Govama IceTech Polska BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - marzec 2019

03-04-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- marzec 2019


 

PN-EN ISO 3211:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 01-03-2019

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano praktyczną metodę oceny odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania.

Metoda ma zastosowanie głównie do blach o grubości anodowej powłoki tlenkowej poniżej 5 μm.

PN-EN ISO 20601:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 05-03-2019

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla cienkościennych elementów stalowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych połączeń spawanych części stalowych o grubości ścianki od 3,2 mm do 8,0 mm. Jest to typowy zakres wartości grubości ścianek rur w kotłach, co jest ważnym zastosowaniem tej technologii badawczej. Minimalna i maksymalna wartość zakresu grubości ścianki może być przekroczona, gdy stosowany jest poziom badania "D" niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument stosuje się do połączeń spawanych z pełnym przetopem, o prostej geometrii, w płytach, rurach, rurkach i zbiornikach, w których zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal niskostopowa i/lub drobnoziarnista.

Wszędzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie podano parametry ultradźwiękowe zależne od materiału, są one oparte na stalach mających prędkości rozchodzenia się dźwięku wynoszącą 5 920 (± 50) m / s dla fal wzdłużnych i 3 255 (± 30) m/s dla fal poprzecznych. Konieczne jest uwzględnienie tego faktu podczas badania materiałów o innej prędkości rozchodzenia się dźwięku.

Niniejszy dokument przedstawia wytyczne dotyczące specyficznych możliwości i ograniczeń technologii badania głowicą mozaikową dla wykrywania, lokalizacji, określania rozmiaru i charakterystyki nieciągłości w połączeniach spawanych. Ultradźwiękowa technologia badania głowicą mozaikową może być stosowana jako technika autonomiczna lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami nieniszczącymi (NDT), podczas wytwarzania i badania nowych spoin / naprawianych spoin (badania eksploatacyjne, przeglądy).

Niniejszy dokument określa dwa poziomy badania:
- poziom "C" dla sytuacji standardowych;
- poziom "D" dla innych sytuacji / specjalnych zastosowań.

Niniejszy dokument opisuje ocenę nieciągłości dla celów akceptacji w oparciu o:
- wysokość i długość;
- amplituda (równoważny rozmiar reflektora) i długość;
- decyzję idź / nie idź.

Niniejszy dokument nie obejmuje poziomów akceptacji nieciągłości.

 

PN-EN ISO 10111:2019-03 - wersja angielska

Data publikacji: 21-03-2019

Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne oznaczania średniej gęstości powierzchniowej anodowych powłok tlenkowych lub powłok osadzonych autokatalitycznie, mechanicznie, w wyniku konwersji chemicznej, powłok elektrolitycznych, powłok zanurzeniowych i powłok uzyskanych przez chemiczne lub fizyczne osadzanie par, z zastosowaniem metod wagowych i innych metod analizy chemicznej, które do pewnego stopnia zostały znormalizowane na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Opisano różne metody, w tym:
-- metody wagowe polegające na chemicznym lub elektrochemicznym rozpuszczaniu powłoki lub podłoża w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki;
-- metody wagowe polegające na ważeniu podłoża bez powłoki i próbki (gotowej) z powłoką w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki;
-- metody analityczne, w których stosuje się rozpuszczanie powłoki w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki przy użyciu instrumentalnych metod analizy chemicznej.

Z wyjątkiem metody wagowej opisanej w ISO 3892, w niniejszym dokumencie nie podano określenia niepewności pomiaru z zastosowaniem wymienionych metod.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły