Rutech - frezowanie CNC aluminiumRutech - frezowanie CNC aluminium

Przetarg

Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie, Buczynka

30-04-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Lubin
Księcia Ludwika I 3,59-300 Lubin
tel. (76) 8403100,
fax. (76) 8403140
e-mail: zamowienia@ug.lubin.pl,
http:// www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 543126-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Gmina Lubin: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie, Buczynka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubin, krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul. Księcia Ludwika I  3 , 59-300  Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, , e-mail zamowienia@ug.lubin.pl, , faks (76) 8403140.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
GMINA LUBIN-URZĄD GMINY W LUBINIE, 59-300 LUBIN, UL. KSIĘCIA LUDWIKA I 3 (kancelaria ogólna - pokój nr 3)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie, Buczynka
Numer referencyjny: OR.271.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn. ,,Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie, Buczynka".Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 3 zadania.Zadanie 1: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Górna" na terenie dz. 49".Zakres zamówienia w ramach zadania pn.: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Górna" na ternie dz. 49, obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu podłoża (żelbetowe ławy fundamentowe) pod posadowienie kontenerowego budynku; dostawie i montażu budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej składającego się z pięciu modułów wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną - w tym niskoprądową, grzewczą (grzejniki elektryczne), wody i kanalizacji sanitarnej, wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą mechanicznie oraz klimatyzację (klimatyzator typu SPLIT w sali głównej), przyłączami: energetycznym, wody i kanaliazji sanitarnej oraz zagospodarowaniu terenu części dz. 49 i wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej na dz. 49.Zadanie 2 - ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie" na terenie dz. 104.Zakres zamówienia w ramach zadania pn.: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie" na ternie dz. 104, obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu podłoża (żelbetowe stopy fundamentowe) pod posadowienie kontenerowego budynku świetlicy; dostawie i montażu budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej składającego się z pięciu modułów z wewnętrznymi instalacjami wody i kanalizacji sanitarnej, elektryczną - w tym niskoprądową, centralnego ogrzewania (grzejniki konwektorowe, w sali główne klimatyzatory typu SPLIT z funkcją chłodzenia i grzania oraz wykonanie energetycznej wewnętrznej linii zasilającej; wykonanie przyłącza wody i instalacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego oraz zagospodarowaniu terenu części dz. 104, wykonanie utwardzenia zjazdu z dz. 104 na drogę wewnętrzną dz. 105. Zadanie 3 - ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka", na terenie dz. 98/1.Zakres zamówienia w ramach zadania pn.: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka" na ternie dz. 98/1, obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu podłoża (żelbetowe stopy fundamentowe) pod posadowienie kontenerowego budynku świetlicy; dostawie i montażu budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej składającego się z pięciu modułów z wewnętrznymi instalacjami wody i kanalizacji sanitarnej, elektryczną - w tym niskoprądową, centralnego ogrzewania (grzejniki konwektorowe, w sali głównej klimatyzatory typu SPLIT z funkcją chłodzenia i grzania) oraz wykonanie energetycznej wewnętrznej linii zasilającej; wykonanie sieci i przyłącza wody i instalacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego oraz zagospodarowaniu terenu części dz. 98/1, wykonanie utwardzenia zjazdu z dz. 98/1 na drogę gminną dz. 70.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 pn. ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", udostępniona z niniejszą SIWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót z zastrzeżeniem, że przedmiary robót Zamawiający udostępnia pomocniczo i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny.3. W celu dostosowania funkcjonalności obiektu dla potrzeb wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych zaprojektowano obiekt budowlany bez barier architektonicznych.4. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - co najmniej 36 miesięcy (minimum dopuszczone przez Zamawiającego) od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na zasadach określonych w Rozdziale XV pkt B SIWZ.5. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 6. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osoby wykonujące następujące czynności:1) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,2) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót konstrukcyjnych, b) robót sanitarnych, c) robót elektrycznych.Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223100-7
45300000-0
45233120-6
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres tego zamówienia obejmować będzie około 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego (powtórzeniu podobnych robót budowlanych).Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:- zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, - umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, przygotowanego w oparciu o przedmiar robót, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, - ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost,- przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej,- termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,- wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,- Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym,- kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,- obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 140
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od daty przekazania placu budowy. Dotyczy zadania 1,2 i 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- co najmniej: 1 zadanie obejmujące wykonanie obiektu kontenerowego składającego się minimum z trzech modułów.2/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje:- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej,- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia z którego Wykonawca może skorzystać stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4).2. Do oferty załączyć:Zobowiązanie podmiotu/ -ów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - Rozdział IX SIWZ).3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu tj.:1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, jeżeliwystąpią następujące przesłanki: a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w: umowie, STWiOR, normach oraz innych przepisach prawa wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub dokumentów formalno-prawnych w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy.W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; d) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści umowyna podstawie art 144 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 i pkt 6 prawa zamówień publicznych, w związkuz zaistnieniem sytuacji opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 i pkt 6 prawo zamówień publicznychi zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych wykonawcy dodatkowych robót budowlanych. e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres wstrzymania prac przez uprawniony organ uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny na przeprowadzenie dodatkowych badań lub ekspertyz); g) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres opóźnienia organu administracji); h) gdy wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej. i) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerwy lub przestoju. j) wystąpienia siły wyższej, tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie przewidzianym w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; k) gdy wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazanew dokumentacji projektowej, a wynikających z wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnegow oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy. l) gdy wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy. m) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałówlub urządzeń, które mają być wykorzystane przy realizacji przedmiotu umowy. n) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy. W takim przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadającepo wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona; o) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.2) Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres robót objętych zamówieniem. O ograniczeniu zakresu robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana według kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.3) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.4) Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany kierownika budowy nie później niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Górna" na terenie dz. 49".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia w ramach zadania pn.: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Górna" na ternie dz. 49, obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu podłoża (żelbetowe ławy fundamentowe) pod posadowienie kontenerowego budynku; dostawie i montażu budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej składającego się z pięciu modułów wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną - w tym niskoprądową, grzewczą (grzejniki elektryczne), wody i kanalizacji sanitarnej, wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą mechanicznie oraz klimatyzację (klimatyzator typu SPLIT w sali głównej), przyłączami: energetycznym, wody i kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowaniu terenu części dz. 49 i wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej na dz. 49.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45223100-7, 45300000-0, 45233120-6, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 140
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od daty przekazania placu budowy


Część nr: 2Nazwa: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie" na terenie dz. 104.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia w ramach zadania pn.: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie" na ternie dz. 104, obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu podłoża (żelbetowe stopy fundamentowe) pod posadowienie kontenerowego budynku świetlicy; dostawie i montażu budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej składającego się z pięciu modułów z wewnętrznymi instalacjami wody i kanalizacji sanitarnej, elektryczną - w tym niskoprądową, centralnego ogrzewania (grzejniki konwektorowe, w sali główne klimatyzatory typu SPLIT z funkcją chłodzenia i grzania oraz wykonanie energetycznej wewnętrznej linii zasilającej; wykonanie przyłącza wody i instalacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego oraz zagospodarowaniu terenu części dz. 104, wykonanie utwardzenia zjazdu z dz. 104 na drogę wewnętrzną dz. 105.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45223100-7, 45300000-0, 45233120-6, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 140
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od daty przekazania placu budowy


Część nr: 3Nazwa: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka", na terenie dz. 98/1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia w ramach zadania pn.: ,,Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka" na ternie dz. 98/1, obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu podłoża (żelbetowe stopy fundamentowe) pod posadowienie kontenerowego budynku świetlicy; dostawie i montażu budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej składającego się z pięciu modułów z wewnętrznymi instalacjami wody i kanalizacji sanitarnej, elektryczną - w tym niskoprądową, centralnego ogrzewania (grzejniki konwektorowe, w sali głównej klimatyzatory typu SPLIT z funkcją chłodzenia i grzania) oraz wykonanie energetycznej wewnętrznej linii zasilającej; wykonanie sieci i przyłącza wody i instalacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego oraz zagospodarowaniu terenu części dz. 98/1, wykonanie utwardzenia zjazdu z dz. 98/1 na drogę gminną dz. 70.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45223100-7, 45300000-0, 45233120-6, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 140
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: do 140 dni od daty przekazania placu budowy