Majplast Monika Bijowska P.P.H.U.	IceTech Polska BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - październik 2018

06-11-2018, 01:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- październik 2018

 

 

PN-EN 17119:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 03-10-2018

Badania nieniszczące -- Badania termograficzne -- Termografia aktywna

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano procedury badań nieniszczących metodami termografii aktywnej. Procedury badawcze mogą być stosowane do różnych materiałów (np. kompozytów, metali i powłok) i są wskazane, ale nie ograniczają się do: wykrywania nieciągłości (np. otworów, pęknięć, wtrąceń, rozwarstwień); określania grubości warstwy lub części; określania i porównywania właściwości termofizycznych. W niniejszej normie opisano zasady gromadzenia i analizę danych dla termografii aktywnej oraz podano wytyczne dotyczące poprawnego wyboru źródła wzbudzania. Nie zdefiniowano kryteriów akceptacji. Termografia aktywna wykorzystywana jest w produkcji przemysłowej (np. materiałach kompozytowych, do części: pojazdów, silników, elektrowni; technologii połączeń, wyrobach elektrycznych), utrzymaniu i naprawie (np. w kosmonautyce, elektrowniach, budownictwie lądowym).

 

PN-EN ISO 9443:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 03-10-2018

Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne dostawy dotyczące jakości powierzchni walcowanych na gorąco okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych prętów i walcówki o wymiarach nominalnych, dN, od 5 mm do 200 mm. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wyrobów o powierzchni jasnej i stali narzędziowych, jeżeli zostanie to uzgodnione między wytwórcą a zamawiającym przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu.

Po uzgodnieniu między wytwórcą a zamawiającym niniejszy dokument może być stosowany do innych specjalnych profili.

Niniejszy dokument ma szczególne zastosowanie do stali konstrukcyjnych i zastosowań budowlanych.

Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących dopuszczalnej głębokości odwęglenia.
Normy materiału prętów stalowych i walcówki mogą wykluczyć stosowanie jednej lub drugiej klasy jakości powierzchni niniejszego dokumentu. Mogą one również obejmować wymagania dla jakości powierzchni odbiegające od niniejszego dokumentu. W takich przypadkach wymagania normy materiału są decydujące.

 

PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja polska

Data publikacji: 05-10-2018

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich stosowanych na konstrukcje urządzeń ciśnieniowych.

Mają również zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w EN 10021.

UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

 

PN-EN ISO 16151:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 05-10-2018

Korozja metali i stopów -- Przyspieszone badania cykliczne w kwaśnej mgle solnej, w warunkach suchych i mokrych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano dwie metody przyspieszonych badań korozyjnych, Metodę A i B, stosowanych do oceny porównawczej materiałów metalowych, ze stałą lub czasową ochroną antykorozyjną lub bez takiej ochrony, poddanych działaniu środowisk zewnętrznych zawierających sole i/lub kwaśny deszcz. Opisano również budowę odpowiedniego urządzenia. Obydwie metody badań polegają na cyklicznej ekspozycji próbek na działanie kwaśnej mgły solnej, w warunkach „suchych” i „mokrych”.

Szczególną zaletą obu metod badań w porównaniu z tradycyjnymi metodami badań przyspieszonych podanymi w ISO 9227, takimi jak badanie w obojętnej mgle solnej (NSS), jest lepsza odtwarzalność procesu korozji występującego w środowiskach zewnętrznych zanieczyszczonych solami/kwaśnymi deszczami. Metody te są również przydatne do oceny korozji kosmetycznej.

Metodę A stosuje się w przypadku
-- metali i ich stopów,
-- powłok metalowych (katodowych),
-- powłok tlenkowych powstałych w wyniku utleniania anodowego i
-- powłok organicznych na podłożach metalowych.
Metodę B stosuje się w przypadku
-- stali z powłokami anodowymi oraz
-- stali z powłokami anodowymi pokrytymi powłokami konwersyjnymi.

 

PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 10-10-2018

Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano gatunki żeliwa sferoidalnego i odpowiadające im wymagania.

W niniejszej Normie Europejskiej podano dwie grupy gatunków żeliwa sferoidalnego sklasyfikowane na podstawie własności mechanicznych mierzonych na próbkach do badań obrabianych mechanicznie, przygotowanych z wlewków próbnych. Pierwsza grupa dotyczy gatunków od ferrytycznych do perlitycznych. Druga grupa dotyczy gatunków ferrytycznych umocnionych roztworem stałym.

Niniejszym projektem Normy Europejskiej nie objęto warunków technicznych dostawy dla odlewów żeliwnych (patrz EN 1559-1 [3] i EN 1559-3 [4])

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszystkich aspektów:
— żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego, które jest określone w EN 1564 [5];
— niskostopowego żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, które jest określone w EN 16124 [6];
— prętów żeliwnych odlewanych metodą ciągłą, które są określone w EN 16482 [7];
— żeliwa austenitycznego, które jest określone w EN 13835 [8];
— żeliwa sferoidalnego przeznaczonego na rury, łączniki i ich złącza, które są przedmiotem EN 545 [9], EN 598 [10] i EN 969 [11];
— gatunków żeliwa sferoidalnego określonych w EN 545, które są stosowane na wyroby takie jak zawory przemysłowe, nieprzemysłowe ręcznie sterowane zawory odłączające i kołnierze oraz ich złącza, które są przedmiotem odpowiednich Europejskich norm wyrobu.

 


PN-EN 12392:2016-04 - wersja polska

Data publikacji: 12-10-2018

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane -- Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania materiałowe i procedury badań stosowane do aluminium i stopów aluminium przerabianych plastycznie i odlewanych, przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.

Niniejszą Normą Europejską objęto:
— postacie wyrobów, gatunki i stany aluminium i stopów aluminium przerabianych plastycznie i odlewanych, które mają być użytkowane do takich zastosowań, wraz z danymi dla stopów przerabianych plastycznie i odlewanych w dopuszczalnych zakresach temperatury ich pracy;
— dopuszczalne stopy/przynależne im stany, które są podane w Tablicy A.1 i w B.1 – dla stopów przerabianych plastycznie oraz w Tablicy A.2 i w B.2 – dla odlewów;
— warunki techniczne kontroli i dostawy, granice własności mechanicznych oraz dopuszczalne odchyłki kształtu i wymiarów – przez powołanie się na odpowiednie Normy Europejskie dotyczące aluminium i stopów aluminium przerabianych plastycznie i odlewanych, oraz
— dodatkowe wymagania, specyficzne do zastosowań urządzeń ciśnieniowych.

Norma ma zastosowanie do płyt walcowanych na gorąco, blach/taśm/krążków walcowanych na zimno, prętów i rur wyciskanych lub wyciskanych i ciągnionych na zimno, kształtowników wyciskanych otwartych/z otworem, odkuwek i odlewów, według kryteriów niniejszej normy podanych w Tablicy A.1 – dla stopów przerabianych plastycznie i w Tablicy A.2 – dla odlewów.

Niniejsza norma obejmuje wyłącznie materiały przeznaczone dla celów ciśnieniowych czy też metody ich wytwarzania; właściwe informacje można znaleźć w odpowiednich normach wymienionych w „Bibliografii”.

 

PN-EN 13507:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 12-10-2018

Natryskiwanie cieplne -- Przygotowanie powierzchni metalowych części i przedmiotów przed natryskiwaniem cieplnym

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano proces przygotowania powierzchni do natryskiwania cieplnego. Przy przygotowywaniu powierzchni metalowych części do natryskiwania cieplnego należy przestrzegać istotnych zasad podanych w niniejszej Normie Europejskiej. Postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie zarówno przy produkcji nowych części, jak i przy regeneracji części zużytych.

Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania do natryskiwania cieplnego cynku i/lub aluminium oraz ich stopów w celu ochrony przed korozją atmosferyczną, którego dotyczą postanowienia EN ISO 2063-1:2017 i EN ISO 2063-2:2017.

 

PN-EN ISO 13856-3:2013-11 - wersja polska

Data publikacji: 18-10-2018

Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk

Zakres

W niniejszej części ISO 13856 ustalono ogólne zasady i określono wymagania dotyczące projektowania oraz badań tych urządzeń ochronnych czułych na nacisk, które nie zostały uwzględnione w ISO 13856-1 lub w ISO 13856-2; są to urządzenia z zewnętrznym urządzeniem resetowania lub bez takiego urządzenia, a większość z nich jest wytwarzana do określonych zastosowań i nie są one dostępne jako wyroby „z półki”.

W niniejszej części ISO 13856 określono także wymagania szczególne dotyczące następujących urządzeń ochronnych czułych na nacisk:
a) zderzaki czułe na nacisk;
b) płyty czułe na nacisk;
c) linki czułe na nacisk (linki wyłączające).

Niniejsza norma dotyczy projektowania urządzeń czułych na nacisk mając na względzie raczej bezpieczeństwo i niezawodność niż przydatność do konkretnych zastosowań.

UWAGA 1 Zależność między bezpieczeństwem i niezawodnością, patrz ISO 13849-1:2006, 4.2.

UWAGA 2 Producent maszyn i/lub użytkownik ponoszą odpowiedzialność za zainstalowanie właściwego rodzaju urządzenia ochronnego z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.

Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do
— określania wymiarów urządzeń ochronnych czułych na nacisk w odniesieniu do konkretnego zastosowania lub
— urządzeń do zatrzymywania według IEC 60204-1 stosowanych przy normalnej obsłudze, łącznie z zatrzymywaniem awaryjnym maszyn.

UWAGA 3 Przewiduje się, że wymagania szczególne dotyczące konkretnych zastosowań będą ustalone w odpowiednich normach typu C (patrz ISO 12100 i Wprowadzenie).

Dodatkowe wymagania mogą być konieczne w przypadku, gdy urządzenia ochronne czułe na nacisk są stosowane w miejscach dostępnych dla ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub dzieci.

UWAGA 4 Określono wymagania dotyczące odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne, ale w zamierzeniu nie uwzględniają one wszystkich aspektów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC N1)).

 

PN-EN ISO 15626:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 19-10-2018

Badanie nieniszczące spoin -- Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) -- Poziomy akceptacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono poziomy akceptacji dla techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) przy pełnej penetracji złącza spawanego w stalach ferromagnetycznych o grubościach od 6 mm do 300 mm oraz odpowiadające im poziomy jakości podane w ISO 5817.

Te poziomy akceptacji są stosowane dla wskazań sklasyfikowanych według normy ISO 10863.

 

PN-EN 10028-2:2017-09 - wersja polska

Data publikacji: 19-10-2018

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze spawalnych stali niestopowych i stopowych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach, jak określono w Tablicy 1.

Mają również zastosowanie wymagania i definicje podane w EN 10028-1:2017.

UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i niniejsza Część 2 tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

 

PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja polska

Data publikacji: 23-10-2018

Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Seria ISO 16120 ma zastosowanie do walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do ciągnienia drutu i/lub walcowania na zimno. Przekrój poprzeczny może być okrągły, owalny, kwadratowy, prostokątny, sześciokątny, ośmiokątny, półokrągły lub inny i zasadniczo o wymiarze nominalnym minimum 5 mm oraz o gładkiej powierzchni.

Niniejszy dokument określa wymagania ogólne dla walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do produkcji drutu. Nie ma zastosowania do wyrobów, objętych istniejącymi lub opracowywanymi normami, takimi jak:
— walcówka stalowa do obróbki cieplnej;
— walcówka ze stali automatowej;
— walcówka stalowa do spęczania na zimno i wyciskania na zimno;
— walcówka stalowa przeznaczona do wytwarzania elektrod i wyrobów do spawania;
— walcówka stalowa na siatki spawane do zbrojenia betonu;
— walcówka stalowa na łożyska kulkowe i wałeczkowe (patrz ISO 683-17);
— walcówka stalowa na druty przeznaczone na sprężyny mechaniczne o dużej wytrzymałości zmęczeniowej, na przykład na sprężyny zaworowe.

Oprócz wymagań podanych w niniejszym dokumencie, dodatkowo mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w ISO 404.

 

PN-EN IEC 62046:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 24-10-2018

Bezpieczeństwo maszyn -- Stosowanie wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące wyboru, sytuowania, konfiguracji i przekazania do użytkowania wyposażenia ochronnego przeznaczonego do wykrywania chwilowej lub ciągłej obecności osób, w celu ochrony tych osób przed niebezpieczną częścią (niebezpiecznymi częściami) maszyny w zastosowaniach przemysłowych. Niniejsza norma obejmuje zastosowanie elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) objętego normą IEC 61496 (wszystkie części) oraz mat i podłóg czułych na nacisk objętych normą ISO 13856-1.

Niniejsza norma uwzględnia charakterystykę (ograniczenia) maszyny, wyposażenia ochronnego, środowiska i współdziałania człowieka z maszyną w odniesieniu do osób od 14 roku życia.

Niniejsza norma zawiera Załączniki informacyjne zawierające przewodnik dotyczący stosowania wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób. Załączniki te zawierają przykłady ilustrujące zasady przedstawione w normie. Intencją zamieszczenia tych przykładów nie jest wskazywanie jedynych rozwiązań dotyczącej danej aplikacji, ani ograniczanie technicznych innowacji i postępu. Przykłady te przedstawiają jedynie reprezentatywne rozwiązania w celu ilustracji niektórych koncepcji integracji wyposażenia ochronnego i zostały uproszczone w celu przejrzystości, więc mogą być niekompletne.

 

PN-EN 1395-5:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 29-10-2018

Natryskiwanie cieplne -- Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego -- Część 5: Natryskiwanie plazmowe w komorach

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące badań odbiorczych urządzeń do natryskiwania cieplnego, w tym przypadku tylko przyrządów kontrolujących ciśnienie przy natryskiwaniu plazmowym w próżni i atmosferze kontrolowanej, które zostaną zastosowane podczas wykonywania powłok natryskiwanych cieplnie o powtarzalnej jakości.

Niniejszą część normy należy stosować łącznie z EN 1395-1, w której podano wymagania ogólne i wyjaśniono zasady postępowania.

Badania odbiorcze samego systemu natryskiwania plazmowego powinny przebiegać zgodnie z EN 1395-4.

 

PN-EN 14399-7:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 29-10-2018

Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 7: System HR -- Zestawy śruby z łbem stożkowym i nakrętki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono, łącznie z EN 14399-1 i EN 14399-2, wymagania dotyczące zestawów konstrukcyjnych wysokiej wytrzymałości śrub z łbem stożkowym z wgłębieniem rowkowym i nakrętek systemu HR odpowiednich do łączenia wstępnie obciążonych powierzchni płaskich, z gwintem o wielkości od M12 do M36 i klas własności 8.8/8 lub 8.8/10 i 10.9/10.

Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zostały zaprojektowane do umożliwienia sprężania co najmniej 0,7 fub ×As1) zgodnie z EN 1993-1-8 (Eurocod 3), i w celu uzyskania plastyczności przeważnie poprzez odkształcenie plastyczne współpracujących gwintów. W tym celu części mają następujące charakterystyki:
- stała wysokość nakrętki zgodnie z odmianą 1, EN ISO 4032;
- śruba z długim gwintem zgodnie z ISO 888.

Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zawierają podkładki zgodne z EN 14399-6 lub EN 14399-5.

UWAGA Zwrócono uwagę na ważność zapewnienia, że w celu uzyskania zadowalających wyników zestawy śrubowe są prawidłowo używane. Jako zalecenie dotyczące prawidłowego użycia powołano EN 1090-2.

Wymagania ogólne i wymagania dotyczące odpowiedniości sprężenia są określone w EN 14399-2.

Długości zacisków i długości uchwytów dla zestawów śrubowych podano w normatywnym Załączniku A.

1) fub jest nominalną wytrzymałością na rozciąganie (Rm) a As jest obszarem naprężenia w śrubie.

 

PN-EN 14399-8:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 29-10-2018

Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -- Zestawy śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono, łącznie z EN 14399-1 i EN 14399-2, wymagania dla wysokiej wytrzymałości śrub i nakrętek konstrukcyjnych systemu HV odpowiednich do połączeń sprężanych z dużym wymiarem pod klucz, z gwintem od M12 do M36 włącznie i klasy własności 10.9/10.

Zestawy śrubowe (łącznie ze śrubami pasowanymi o nominalnej średnicy trzpienia d + 1 mm) zgodne z niniejszym dokumentem zostały zaprojektowane do umożliwienia sprężania co najmniej 0,7 fub ×As1) zgodnie z EN 1993-1-8 (Eurocod 3) i w celu uzyskania plastyczności przeważnie poprzez odkształcenie plastyczne współpracujących gwintów. W tym celu części mają następujące charakterystyki:
- wysokość nakrętki w przybliżeniu 0,8 D;
- śruba z krótkim gwintem.

Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zawierają podkładki zgodne z EN 14399-6.

UWAGA Zwrócono uwagę na ważność zapewnienia, że w celu uzyskania zadowalających wyników zestawy śrubowe są prawidłowo używane. Jako zalecenie dotyczące prawidłowego użycia powołano EN 1090-2.

Wymagania ogólne i wymagania dotyczące odpowiedniości sprężenia są określone w EN 14399-2.

Długości zacisków i długości uchwytów dla zestawów śrubowych podano w normatywnym Załączniku A.

1) fub jest nominalną wytrzymałością na rozciąganie (Rm) a As jest obszarem naprężenia w śrubie.PN-EN 17001:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 29-10-2018

Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja powłoki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, jakie należy podać w specyfikacji powłoki natryskiwanej cieplnie. Ma ona zastosowanie do części i przedmiotów obrabianych wykonanych z materiałów niemetalowych, które częściowo lub całkowicie pokryto powłokami natryskiwanymi cieplnie. Powłoki takie mogą być wykonane z metali, ceramiki metalowej, ceramiki tlenkowej lub tworzyw sztucznych. Dodatkowe wymagania nie związane z powłoką, a stawiane wytwórcy powłoki, należy zamieścić w specyfikacji powłoki określając warunki techniczne dostawy zgodnie z EN ISO 12670.

Wymagania określone w niniejszej normie powinna również spełniać sporządzona przez wytwórcę powłoki specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego (TSPS) powiązana z daną częścią. W celu zapewnienia identyfikowalności specyfikację procedury natryskiwania cieplnego należy dokumentować i powiązać z daną częścią. Szczegóły, patrz EN 17002.

Spełnienie wymagań specyfikacji powłoki przy zastosowaniu specyfikacji procedury natryskiwania cieplnego można udowodnić przez wykonanie kwalifikacji procedury powiązanej z daną częścią zgodnie z EN 15648.

Jeżeli klient nie jest w stanie określić szczegółowych wymagań dla powłoki, to należy je uzgodnić z kontrahentem w oparciu o wymagania stawiane powłokom natryskiwanym – np. zużycie cierne w wysokich temperaturach – oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenie kontrahenta.

 

PN-EN 560:2018-10 - wersja angielska

Data publikacji: 31-10-2018

Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymiary i określono charakterystyki części składowych przyłączy węży do spawania, cięcia i procesów pokrewnych, na przykład dla regulatorów ciśnienia zgodnych z EN ISO 2503 i palników gazowych. Przydatność przyłączy węży wymienionych poniżej będzie rozpatrywana zależnie od zastosowanego zakresu ciśnień. Niniejszy dokument nie obejmuje konstrukcji części przyłącza włożonej do węża. To jest określone w EN 1256.

 

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły