Govama IceTech Polska BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - kwiecień 2019

06-05-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

- kwiecień 2019

 

 

PN-EN ISO 28927-4:2011/A1:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 01-04-2019

Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 4: Szlifierki proste

Zakres

Wprowadzono zmiany we Wprowadzeniu, Zakresie normy, Rozdziale 5, Rysunkach 4, 5, 6, Podrozdziałach 8.4.1 i 9.2, Bibliografii, Załączniku ZA.

Dodano nowy Podrozdział 9.3.

 

PN-EN ISO 14405-2:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 01-04-2019

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne

Zakres

W niniejszym dokumencie pokazano niejednoznaczności spowodowane zastosowaniem specyfikacji wymiarów do nadzorowania właściwości innych niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne i korzyści z zastosowania w zamian specyfikacji geometrycznych.

Tolerowanie wymiarów można oznaczać za pomocą tolerowania ± albo specyfikacji geometrycznych.

Niejednoznaczność spowodowaną zastosowaniem tolerancji ± do wymiarów innych niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne (do tolerancji indywidualnych i tolerancji ogólnych np. według ISO 2768-1 i ISO 8062 3) wyjaśniono w Załączniku A.

UWAGA 1 Rysunki pokazane w niniejszym dokumencie ilustrują tylko tekst i nie mają przedstawiać rzeczywistych zastosowań. Rysunki są celowo uproszczone dla pokazania jedynie odpowiednich zasad.

UWAGA 2 Oznaczenia specyfikacji wymiarów, patrz poniżej:
— ISO 14405-1 dla wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
— ISO 14405-3 dla wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
— ISO 2538-1 oraz ISO 2538-2 dla klinów;
— ISO 3040 dla stożków.

UWAGA 3 Reguły dotyczące specyfikacji geometrycznych podano w ISO 1101.

 

PN-EN ISO 19353:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 08-04-2019

Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody identyfikacji zagrożeń pożarowych stwarzanych przez maszyny oraz prowadzenia oceny ryzyka. Podano podstawowe pojęcia i metodologię dotyczącą środków ochronnych do zapobiegania pożarom i ochrony przed pożarem, które należy zastosować na etapach projektowania i wytwarzania maszyn. Środki te uwzględniają użytkowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem i możliwe do przewidzenia niewłaściwe ich użytkowanie. Podano wskazania dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniem pożarowym powodowanym przez maszyny do akceptowalnego poziomu, poprzez stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, oceny i redukcji ryzyka oraz informacji dla operatora. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do: maszyn samojezdnych; maszyn zaprojektowanych do prowadzenia kontrolowanych procesów spalania w wewnętrznych komorach (np. silniki spalinowe, piece), chyba że procesy te mogą być źródłem pożaru w innych częściach maszyny lub poza nią; maszyn stosowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz do zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem; i systemów do wykrywania pożarów i systemów gaśniczych zintegrowanych z systemami przeciwpożarowymi stosowanymi w budynkach. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn lub ich elementów wyprodukowanych przed dniem jej publikacji.

 

PN-EN ISO 5178:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 16-04-2019

Badania niszczące spoin materiałów metalowych -- Próba rozciągania wzdłużnego metalu spoiny w połączeniach spawanych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wielkości próbek do badań i procedurę próby rozciągania wzdłużnego cylindrycznych próbek do badań w celu określenia właściwości mechanicznych metalu spoiny w złączu spawanym.

Niniejszy dokument dotyczy materiałów metalowych we wszystkich postaciach produktu, ze spoinami wykonanymi w dowolnym procesie spawania, mającymi wymiary złącza, które są wystarczające do uzyskania cylindrycznych próbek do badań o wymiarach zgodnych z ISO 6892-1.

O ile nie określono inaczej, dla poszczególnych punktów w tym dokumencie obowiązują ogólne zasady określone w ISO 6892-1.

 

PN-EN ISO 13588:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 19-04-2019

Badania nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanego badania ultradźwiękowego złączy spawanych materiałów metalowych o grubości równej lub większej niż 6 mm. Jest ona przeznaczona do stosowania dla złączy spawanych z pełnym przetopem o prostej geometrii, w blachach, rurach i zbiornikach, gdzie zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal węglowa niskostopowa.

Tam gdzie w niniejszym dokumencie określono zależne od materiału parametry ultradźwiękowe, są one oparte na stalach charakteryzujących się prędkością dźwięku na poziomie (5 920 ± 50) m / s dla fal podłużnych i (3 255 ± 30) m / s dla fal poprzecznych. Uwzględnienie tego faktu jest konieczne podczas badania materiałów o różnych prędkościach. Stale o innych prędkościach powinny być badane przy poziomie badania D.

W przypadku stali gruboziarnistych lub austenitycznych obowiązuje norma ISO 22825.

Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące konkretnych możliwości i ogranizeń techniki phased array w zakresie wykrywania, lokalizacji, wymiarowania i charakteryzowania nieciągłości w złączach spawanych. Technika phased array może być stosowana jako samodzielna technika lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami badań nieniszczących (NDT), do kontroli produkcji, kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji i kontroli w trakcie eksploatacji.

Niniejszy dokument określa cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności.

Niniejszy dokument pozwala na ocenę nieciągłości dla celów akceptacji na podstawie albo amplitudy (równoważny rozmiar reflektora) i długość albo wysokość i długość.

W niniejszym dokumencie nie określono poziomów akceptacji wskazań.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do automatycznego badania spoin podczas produkcji wyrobów stalowych objętych normą ISO 10893-8, ISO 10893-11 i ISO 3183.

 

PN-EN 1562:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 25-04-2019

Odlewnictwo -- Żeliwo ciągliwe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano gatunki żeliwa ciągliwego i odpowiadające im wymagania.

W niniejszej Normie Europejskiej określono pięć gatunków żeliwa ciągliwego białego i dziewięć gatunków żeliwa ciągliwego czarnego sklasyfikowanych na podstawie własności mechanicznych, mierzonych na wlewkach próbnych (które stanowią próbki do badań).

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wartości tardości Brinella określane tylko wtedy, gdy są wymagane przez zamawiającego.

Niniejszą Normą Europejską nie objęto technicznych warunków dostawy odlewów z żeliwa ciągliwego. Zaleca się odniesienie do EN 1559-1 i EN 1559-3.

W niniejszej Normie Europejskiej nie ujęto składu chemicznego, z wyjątkiem fosforu.

Gatunek żeliwa ciągliwego EN-GJMB-300-6 (5.4100) nie powinien być używany do żadnych zastosowań ciśnieniowych, np. także zastosowań ciśnieniowych nie objętych dyrektywą 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe.

 

PN-EN ISO 2063-1:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 25-04-2019

Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ochrony przed korozją powierzchni żelaza i stali przez zastosowanie powłok metalowych natryskanych cieplnie z cynku, aluminium lub ich stopów.

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące planowania systemu ochrony przed korozją i projektowania części, które mają podlegać tej ochronie, tam gdzie procesem nanoszenia metalowej powłoki ochronnej jest natryskiwanie cieplne.

Zdefiniowano niektóre terminy podstawowe związane z tą dziedziną oraz podano wskazówki dotyczące odporności na korozję materiałów z cynku i aluminium w różnych środowiskach.

Podano charakterystyczne właściwości powłok, np. grubość powłoki, minimalną przyczepność i wygląd powierzchni oraz określono procedury badań natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium lub ich stopów nanoszonych w celu ochrony przed korozją.

Niniejszy dokument jest stosowany dla natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium lub ich stopów, chroniących przed korozją w zakresie temperatur od –50 ° do +200 °C, w zależności od warunków eksploatacji uszczelniaczy. Żaroodporne powłoki ochronne z aluminium są objęte ISO 17834 i nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje innych procesów ochrony przed korozją np. cynkowania ogniowego (powłoka galwaniczna), szerardyzacji, pokrywania elektrolitycznego czy doboru i nanoszenia powłok organicznych/farb.

Wymagania dotyczące wytwarzania powłok natryskanych cieplnie podano w ISO 2063-2.

 

PN-EN ISO 10893-6:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 26-04-2019

Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dla badania radiograficznego opartego na błonie spoin wzdłużnych lub poprzecznych rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości w spoinach. Ma również zastosowanie do badania okrągłych profili wydrążonych. UWAGA Alternatywnie, patrz ISO 10893-7 badanie metodą radiografii cyfrowej

 

PN-EN ISO 10893-7:2019-04 - wersja angielska

Data publikacji: 29-04-2019

Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dla badania metodą radiografii cyfrowej promieniami X, albo wspomaganej komputerowo (CR), lub stosującej zespoły detektorów cyfrowych (DDA), spoin wzdłużnych lub spiralnych w rurach stalowych spawanych automatycznie w łuku w celu wykrycia nieciągłości. W niniejszym dokumencie określono poziomy akceptacji i procedury kalibracji. Ma również zastosowanie do badania okrągłych profili wydrążonych. UWAGA Alternatywnie, patrz ISO 10893-6 badanie radiograficzne oparte na błonie

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły