. część przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonywania ww. dostaw - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. 1 część, 1 pozycja.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124210-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 66600,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA90,00
JAKOŚĆ10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: Prowadniki hydrofilne. Ww. część przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonywania ww. dostaw - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. 1 część, 1 pozycja
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124210-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 108075,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: Klipsy neurochirurgiczne. Ww. część przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonywania ww. dostaw - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. Dzierżawa PA02-0. 1 część, 2 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 131379,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: Wiertła. Ww. część przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonywania ww. dostaw - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 24 miesiące. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. 1 część, 1 pozycja
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43132300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81600,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: Wiertła. Ww. część przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonywania ww. dostaw - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. Dzierżawa PA02-0. 1 część, 2 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43132300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 360000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: