google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa dwóch form odlewniczych.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-02-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510153-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

  Instytut Elektrotechniki: Dostawa dwóch form odlewniczych.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki, krajowy numer identyfikacyjny 3790200000, ul. ul. Pożaryskiego  28 , 04703   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.
  Adres strony internetowej (URL): www.izolatory.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Instytut badawczy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.izolatory.pl zakładka: Zamówienia publiczne/ 2019-ustawowe


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Tak
  www.izolatory.pl zakładka: Zamówienia publiczne/2019- ustawowe


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie Budynek A, pokój 7


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch form odlewniczych.
  Numer referencyjny: ZK-zp.293.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych form odlewniczych przeznaczonych do formowania na gorąco odlewów z mieszanki silikonowej LSR.1. Wymagania dla formy nr 1 wg rysunku zestawieniowego nr F-219.00 stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:Forma o gabarytach zewnętrznych 1230 x 600 x 580 składa się z dwóch symetrycznych połówek zawierających po 30 segmentów mocowanych na wspólnej płycie, która pełni również rolę elementu grzejnego.Techniczne warunki pracy formy:1) Maksymalna temperatura pracy: 200?C2) Maksymalne ciśnienie wtrysku mieszanki: 150 bar3) Siła docisku połówek formy: 800 kN2. Wymagania dla formy nr 2 wg rysunku zestawieniowego nr F-119.00.00 stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:Forma o gabarytach zewnętrznych 1300 x 680 x 680 składa się z dwóch symetrycznych połówek zawierających po 36 segmentów mocowanych na wspólnej płycie, która pełni również rolę elementu grzejnego.Techniczne warunki pracy formy:1) Maksymalna temperatura pracy: 200?C2) Maksymalne ciśnienie wtrysku mieszanki: 150 bar3) Siła docisku połówek formy: 800 kNTechniczne warunki wykonania i odbioru:1. Gatunek materiału - zgodnie z dokumentacją.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równorzędnego o właściwościach fizykochemicznych i mechanicznych nie gorszych od przewidzianego w dokumentacji. W takiej sytuacji Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na takie odstępstwo.2. Atest hutniczy - Zamawiający wymaga przedstawienia atestu hutniczego na materiał użyty do wykonania form, zwłaszcza na elementy formujące oraz łączące. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę karty pomiarów potwierdzającej właściwe wykonanie formujących elementów form. Ocenie podlegać będzie zarówno dokładność wymiarowa, jak i stan powierzchni poszczególnych elementów.4. Wymagania odnośnie szczelności - precyzja wykonania każdej z form musi zapewnić taką dokładność, aby po złożeniu obu połówek ewentualna szczelina pomiędzy przylegającymi częściami nie przekraczała 0,04mm w formie nr 1 i 0,05mm w formie nr 2. Taka sama szczelność wymagana jest pomiędzy skręconymi segmentami w obu połówkach. Niedopuszczalne również jest przesunięcie względem siebie dwóch współpracujących segmentów zarówno w osi poziomej, jak i pionowej. 5. Pełny odbiór techniczny, stwierdzający zgodność dostarczonych form z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zakończony zostanie podpisaniem przez obie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Protokół zdawczo - odbiorczy stanowić będzie załącznik nr 8 do SIWZ.6. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego poprzedzone zostanie wykonaniem próbnych odlewów na obu formach przeprowadzonych w siedzibie Zamawiającego. Dodatkowe informacje:1. Rozładunek będzie leżał po stronie Zamawiającego.Warunki gwarancji: 1. Zamawiający wymaga minimum 24 - miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na prawidłowe funkcjonowanie form. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego, stwierdzającego zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.2. Serwis w okresie gwarancji będzie świadczony przez Wykonawcę nieodpłatnie. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usterki telefoniczne lub w innej pisemnej formie przez Zamawiającego - 48 godz. 3. Gwarancja i rękojmia ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy.4. W przypadku zgłoszenia usterek lub awarii którejkolwiek z form Strony sporządzą protokół, w którym określą przyczyny wystąpienia usterek lub powstania awarii form/y. Wykonawca dokona nieodpłatnej naprawy w terminie 7 dni od daty podpisania wskazanego protokołu. Naprawa gwarancyjna zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego (57 - 530 Międzylesie). W razie niemożności naprawy przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy w innym wskazanym przez siebie miejscu. Koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia oraz inne koszty związane z transportem form/y pokrywa w całości Wykonawca. Z czynności wydania form/y w celu jej naprawy poza siedzibą Zamawiającego zostanie spisany odrębny protokół.

  II.5) Główny kod CPV: 43415000-5
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 45
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem krajowym, Zamawiający samodzielnie pobierze dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Tak
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  W celu uzyskania gwarancji zakupu form w oferowanym przez Wykonawcę terminie oraz biorąc pod uwagę specyfikę techniczno-materiałową wymagającą poniesienia wcześniejszych nakładów, Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. W przypadku jeżeli wysokość zaliczek przekroczy 20% wartości całego zamówienia, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki według wyboru Wykonawcy w jednej z form:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościZa zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone:1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.zgodnie z art. 151a. oraz art. 148 ustawy PZP.Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.Zabezpieczenie zaliczki Wykonawca wniesie na 3 dni przed terminem jej udzielenia. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia Wykonawca przekazać musi w formie oryginału.Wypłata zaliczki nastąpi jednorazowo po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentu zabezpieczenia zaliczki.Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania stopnia realizacji zamówienia w miejscu, w którym urządzenie będzie wykonywane. Wykonawca zobowiąże się do udostępnienia przedstawicielom Zamawiającego urządzenia, w celu dokonania kontroli. Z czynności tej zostanie spisany protokół.Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wniesienia zabezpieczenia nowej zaliczki w jednej z wybranych przez siebie form. Wypłata tej zaliczki nastąpi w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentu zabezpieczenia zaliczki. Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy:Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie części zamówienia, na poczet którego została wypłacona zaliczka;Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;umowa uległa rozwiązaniu a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki niezwłocznie po potwierdzeniu wykonania części zamówienia w zakresie wartości udzielonej/zabezpieczonej zaliczki. Jeżeli zabezpieczenie jest złożone w gotówce to kwota zabezpieczenia, za zgodą Wykonawcy, może pozostać na rachunku Zamawiającego jako zabezpieczenie kolejnej zaliczki.


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji30,00
  Termin płatności10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje zmiany umowy dotyczące:1. zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT,2. zmiany wysokości wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu czynnego podatnika VAT,3. zmian sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających ze zmiany technologii produkcji, przy czym sposób ten nie może być gorszy od wymaganego przez Zamawiającego i zaoferowanego przez Wykonawcę. Zmiana taka musi zostać zaakceptowana (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) przez Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zamawiający zastrzega część SIWZ jako informacje poufne. Klauzulą poufności objęte są:rysunki wykonawcze elementów form,specyfikacja materiałowo-techniczna.Pełna dokumentacja techniczna, w tym rysunki wykonawcze poszczególnych elementów form, znajduje się w siedzibie Zamawiającego i będzie udostępniona Wykonawcom do wglądu po złożeniu przez nich podpisanego załącznika nr 9 do SIWZ - Klauzula poufności. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych im informacji i dokumentów. W celu złożenia oferty Wykonawcy będą mogli sporządzać odręczne notatki z udostępnionych im informacji, rysunków i dokumentów. Zamawiający dopuszcza zapoznanie się Wykonawcy z warunkami eksploatacji form w swojej siedzibie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma od Zamawiającego rysunki wykonawcze w formie papierowej lub elektronicznej w dniu podpisania umowy.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Podpisanie przez Wykonawcę Klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-15, godzina: 10:15,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Elektrotechniki
  04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
  tel.: 22 112 52 05
  fax.: 22 112 54 44
  email: Wyślij email
  http://www.izolatory.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 7520 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.