Majplast Monika Bijowska P.P.H.U.	IceTech Polska BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - styczeń 2019

05-02-2019, 01:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- styczeń 2019


 

PN-EN 12516-1+A1:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 10-01-2019

Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę tabelaryczną określania grubości ścianki kadłubów, pokryw i zaślepek armatury o zasadniczo kołowym przekroju poprzecznym, wykonanych ze stali kutej, staliwa lub z połączonych ze sobą elementów stalowych.

Obudowy armatury o kształcie owalnym, prostokątnym lub nieokrągłym - patrz 8.6.

Zakres oznaczeń PN lub klasy, dla których stabelaryzowano grubości, jest następujący:
PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400, klasa 150, klasa 300, klasa 600, klasa 900, klasa 1 500, klasa 2 500, klasa 4 500.

Standardowe i specjalne wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura zostały określone dla każdej grupy materiałowej dla powyższych oznaczeń PN i klasy.

Określono procedury badań nieniszczących i poziomy akceptacji, które powinny być stosowane do elementów obudów armatury, która ma być stosowana na wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura klas specjalnych.

Sprecyzowano również alternatywne zasady dla armatury o małych średnicach, DN 65 i mniejszej, oznaczonej „Limited Class”.

Niniejsza norma nie dotyczy armatury z przyłączami gwintowanymi:
- DN 80 lub większej;
- lub która ma wartości dopuszczalne ciśnienia większe niż klasa 2 500;
- lub która pracuje w temperaturach wyższych niż 540 °C.

W zakres niniejszej normy nie wchodzi armatura z przyłączami kielichowymi do przyspawania DN 80 lub większa.

 

PN-EN 12516-4+A1:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 10-01-2019

Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy --Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę obliczeniową dla obudów armatury wytwarzanych z metali innych niż stal. Obciążenia, które mają być uwzględnione, są zgodne z EN 12516-2.

Metody projektowania są zgodne z EN 12516-2, projektowanie na podstawie wzorów zgodnie z odpowiednimi rozdziałami.

 

PN-EN 13144:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 15-01-2019

Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ilościową metodę pomiaru przyczepności powłok metalowych i innych nieorganicznych naniesionych na podłoże metalowe, polimerowe i szklane.

Typowe powłoki, do których stosuje się niniejszy dokument, to powłoki metalowe takie jak aluminium, miedź, nikiel, nikiel plus chrom, srebro, cyna, stopy cyna-nikiel, cynk, złoto jak również inne powłoki nieorganiczne takie jak tlenki i azotki np. aluminium, indu i indu-cyny, krzemu, niobu, tytanu, wolframu, cyrkonu i innych.

Postanowień niniejszego dokumentu nie stosuje się do niektórych powłok nanoszonych metodą zanurzeniową, natryskową lub mechanicznie, w odniesieniu do których można zastosować inne normy np. EN ISO 14916 lub EN ISO 4624.

Pomiar jest prawidłowy, jeżeli właściwości kohezyjne i adhezyjne kleju są wyższe niż badanych powłok.
 

PN-EN ISO 17640:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 23-01-2019

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena

Zakres

W niniejszym dokumencie określono techniki ręcznego ultradźwiękowego badania złączy spawanych metali o grubości ≥ 8 mm i małym tłumieniu fal ultradźwiękowych (powodowanym głównie przez rozproszenie) w temperaturach obiektu od 0 °C do 60 °C. Norma dotyczy przede wszystkim złączy spawanych z pełnym przetopem, w których zarówno materiał podstawowy, jak i stopiwo mają strukturę ferrytyczną.

Wszystkie zależne od materiału wielkości badania ultradźwiękowego określone w niniejszym dokumencie odnoszą się do stali o prędkości rozchodzenia się fal podłużnych równej (5 920 ± 50) m/s i fal poprzecznych równej (3 255 ± 30) m/s.

W niniejszym dokumencie ustalono cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności spawalniczych. Wskazówki dla wyboru poziomów badania A, B i C podano w Załączniku A.

W niniejszym dokumencie ustalono, że wymagania poziomu badania D, który przeznaczony jest do zastosowań specjalnych, będą zgodne z wymaganiami ogólnymi. Poziom badania D może być stosowany jedynie wtedy, kiedy jest określony przez specyfikację. Obejmuje to badania metali innych niż stal ferrytyczna, badania spoin z niepełnym przetopem, badania z zastosowaniu aparatów automatycznych oraz badania obiektów o temperaturach przekraczających zakres 0 °C do 60 °C.

Niniejszy dokument może być stosowany do oceny wskazań, dla celów akceptacji za pomocą jednej z poniższych technik:
a) ocena bazuje zasadniczo na długości i amplitudzie echa sygnału wskazania;
b) ocena bazuje na charakterystyce wskazań i rozmiarze wskazania określonym przez techniki związane z przesuwem głowicy.

 

PN-EN ISO 6158:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 28-01-2019

Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki chromowe do zastosowań technicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok z chromu metalicznego z podpowłokami lub bez podpowłok osadzanych na podłożach metalowych żelaznych i nieżelaznych, przeznaczonych do zastosowań technicznych. System oznaczania powłok określa grubości powłok chromowych odpowiednie dla typowych zastosowań technicznych.

 

PN-EN 1011-3:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 28-01-2019

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wytyczne dotyczące spawania stali nierdzewnych, we wszystkich rodzajach wyrobów. Specyficzne szczegóły dotyczące stali austenitycznych, austenityczno-ferrytycznych, ferrytycznych i martenzytycznych podano w Załącznikach od A do D.

 

PN-EN 1011-6:2019-01 - wersja angielska

Data publikacji: 29-01-2019

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 6: Spawanie wiązką promieniowania laserowego

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wytyczne dotyczące spawania wiązką promieniowania laserowego i procesów pokrewnych metali we wszystkich postaciach wyrobu (np. odlewy, wyroby walcowane, wytłaczane, odkuwki)

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły