google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.10.2019
  1 USD
  3.8958
  -0.0187
  1 EUR
  4.2969
  -0.0128
  1 CHF
  3.9104
  -0.0088
  1 GBP
  4.8998
  0.0069
  1 RUB
  0.0606
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wyposażenia mechaniczno - stolarskiego do centralnego magazynu zbiorów
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-10-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 606628-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.

  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu: Dostawa wyposażenia mechaniczno - stolarskiego do centralnego magazynu zbiorów
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, krajowy numer identyfikacyjny 64654100000000, ul. ul. Pałacowa  5 , 18-230  Ciechanowiec, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 771 328, e-mail bbmr@wp.pl, faks 862 771 328.
  Adres strony internetowej (URL): www.muzeumrolnictwa.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  samorządowa instytucja kultury

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  https://www.muzeumrolnictwa.pl/muzeum/zamowienia-publiczne/amowienia-ktorych-wartosc-przekracza-kwote-30tys-euro/aktualne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.muzeumrolnictwa.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 - 230 Ciechanowiec


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia mechaniczno - stolarskiego do centralnego magazynu zbiorów
  Numer referencyjny: 9/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia mechaniczno - stolarskiego do budynku centralnego magazynu zbiorów przy ul. Pałacowej 14, należącego do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.2)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane, kompletne części:Część I - MASZYNY STOLARSKIE: piło-frezarka z frezami i sprzętem towarzyszącym, szlifierka taśmowa.Część II - NARZĘDZIA: imadło maszynowe do obsługi wiertarko-frezarki, imadło stalowe, imadło maszynowe, imadło ślusarskie - 2 szt., kowadło, imadło ślusarskie kowalskie. Część III - NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA: ostrzałka elektryczna do dłut noży, nożyczek i wierteł, frez do drewna zakładany na piłę łańcuchową, zestaw dłut tokarskich do drewna, zestaw dłut stolarskich, zestaw dłut ciesielskich.Część IV - ELEKTRONARZĘDZIA: ukośnica ze stołem tzw. uciosarka, młoto - wiertarka akumulatorowa z kompletem dłut do drewna oraz kucia tynku, wkrętarka akumulatorowa, duża szlifierka kątowa, polerka samochodowa, szlifierka pneumatyczna prosta.Część V - NARZĘDZIA WARSZTATOWE: klucz kątowy udarowy 1/2 , rozpierak hydrauliczny 20T z akcesoriami, nitownica pneumatyczna, nitownica ręczna do nitonakrętek, prasa hydrauliczna 20T z podwójnym napędem, myjka warsztatowa, zestaw wózków do rozpoławiania ciągnika, zestaw frezów trzpieniowych do metalu, zestaw kluczy płasko oczkowych, zestaw nasadek 1" 6 - kątnych, zestaw gwintowników narzynki, zestaw 3 pistoletów lakierniczych razem z wieszakami, podnośnik hydrauliczny typu żaba, komplet kobyłek lakierniczych, prostownik do akumulatorów, szafka narzędziowa z wyposażeniem, klucz dynamometryczny, zestaw 2 honownic do szlifowania. Część VI - WÓZKI TRANSPORTOWE: wózek platformowy o udźwigu min. 800 kg, wózek platformowy o udźwigu min. 350 kg, podnośnik nożycowy, wózek widłowy. Część VII - DRABINY: drabina przemysłowa jezdna - 10 szt.Część VIII - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WENTYLACYJNE: odciąg wyciąg spalin dymu, oczyszczacz powietrza.Część IX - ELEKTRONARZĘDZIA STACJONARNE: wiertarka stołowa kolumnowa.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.4) Dostarczone urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie.5) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad.6) Dostawa urządzeń nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do Zamawiającego a następnie muszą być przez Wykonawcę wniesione do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy oraz - jeśli wymaga tego specyfika urządzenia - odpowiednio rozmieszczone, podłączone i uruchomione zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego. 7) Dostarczone urządzenia powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie urządzeń w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń do momentu ich wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru dostarczonych urządzeń niespełniających wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym, SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone urządzenia: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub,- dostarczone urządzenia nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.9) Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 10) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą urządzeń świadectw jakości wyrobu, certyfikatów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną na wszystkie przez siebie oferowane urządzenia oraz karty gwarancyjne.

  II.5) Główny kod CPV: 42652000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44510000-8
  43800000-1
  42415110-2
  44423200-3
  42520000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: katalog lub karta produktu producenta zaoferowanych narzędzi, elektronarzędzi.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części na którą złożył ofertę wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1.Zmiany mogą być dokonane w szczególności zakresie i okolicznościach niżej wymienionych:a)konieczne będą zmiany terminu realizacji umowy z powodu zaistnienia siły wyższej przez którą rozumie się wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia.b)wycofania lub wstrzymania produkcji urządzenia strony dopuszczają możliwość zastąpienia dotychczasowego urządzenia, urządzeniem nowym posiadającym takie same tj. nie gorsze parametry jakie posiadało urządzenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego urządzenia nie ulegnie zwiększeniu.2.Każda ze stron może zgłosić potrzebę zmiany niniejszej umowy poprzez pisemny wniosek do drugiej ze strony, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem dla danej zmiany tj. minimum 3 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie z powołaniem się na wystąpienie jednego z w/w warunków i z podaniem opisu proponowanej zmiany. 3.Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-10-15, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Maszyny Stolarskie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - MASZYNY STOLARSKIE: piło-frezarka z frezami i sprzętem towarzyszącym, szlifierka taśmowa.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Narzędzia
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - NARZĘDZIA: imadło maszynowe do obsługi wiertarko-frezarki, imadło stalowe, imadło maszynowe, imadło ślusarskie - 2 szt., kowadło, imadło ślusarskie kowalskie.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena 60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Narzędzia do obróbki drewna
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III - NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA: ostrzałka elektryczna do dłut noży, nożyczek i wierteł, frez do drewna zakładany na piłę łańcuchową, zestaw dłut tokarskich do drewna, zestaw dłut stolarskich, zestaw dłut ciesielskich.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Elektronarzędzia
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV - ELEKTRONARZĘDZIA: ukośnica ze stołem tzw. uciosarka, młoto - wiertarka akumulatorowa z kompletem dłut do drewna oraz kucia tynku, wkrętarka akumulatorowa, duża szlifierka kątowa, polerka samochodowa, szlifierka pneumatyczna prosta.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1, 43800000-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Narzędzia mechaniczne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V - NARZĘDZIA WARSZTATOWE: klucz kątowy udarowy 1/2 , rozpierak hydrauliczny 20T z akcesoriami, nitownica pneumatyczna, nitownica ręczna do nitonakrętek, prasa hydrauliczna 20T z podwójnym napędem, myjka warsztatowa, zestaw wózków do rozpoławiania ciągnika, zestaw frezów trzpieniowych do metalu, zestaw kluczy płasko oczkowych, zestaw nasadek 1" 6 - kątnych, zestaw gwintowników narzynki, zestaw 3 pistoletów lakierniczych razem z wieszakami, podnośnik hydrauliczny typu żaba, komplet kobyłek lakierniczych, prostownik do akumulatorów, szafka narzędziowa z wyposażeniem, klucz dynamometryczny, zestaw 2 honownic do szlifowania.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1, 43800000-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Wózki transportowe
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VI - WÓZKI TRANSPORTOWE: wózek platformowy o udźwigu min. 800 kg, wózek platformowy o udźwigu min. 350 kg, podnośnik nożycowy, wózek widłowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42415110-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: Drabiny
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VII - DRABINY: drabina przemysłowa jezdna - 10 szt.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44423200-3,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 8Nazwa: Urządzenia elektryczne wentylacyjne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VIII - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WENTYLACYJNE: odciąg wyciąg spalin dymu, oczyszczacz powietrza.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42520000-7,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 9Nazwa: Elektronarzędzia stacjonarne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IX - ELEKTRONARZĘDZIA STACJONARNE: wiertarka stołowa kolumnowa.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
  tel.: 862 771 328
  fax.: 862 771 328
  email: Wyślij email
  http://www.muzeumrolnictwa.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 87267 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.