Govama IceTech Polska BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - listopad 2018

10-12-2018, 01:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- listopad 2018

 

PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja polska

Data publikacji: 06-11-2018

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

Zakres

Niniejsza część ISO 15614 określa wymagania dotyczące badania technologii podczas kwalifikowania technologii spawania łukowego metalowych złączy rur z płytą sitową w sposób ręczny, częściowo lub w pełni zmechanizowany albo automatyczny.

Niniejsza norma jest częścią serii norm ISO 15614. Szczegóły dotyczące tej serii norm podano w ISO 15607, Załącznik A.

Kwalifikowanie technologii spawania złączy rur z płytą sitową może być stosowane dla wszystkich złączy, przenoszących wszystkie obciążenia lub spawanych tylko dla uszczelnienia, zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej stosowania.

Niniejsza część ISO 15614 stosowana jest do spawania złączy metalowych rur z płytami sitowymi, jeżeli pomiędzy rurami a płytą występuje odstęp, dla konkretnego zakresu grubości płyty sitowej. Niniejsza część ISO 15614 nie ma zastosowania w przypadku płyt sitowych z odkuwanymi występami, do których następnie spawa się rury (spoiny wykonywane od zewnątrz/od środka rury).

W przypadku spawania rozpęczanych mechanicznie złączy rur z płytą sitową procedura kwalifikowania technologii spawania powinna zostać zdefiniowana.

Dla innych zastosowań i/lub wymagań niniejsza część ISO 15614 może być stosowana, jeżeli wymaga się tego w specyfikacji.

W badaniu technologii należy uwzględnić spawanie związane z naprawą.

 

PN-EN 17002:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 08-11-2018

Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego

Zakres

Specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego (TSPS) jest dokumentem systemu zapewnienia jakości o decydującym znaczeniu w organizacji produkcji przy wytwarzaniu powłok natryskiwanych cieplnie.

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania, które należy zamieścić w treści specyfikacji procedury natryskiwania cieplnego. Stosując specyfikację procedury natryskiwania cieplnego należy spełnić wymagania specyfikacji powłoki. W celu zapewnienia identyfikowalności specyfikację procedury natryskiwania cieplnego należy dokumentować i powiązać z daną częścią.

Badania i zakres badań powinien określić wytwórca powłoki w osobnym planie badań zgodnie z wymaganiami specyfikacji powłoki.

 

PN-EN ISO 2401:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 08-11-2018

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody wyznaczania uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia dla elektrod otulonych.

 

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - wersja polska

Data publikacji: 09-11-2018

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólny zakres normy ISO 12944 (wszystkich części). Zawarto w nim także niektóre podstawowe terminy i definicje i zamieszczono ogólne wprowadzenie do innych części ISO 12944. Ponadto zawarto w nim ogólne ustalenia dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytyczne dotyczące stosowania ISO 12944 (wszystkich części) dla określonego projektu.

 

PN-EN ISO 8251:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar odporności na ścieranie anodowych powłok tlenkowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono następujące trzy badania:
a) badanie za pomocą koła ściernego, określające odporność na ścieranie anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach, z zastosowaniem koła ściernego na próbkach płaskich;
b) badanie za pomocą strumienia ściernego, określające odporność na ścieranie anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach, z zastosowaniem strumienia cząstek ściernych na próbkach innych od płaskich;
c) badanie ścieralności za pomocą opadającego piasku, określające odporność na ścieranie anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach, z zastosowaniem opadającego piasku.

Zastosowanie badania za pomocą koła ściernego i badania za pomocą strumienia ściernego powłok anodowych twardych opisano w ISO 10074.

 

PN-EN ISO 8249:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę i aparaturę do:
— pomiaru zawartości ferrytu delta, wyrażonego jako liczba ferrytu (FN), w stopiwie ze stali nierdzewnych w przeważającym stopniu austenitycznych lub ferrytyczno-austenitycznych dupleks, poprzez siłę przyciągania między próbką metalu spawanego a standardowym magnesem trwałym;
— przygotowania i pomiaru standardowych wkładek do elektrod otulonych do spawania ręcznego. Ogólnie metoda jest również zalecana do pomiaru ferrytu spoin produkcyjnych i dla stopiw z innych procesów, takich jak spawanie łukowe elektrodą wolframową, spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu i spawanie łukiem krytym (w tym przypadku sposób wytwarzania wkładu powinien być zdefiniowany);
— kalibrowania innych przyrządów do pomiaru FN.

Metoda określona w niniejszym dokumencie jest przeznaczona do stosowania dla stopiw w stanie surowym po spawaniu i dla stopiw po obróbce termicznej, powodującej całkowitą lub częściową przemianę ferrytu w dowolną fazę niemagnetyczną. Obróbki termiczne austenizujące, zmieniające wielkość i kształt ferrytu, będą zmieniać odpowiedź magnetyczną ferrytu.

Metoda nie jest przeznaczona do pomiaru zawartości ferrytu w odlewach, odkuwkach lub przerobionych plastycznie próbkach ze stali austenitycznych lub próbkach ze stali ferrytyczno-austenitycznych dupleks.


PN-EN ISO 4042:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Części złączne -- Powłoki elektrolityczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące powłok elektrolitycznych i systemów powlekania stalowych części złącznych. Wymagania dotyczące właściwości wymiarowych dotyczą również części złącznych wykonanych z miedzi lub stopów miedzi.

Określono również wymagania i dodano zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka kruchości wodorowej, patrz 4.4 i Załącznik B.

Niniejszy dokument dotyczy głownie powłok cynkowych i ze stopów cynku (cynk, cynk-żelazo, cynk-nikiel) i kadmowania, pierwotnie przewidzianych do ochrony przed korozją i innych właściwości użytkowych:
— z lub bez powłok konwersyjnych;
— z lub bez uszczelnienia;
— z lub bez powłoki wykończeniowej;
— z lub bez smaru (integralny środek smarny i/lub środek smarny dodany później).

Specyfikacje dla innych powłok elektrolitycznych i systemów powlekania (cyna, cyna-cynk, miedź-cyna, miedź-srebro, miedź, srebro, miedź-cynk, nikiel, nikiel-chrom, miedź-nikiel, miedź-nikiel-chrom) są uwzględnione w niniejszej normie wyłącznie na potrzeby wymagań wymiarowych w odniesieniu do części złącznych z gwintem metrycznym ISO.

Niniejszy dokument dotyczy śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek z gwintem metrycznym ISO i części złącznych bez gwintu takich jak podkładki, sworznie, zaciski i nity.

Informacje dotyczące konstrukcji i montażu części złącznych z powłokami podano w Załączniku A.

W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących własności takich jak spawalność lub podatność do malowania.

UWAGA W innych Normach Międzynarodowych określono różniące się procesy elektrolitycznego powlekania. Wymagania niniejszego dokumentu stosuje się do elektrolitycznego powlekania części złącznych, o ile nie uzgodniono inaczej.

 

PN-EN ISO 3690:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury pobierania próbek i procedury analityczne dotyczące oznaczania wodoru dyfundującego w spoinie złącza ze stali martenzytycznej, bainitycznej i ferrytycznej powstającego w procesach spawania łukowego tego rodzaju stali z użyciem materiału dodatkowego.

Techniki określone w niniejszym dokumencie polegają na pomiarze ilości wodoru dyfundującego zgromadzonego ponad powierzchnią rtęci lub gromadzenie go w przestrzeni gazowej wypełnionej gazem obojętnym, takim jak argon. Ilość zebranego wodoru jest określana przez pomiar jego objętości w pierwszym przypadkui poprzez, na przykład, pomiar przewodności cieplnej w drugim przypadku.

Temperatura gromadzenia wodoru dyfundującego jest kontrolowana w celu uniknięcia aktywowania cieplnego wodoru nie ulegającego dyfuzji.

 

PN-EN ISO 10683:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące powłok cynkowych nakładanych nieelektrolitycznie na stalowe części złączne. Dotyczą one powłok:
— z lub bez chromianu,
— z lub bez powłoki nawierzchniowej,
— z lub bez środka smarnego (smar integralny i/lub nakładany później).

Stosuje się to do śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek z gwintem metrycznym ISO, części złącznych z gwintem innym niż metryczny ISO i części złącznych bez gwintu takich jak podkładki, sworznie, zaciski itp.

W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących właściwości części złącznych takich jak spawalność lub możliwość malowania.

Nie dotyczy to powłok cynkowych nakładanych mechanicznie.

UWAGA Powłoki zgodne z niniejszym dokumentem są w szczególności stosowane na częściach złącznych o wysokiej wytrzymałości (≥ 1000 MPa) w celu uniknięcia kruchości wodorowej (IHE — patrz 4.4).

Informacje dotyczące konstrukcji i montażu części złącznych z powłokami podano w Załączniku A.

 

PN-EN ISO 11124-3:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -– Część 3: Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dla 14 granulacji kulistego śrutu z wysokowęglowego staliwa i 11 granulacji ostrokątnego śrutu z wysokowęglowego staliwa, które są stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Ustalono wartości twardości i gęstości oraz wymagania dotyczące wad/struktury i składu chemicznego.

Wymagania ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do ścierniw dostarczanych jako „nowe”.

Nie dotyczy ścierniw podczas ich używania ani po ich użyciu.

Metody badań dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11125.

Kulisty oraz ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa są stosowane zarówno w oczyszczarkach strumieniowo-ściernych stacjonarnych, jak i przewoźnych. Są najczęściej stosowane tam, gdzie istnieje możliwość ich odzysku i ponownego wykorzystania.

UWAGA 1 Informacja dotycząca przybliżonych zależności między ścierniwami metalowymi z ISO 11124 a podanymi w powszechnie powoływanych normach krajowych jest podana w Załączniku A.

UWAGA 2 Chociaż niniejszy dokument został opracowany zwłaszcza w celu określenia wymagań związanych z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowych, ustalone właściwości mogą być w zasadzie odpowiednie w zastosowaniu do przygotowania powierzchni innych materiałów lub ich części, przy wykorzystaniu technik obróbki strumieniowo-ściernej. Te techniki są opisane w ISO 8504-2.

 

PN-EN ISO 11126-5:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Wymagania dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 5: Żużel poniklowy

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania techniczne dotyczące żużla poniklowego jako ścierniwa, które jest stosowane w procesach obróbki strumieniowo-ściernej. Podano zakresy wielkości cząstek i wartości gęstości pozornej, twardość Mohsa, zawartość wilgoci, przewodność wodnego ekstraktu i zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

Wymagania techniczne ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do ścierniw dostarczanych jako „nowe”.

Nie dotyczą ścierniw podczas ich używania ani po ich użyciu.

Metody badań dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11127.

UWAGA Chociaż niniejszy dokument został opracowany zwłaszcza w celu określenia wymagań dotyczących przygotowania konstrukcji stalowych, ustalone właściwości mogą być w zasadzie odpowiednie w zastosowaniu do przygotowania powierzchni innych materiałów lub ich części, przy wykorzystaniu technik obróbki strumieniowo-ściernej. Te techniki są opisane w ISO 8504-2.

 

PN-EN ISO 24373:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 15-11-2018

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów litych i prętów do spawania miedzi i stopów miedzi. Klasyfikacja drutów litych i prętów opiera się na ich składzie chemicznym

 

PN-EN ISO 14405-1:2016-12 - wersja polska

Data publikacji: 16-11-2018

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 1: Wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne

Zakres

W niniejszej części ISO 14405 ustanowiono domyślny operator specyfikacji (patrz ISO 17450-2) dla wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego i zdefiniowano pewną liczbę specjalnych operatorów specyfikacji wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego dla elementów wymiarowalnych, jak np. „walec”, „sfera”, „torus”, „okrąg”, „dwie naprzeciwległe płaszczyzny równoległe”, lub „dwie naprzeciwległe proste równoległe”.

Zdefiniowano także modyfikatory specyfikacji i oznaczenia rysunkowe tych wymiarów liniowych wewnętrznych lub zewnętrznych.

Niniejsza część ISO 14405 dotyczy następujących wymiarów liniowych wewnętrznych lub zewnętrznych:
a) wymiar lokalny:
― wymiar dwu punktowy;
― wymiar sferyczny;
― wymiar przekroju;
― wymiar fragmentu;
b) wymiar globalny:
― wymiar liniowy globalny bezpośredni:
― wymiar najmniejszych kwadratów;
― wymiar największy wpisany;
― wymiar najmniejszy opisany;
― wymiar minimax;
― wymiar liniowy globalny pośredni;
c) wymiar obliczony:
― średnica obwodowa;
― średnica powierzchniowa;
― średnica objętościowa;
d) wymiar uporządkowany:
― wymiar największy;
― wymiar najmniejszy;
― wymiar średni;
― wymiar środkowy,
― wymiar środka zakresu;
― zakres wymiarów;
― odchylenie standardowe wymiarów.

W niniejszej części ISO 14405 zdefiniowano tolerancje wymiarów wewnętrznych lub zewnętrznych liniowych dla następujących przypadków:
― odchyłka graniczna + i/lub – (np. 0/–0,019);
― wymiar graniczny górny (ULS) i/lub wymiar graniczny dolny (LLS) (np. 15,2 max., 12 min. lub 30,2/30,181);
― kod ISO klasy tolerancji zgodny z ISO 286-1 (np. 10h6);
z modyfikatorami lub bez nich.

Niniejsza część ISO 14405 zawiera zbiór narzędzi do wyrażania różnych typów charakterystyk wymiarów wewnętrznych lub zewnętrznych. Nie przedstawia żadnych informacji na temat związku między funkcją lub użytkiem a charakterystyką wymiaru wewnętrznego lub zewnętrznego.

 

PN-EN ISO 11125-1:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 21-11-2018

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 1: Pobieranie próbek

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę pobierania próbek metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej z dostarczonego ścierniwa oraz metodę podziału ścierniwa na próbki do badań, odpowiednie do wykonania badań metodami ustalonymi w innych częściach ISO 11125.

Jest ona jedną z wielu części ISO 11125, która dotyczy pobierania próbek i badania metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej.

Typy metalowych ścierniw i wymagania dotyczące każdego z nich są podane w różnych częściach ISO 11124.

Serie norm ISO 11124 i ISO 11125 zostały opracowane jako spójny zestaw Norm Międzynarodowych dotyczących metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej. Informacje o wszystkich częściach obu serii podano w Załączniku A.

 

PN-EN ISO 18275:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 21-11-2018

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji elektrod otulonych i stopiwa w stanie po spawaniu lub w stanie po obróbce cieplnej do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności większej niż 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie większej niż 570 MPa.

Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, lub wykorzystującą system oparty o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J.

a) Podrozdziały i tablice, które mają przyrostek "A" znajdują zastosowanie tylko do elektrod otulonych, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.
b) Podrozdziały i tablice, które mają przyrostek "B" znajdują zastosowanie tylko do elektrod otulonych, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.
c) Podrozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka "A" ani "B", znajdują zastosowanie do wszystkich elektrod otulonych, klasyfikowanych według niniejszego dokumentu.

 

PN-EN ISO 2085:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 22-11-2018

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę sprawdzania ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach za pomocą próby zetknięcia siarczanu miedzi z powierzchnią powłoki.

Stosowanie niniejszej metody jest ograniczone tylko do anodowych powłok tlenkowych o grubościach mniejszych od 5 μm oraz do powłok zdeformowanych, które obejmują te, które są wytwarzane technikami anodowania w kręgach.

 

PN-EN ISO 204:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 28-11-2018

Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody dla a) prowadzenia prób pełzania z ciągłą kontrolą wydłużenia, b) przerywania prób pełzania z okresowym pomiarem wydłużenia, c) badań naprężeń pękania, gdzie zwykle mierzy się czas do zerwania, d) badania weryfikującego czy określony czas może być przekroczony przy zadanej sile, przy czym nie musi być podane wydłużenie. UWAGA Próbę pełzania można kontynuować aż do wystąpienia zerwania lub można je zatrzymać przed zerwaniem

 

PN-EN 10164:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 29-11-2018

Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono własności plastyczne w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu.

Niniejszy dokument można stosować jako uzupełnienie wszystkich norm dotyczących wyrobów płaskich i kształtowników ze stali uspokojonych, bez stali odpornych na korozję. Dotyczy on wyrobów o nominalnej grubości (t) od 15 mm do 400 mm, ze stali o określonej minimalnej górnej wyraźnej granicy plastyczności ReH lub umownej granicy plastyczności Rp0,2 ≤ 960 MPa, od których wymaga się podwyższonych własności na wskroś grubości.

Niniejszy dokument można stosować do innych rodzajów stali, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania.

Niniejszy dokument można stosować do wyrobów o grubości między 10 mm ≤ t <15, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania. Patrz opcja 1.

Niniejszy dokument można stosować do wyrobów o grubości t > 400 mm, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania. Patrz opcja 2.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły