narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
chwilowo niedostępny

Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 215
Data wydania: 2018-05-15
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119901-2


Wersja papierowa: 59,00 PLN

Data wydania:

15-05-2018

Wymiary:

20.5 x 28.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Rysunek techniczny to konwencja graficznego zobrazowania maszyn, mechanizmów, konstrukcji, urządzeń, układów, systemów itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu określonego obiektu. Dawniej rysunek techniczny wykonywany był ręcznie na papierze lub kalce technicznej ołówkiem lub tuszem. Od lat 70-tych zaczęto tworzyć systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

Niniejsza publikacja przedstawia Czytelnikowi praktyczne, aktualne i pogłębione informacje, zobrazowane oczywiście odpowiednimi szkicami, dotyczące przykładowo:

  • rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego,
  • reguł wymiarowania,
  • sporządzania rysunków technicznych maszynowych wykonawczych i złożeniowych,
  • odwzorowywania elementów maszyn i urządzeń,
  • zasad sporządzania rysunków technicznych przy użyciu AutoCAD-a.

Książkę kierujemy zarówno do praktyków, wykonujących rysunki techniczne – np. personelu inżynieryjno-technicznego zakładów przemysłowych, jak i studentów studiów inżynierskich, na których wykładane są przykładowo: Grafika inżynierska, Rysunek techniczny, Podstawy konstrukcji maszyn itp.

„W prezentowanej książce podjęto próbę zebrania i usystematyzowania najistotniejszych reguł posługiwania się zasadami rysunku technicznego maszynowego i narzędziami modelowania CAD w czasie wykonywania dokumentacji technicznej.

Zamieszczone w książce informacje mają na celu:

  • ułatwienie sprawnego tworzenia dokumentacji technicznej w oparciu o obowiązujące normy rysunkowe i narzędzia CAD,
  • usprawnienie procesu czytania i zrozumienia dokumentacji technicznej,
  • uzmysłowienie współczesnych tendencji zmian norm dotyczących rysunku technicznego,
  • zrozumienie i prawidłową interpretację informacji zawartych w rysunkach technicznych maszynowych wykonanych według starszych norm rysunkowych,
  • ułatwienie przetwarzania i dostosowywania starszej, lecz ciągle wykorzystywanej dokumentacji technicznej (np. w celach naukowych, do analiz dotyczących rozwiązań patentowych itp.).

Proponowane w książce ujęcie tematyki ma szczególnie na celu wyrobienie właściwych reguł postępowania w czasie tworzenia dokumentacji, zwłaszcza u początkujących lub mało zaawansowanych projektantów i konstruktorów. Proces tworzenia dokumentacji za pomocą narzędzi CAD zilustrowano, wykorzystując wiodące na polskim rynku programy firmy AutoDesk AutoCAD i Autodesk Inventor Professional. Omówiono podstawowe zasady dotyczące konfiguracji programów oraz kolejne etapy wykonywania dokumentacji aż do uzyskania rysunku technicznego gotowego do wydruku na arkuszu papieru.”

Spis treści: 

Przedmowa

1. Podstawy rysunku technicznego 

1.1. Rysunek jako język grafi czny 

1.2. Rys historyczny 

1.3. Rodzaje rysunków 

1.4. Formaty arkuszy rysunkowych

1.5. Formatowanie arkuszy rysunkowych  

1.6. Tabliczki rysunkowe

1.7. Linie rysunkowe 

1.7.1. Rodzaje i grubości linii rysunkowych 

1.7.2. Zastosowanie linii rysunkowych 

1.7.3. Zasady grupowania linii i rysowania linii nieciągłych 

1.7.4. Zasady rysowania linii wskazujących i linii odniesienia 

1.8. Pismo techniczne 

1.9. Podziałki rysunkowe 

2. Rzutowanie 

2.1. Wstęp

2.2. Rzutowanie prostokątne 

2.2.1. Normalny układ rzutów prostokątnych według metody pierwszego kąta (europejskiej) 

2.2.2. Układ rzutów prostokątnych według metody trzeciego kąta (amerykańskiej) 

2.2.3. Symbole grafi czne identyfi kujące metodę rzutowania 

2.2.4. Rzutowanie prostokątne brył 

2.3. Rzutowanie aksonometryczne 

2.4. Szczególne przypadki rzutowania 

2.4.1. Rzutowanie identyfi kowane strzałkami 

2.4.2. Rzutowanie prostokątne z lustrzanym odbiciem 

3. Zasady rysowania rzutów prostokątnych na rysunkach technicznych 

3.1. Wstęp 

3.2. Widoki 

3.3. Przekroje i kłady 

3.3.1. Zasady tworzenia przekrojów i kładów 

3.3.2. Kreskowanie przekrojów 

3.3.3. Oznaczanie przekrojów 

3.3.4. Rodzaje przekrojów 

3.3.5. Przedstawianie brył symetrycznych 

3.3.6. Przekroje na rysunkach złożeniowych

3.3.7. Kłady 

3.4. Przenikanie brył 

3.5. Oznaczanie wzoru powierzchni 

4. Wymiarowanie

4.1. Wstęp

4.2. Linie i liczby wymiarowe 

4.3. Zasady wymiarowania 

4.4. Rozmieszczanie elementów wymiarowych 

4.5. Sposoby wymiarowania 

4.6. Zasady wymiarowania wybranych charakterystycznych elementów maszyn i urządzeń

4.6.1. Wymiarowanie średnic

4.6.2. Wymiarowanie promieni i zarysów krzywoliniowych 

4.6.3. Wymiarowanie kątów 

4.6.4. Wymiarowanie powtarzających się szczegółów 

4.6.5. Wymiarowanie ścięć krawędzi 

4.6.6. Uproszczone wymiarowanie otworów

4.6.7. Wymiarowanie graniastosłupów 

4.6.8. Wymiarowanie zbieżności i pochylenia 

4.7 Wymiarowanie kratownic 

4.8 Wymiarowanie powłok i obróbki cieplnej

5. Podstawowe rodzaje rysunków technicznych maszynowych

5.1. Szkic techniczny 

5.2. Rysunek techniczny wykonawczy 

5.3. Rysunek złożeniowy 

6. Tolerancje i pasowania 

6.1. Tolerancje wymiarów 

6.2. Pasowania 

6.3. Tolerancje geometryczne 

7. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów 

7.1. Parametry struktury geometrycznej powierzchni 

7.2. Zasady umieszczania parametrów SGP na rysunkach

8. Zasady wykonywania rysunków części maszyn i połączeń 

8.1. Połączenia nierozłączne 

8.1.1. Połączenia nitowe 

8.1.2. Połączenia spawane i zgrzewane 

8.1.3. Połączenia lutowane i klejone

8.2. Połączenia gwintowe

8.3. Zasady przedstawiania wybranych elementów maszyn i urządzeń 

8.3.1. Wały i osie

8.3.2. Nakiełki 

8.3.3. Połączenia wpustowe 

8.3.4. Połączenia wielowypustowe 

8.3.5. Koła zębate 

8.3.6. Łożyska toczne 

8.3.7. Uszczelnienia 

8.3.8. Sprężyny 

9. Zastosowanie CAD w tworzeniu dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń 

9.1. Wprowadzenie 

9.2. Podstawy wykonywania rysunków przy użyciu oprogramowania z serii AutoCAD 

9.2.1. Układy współrzędnych globalnych i lokalnych 

9.2.2. Obiekty rysunkowe w programie AutoCAD 

9.2.3. Punkty charakterystyczne 

9.2.4. Narzędzia do modyfi kacji obiektów 

9.2.5. Warstwy rysunkowe 

9.2.6. Napisy i kreskowanie 

9.2.7. Wymiarowanie 

9.2.8. Proces tworzenia rysunku w programie AutoCAD 

9.3. Przykłady rysunków elementów maszyn wykonanych za pomocą programów CAD 

9.3.1. Uproszczony rysunek zbiornika ciśnieniowego spawanego 

9.3.2. Modelowanie śruby z łbem sześciokątnym w programie Autodesk Inventor Professional 

Literatura 

Załącznik A – Przykłady wyznaczania linii przenikania 

Załącznik B – Wybrane konstrukcje geometryczne 

Załącznik C – Szeregi liczb i wymiarów normalnych 

Załącznik D – Wprowadzanie zmian na rysunkach technicznych

Brak załączników
Brak prenumeraty