Oferta pracy

Inspektor ochrony zabytków

Konin, wielkopolskie, Polska Dodano: 2023-11-20 | ID oferty: 2001638

Numer referencyjny: 130348Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca biurowa przed monitorem ekranowym, na II piętrze, wejście po schodach lub windą, praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca na wysokości do 3 m, sporadycznie powyżej 3 m, prace z klientem urzędu, związana ze stałym dopływem informacji i gotowością do odpowiedzi.

Zakres zadań

 • prowadzi systematyczne terenowe inspekcje zabytków architektury, budownictwa, układów urbanistycznych w celu rozpoznania stanów prawno-własnościowych obiektów w ich historycznych granatacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem oraz wykonuje dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych inspekcji obiektów zabytkowych
 • planuje i przeprowadza kontrole zabytków architektury, budownictwa, układów urbanistycznych w celu oceny aktualnego stanu ich zachowania, prawidłowości prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych ( zezwolenia, dzienniki robót, dane dot. inspektorów nadzoru itp.)
 • przygotowuje projekty opinii ( m.in. wytycznych konserwqstorskich i wniosków pokotrolnych), postanowień, pozwoleń, oraz decyzji i nakazów konserwatorskich ( zgodnie z procedurą postępowania administracyjnego), dot. zabytków nieruchomych
 • konsultuje z właścicielami i projektantami zamierzenia i projekty inwestycyjne dot. zabytków, udziela informacji w sprawie zabytków
 • przeprowadza z ramienia urzędu nadzory nad prowadzonymi pracami budowlano-konserwatorskimi w obiektach i zespołach zabytkowych i odbiera prace.
 • przeprowadza rozpoznanie wartości zabytków ( niezbędnych dla realizacji zadania 2 i 3), prtzez zbieranie informacji: badanie dokumentacji archiwalnej, publikacji materiałów fotogr. ikonografii i kartografii oraz wykonuje dokumentacje fotograficzną z przeprowadzonych inspekcji obiektów zabytkowych
 • przedstawia wnioski dot. działań administr. w sprawach: wpisu do rej. zabytków, regulacji stanów prawno-właśnosciowych, w tym zmian sposobie użytkowania, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, postępowania karnego.
 • współuczestniczy przy prowadzeniu prac w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji wraz z przygotowaniem wniosków konserwatorskich w zakresie aktualizacji planówi zmian ich fragmentów


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki lub ochrona dóbr kultury, architektura, konserwatorstwo zabytków lub zabytkoznawstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kpa
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Wiedza z zakgresu architektury historycznej i zabytkowej
 • nieskazanie prawomocnymm wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niepełnienie służby zawodowej, niepracowanie w organach bezpieczeństwa ani niebycie ich współpracownikiem w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r., w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990r. oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Zdolności mediacyjne


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Informacja o prywatności, podpisana przez kandydata/kandydatkę znajdująca się na stronie http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnymm wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie kandydata, że w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r.,kandydatka/kandydat nie pracowała/ł , niepełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990r. oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań , Kancelaria Urzędu

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: