google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Część I: sukcesywna dostawa odziezy ochronnej, roboczej oraz obuwia dla Uniwersytetu Gdańskiego, Część II: sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-06-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 557236-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.

  Uniwersytet Gdański: Część I: sukcesywna dostawa odziezy ochronnej, roboczej oraz obuwia dla Uniwersytetu Gdańskiego, Część II: sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego  8 , 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, , e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, , faks 58 523 31 10.
  Adres strony internetowej (URL): www.ug.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.ug.edu.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.ug.edu.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Pisemnie
  Adres:
  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 115, I piętro w godzinach pracy od 7:00 do 15:00


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I: sukcesywna dostawa odziezy ochronnej, roboczej oraz obuwia dla Uniwersytetu Gdańskiego, Część II: sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
  Numer referencyjny: A120-211-49/19/ZZ
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  I i II
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest:Część I: 1) Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia zwana dalej ,,odzieżą" dla Uniwersytetu Gdańskiego - (CPV): 18131000-6; 18141000-9; 18142000-6; 18223200-0,2) wielkość i częstotliwość zamówień poszczególnych partii odzieży wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego (przewiduje się 12 zamówień w czasie trwania umowy),3) Wymienione pozycje odzieży w załączniku nr 1 A do SIWZ I część - poz. nr 1-4, 8, 10-13, 15-22, 29-30, 51-62 muszą posiadać deklarację zgodności WE,Część II: 4) sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych zwana dalej ,,odzieżą" dla Uniwersytetu Gdańskiego - (CPV): 18223200-0; 18815000-5.5) wielkość i częstotliwość zamówień poszczególnych partii odzieży wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego (przewiduje się 6 zamówień w czasie trwania umowy),6) Wymienione pozycje odzieży w załączniku nr 1 A do SIWZ II część - poz. nr 3-4, muszą posiadać deklarację zgodności WE,2. Ogólny Opis przedmiotu Zamówienia:1) pod pojęciem sukcesywna dostawa należy rozumieć - dokonywanie etapami zamówień częściowych (partii),2) szczegółowy wykaz odzieży (opisy i ilości) zawarte są w załącznikach nr 1 A do SIWZ,3) podane ilości poszczególnych asortymentów odzieży są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) nie wiążącymi dla Zamawiającego i mogą ulec zmianie co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość zamawianej odzieży wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust.2 umowy,4) Wykonawca dostarczy odzież na swój koszt własnym transportem,5) miejsce dostaw odzieży: magazyn Zamawiającego 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A, Budynek biurowo-gospodarczy, pok. 403,6) Wykonawca skontaktuje się z osobą wymienioną w § 5 ust. 11 umowy w celu potwierdzenia terminu dostawy, jednak nie może on przekroczyć terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,7) termin dostawy zamówionej partii odzieży nie będzie dłuższy niż: 12 dni roboczych* od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin dostawy zamówionej partii odzieży z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert.* Przez określenie ,,dni robocze" należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego.8) za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze pocztą elektroniczną zamówienia do Wykonawcy, z podaniem ilości i rozmiarów odzieży, 9) za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy od dnia przesłania zamówienia do Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego,10) dostawę każdorazowo uważać się będzie za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w zamówieniu częściowym zostaną dostarczone do miejsca dostawy wskazanego w ppkt 4 i odebrane w całości częściowym protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń,11) Zamawiający może odmówić przyjęcia odzieży w przypadku:a) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy odzieżą przedstawioną w ofercie potwierdzoną kartami produktów oraz zgodnych z deklaracjami zgodności, b) widocznego uszkodzenia lub wady odzieży, uniemożliwiającej jej użycie,c) niezgodności rozmiarów dostarczonej odzieży z zamawianą,d) w przypadku braku cech odzieży określonych w ppkt. 13.12) w przypadkach określonych w ppkt.11, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 11 umowy sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania odzieży, a Wykonawca jest obowiązany do jej wymiany na nową wolną od wad,13) Zamawiający wymaga aby dostarczona odzież posiadała nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, była opatrzona metkami z nazwą producenta, składem tkaniny, materiału, z którego została wykonana, sposobem czyszczenia (prania), konserwacji, prasowania i rozmiarami oraz była zgodna ze wskazaniami w kartach produktów oraz deklaracjami zgodności, 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy (wartości brutto zamówienia) o wartość niewykorzystanej części zamówienia. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (wartość brutto zamówienia) zostanie oszacowana na postawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ - (formularz przedmiotowo-cenowy). Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.15) Gwarancja na odzież nie krótsza niż 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy.

  II.5) Główny kod CPV: 18131000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  18141000-9
  18142000-6
  18223200-0
  18815000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku nie wyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c umowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Część I:Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odzieży ochronnej, roboczej zrealizowanej - na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł. brutto. Część II:Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odzieży terenowej zrealizowanej - na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł. brutto.Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Część I:Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odzieży ochronnej, roboczej zrealizowanej - na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł. brutto. Część II:Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odzieży terenowej zrealizowanej - na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł. brutto.Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca dołącza do oferty:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej, zwane dalej ,,jednolitym dokumentem" - załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podwykonawcach w jednolitym dokumencie.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w jednolitym dokumencie.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 5 do SIWZ,5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1-5 składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3:Część I:1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę odzieży ochronnej, roboczej zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodu, określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Część II2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę odzieży terenowej, zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodu, określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdziale XII.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: - dla części I i II postępowania: a) Deklaracje zgodności WE wystawione przez producenta odzieży lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanej odzieży (dla pozycji wskazanych w załączniku nr 1A dla części I poz. nr 1-4, 8, 10-13, 15-22, 29-30, 51-62 i dla części II poz. 3-4) z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EW lub Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173). Deklaracja powinna zawierać zgodność z normami.b) Karty produktu wraz z opisem oraz zdjęciami dla asortymentu oferowanej odzieży (dla pozycji wskazanych w załączniku nr 1 A dla części I poz. nr 1-5, 8-10, 14-19, 23-27, 31-35, 43, 47-48 i dla części II poz. nr 1-4).Dokumenty wymienione w pkt 2, pkt 3 ppkt 1) - 4) oraz w pkt 4 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem pkt 8).

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  5. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów - zgodnie z art. 22a ustawy:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy.4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 ppkt 1) -4).6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,2) Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1),3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - rozdział XVI pkt 7.7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, spełnianie przez dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunek udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 7 i jednolity dokument, o którym mowa w pkt 1, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.14. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.15. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.17. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.18. Dodatkowe informacje: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 17 ppkt 1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2), Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 17 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 2 do SIWZ numer postępowania (numer sprawy), do którego złożył te oświadczenia lub dokumenty,5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 2 i 3.19. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.20. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I 3.800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), Część II 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-49/19/ZZ - z oznaczeniem numeru i nazwą części, do której zostało wniesione. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie.7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.9. Zwrot wadium:1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1),2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,4) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Termin dostawy zamówienia częsciowego(partii) 20,00
  Okres gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,2) zmiany dotyczącej dostarczanej odzieży na odzież o parametrach nie gorszych niż oferowana, za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji gdy nastąpi jej wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,3) zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy określonego w § 2:a) poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa w ust 2, o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w realizacji umowy w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 9 umowy,b) poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2, o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w realizacji umowy, z przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru odzieży przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 10 umowy, w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub zmiany miejsca dostawy.c) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w ust. 1, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy;4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie - w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę podwykonawcy i zakres podwykonawstwa,5) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 6) jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, niezależnie od ich wartości,7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku, gdy w wydłużonym zgodnie z pkt. 3 lit. c okresie obowiązywania umowy nastąpi:a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.),c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 z późn. zm.),- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-7,8) innych przewidzianych w ustawie,2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 7, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.3. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).4. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 7, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.6. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego.7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2 - 6 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 7.8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5) lit. a umowy, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.9. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6 i 8 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi zostać złożony na piśmie i uzasadniony.10. Aneks waloryzacyjny, o którym mowa w ust. 7, zostanie podpisany niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 7.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późń. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa poniżej (art. 86 ust. 4 ustawy).16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje te były trwale, oddzielnie spięte. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.17. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.18. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie dotyczące zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełniania przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżone informacje:1) mają charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub stanowią inne informacje posiadające wartość gospodarczą,2) nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,3) podjęto w stosunku do nich działania w celu utrzymania ich w poufności."
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym,b) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e mail: poin@ug.edu.pl.c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp*.g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.h) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.2) W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-14, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według części I,II.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferta zostanie odrzucona3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.6. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.12. Termin dostawy zamówionej partii odzieży nie będzie dłuższy niż: 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV pkt 1 ppkt 2 SIWZ - termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert13. Wybór najkorzystniejszej oferty;1. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty w każdej z części postępowania będą przeprowadzone przez komisję przetargową, powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie określonych w rozdziale XIV kryteriów oceny ofert.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1 ustawy).4. Zamawiający poprawia - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:1) oczywista omyłka pisarska - bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów, np.:a) widoczna mylna pisownia wyrazu,b) ewidentny błąd gramatyczny,c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,d) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada,e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności jako prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wpisaną liczbą, biorąc przy tym pod uwagę opisany w SIWZ sposób obliczania ceny oraz to, że kwota wyrażona słownie pojawia się na końcu tego procesu.2) oczywista omyłka rachunkowa, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 90 ust. 1 ustawy) oraz w sytuacjach opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy, Zamawiający podejmie działania, o których mowa w ww. przepisach.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek, określonych w art. 89 ust. 1 ustawy, w tym ofertę Wykonawcy jeżeli nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - art. 90 ust 3 ustawy.8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach opisanych w art. 93 ustawy.9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając go na stronie internetowej, zgodnie z art. 92 ustawy.14. Postanowienia związane z podpisaniem umowy:1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekty umów - załącznik nr 4 do SIWZ. odpowiednio do części I i II. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do SIWZ na jego ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia, odnoszącego się do treści projektu umowy, zawartego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio do części I i II.2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.3. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego (na adres Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8), jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.6. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w rozdziale II pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.7. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:1) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 ustawy),8. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są w § 10 projektu umowy - załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II) do SIWZ.9. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w § 11 projektu umowy - załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II) do SIWZ.10. Zamawiający, na podstawie art. 145a ustawy, może rozwiązać umowę zgodnie z zapisami w § 12 projektu umowy - załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II) do SIWZ.15. Podwykonawcy:1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w jednolitym dokumencie (rozdział VII pkt 1).4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.6. Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać jaka część zamówienia zostanie wykonana przez Podwykonawcę. 7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy zadań.8. Wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie zamówienia własnymi siłami, lub zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w § 10 projektu umowy, będą możliwe w przypadku, gdy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę, firmę podwykonawcy i część podwykonawstwa, co wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.9. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ i umowy, na podstawie których dokonano wyboru oferty Wykonawcy16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla Uniwersytetu Gdańskiego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: 1) Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia zwana dalej ,,odzieżą" dla Uniwersytetu Gdańskiego - (CPV): 18131000-6; 18141000-9; 18142000-6; 18223200-0,2) wielkość i częstotliwość zamówień poszczególnych partii odzieży wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego (przewiduje się 12 zamówień w czasie trwania umowy),3) Wymienione pozycje odzieży w załączniku nr 1 A do SIWZ I część - poz. nr 1-4, 8, 10-13, 15-22, 29-30, 51-62 muszą posiadać deklarację zgodności WE,2. Ogólny Opis przedmiotu Zamówienia:1) pod pojęciem sukcesywna dostawa należy rozumieć - dokonywanie etapami zamówień częściowych (partii),2) szczegółowy wykaz odzieży (opisy i ilości) zawarte są w załącznikach nr 1 A do SIWZ,3) podane ilości poszczególnych asortymentów odzieży są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) nie wiążącymi dla Zamawiającego i mogą ulec zmianie co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość zamawianej odzieży wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust.2 umowy,4) Wykonawca dostarczy odzież na swój koszt własnym transportem,5) miejsce dostaw odzieży: magazyn Zamawiającego 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A, Budynek biurowo-gospodarczy, pok. 403,6) Wykonawca skontaktuje się z osobą wymienioną w § 5 ust. 11 umowy w celu potwierdzenia terminu dostawy, jednak nie może on przekroczyć terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,7) termin dostawy zamówionej partii odzieży nie będzie dłuższy niż: 12 dni roboczych* od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin dostawy zamówionej partii odzieży z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert.* Przez określenie ,,dni robocze" należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego.8) za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze pocztą elektroniczną zamówienia do Wykonawcy, z podaniem ilości i rozmiarów odzieży, 9) za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy od dnia przesłania zamówienia do Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego,10) dostawę każdorazowo uważać się będzie za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w zamówieniu częściowym zostaną dostarczone do miejsca dostawy wskazanego w ppkt 4 i odebrane w całości częściowym protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń,11) Zamawiający może odmówić przyjęcia odzieży w przypadku:a) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy odzieżą przedstawioną w ofercie potwierdzoną kartami produktów oraz zgodnych z deklaracjami zgodności, b) widocznego uszkodzenia lub wady odzieży, uniemożliwiającej jej użycie,c) niezgodności rozmiarów dostarczonej odzieży z zamawianą,d) w przypadku braku cech odzieży określonych w ppkt. 13.12) w przypadkach określonych w ppkt.11, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 11 umowy sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania odzieży, a Wykonawca jest obowiązany do jej wymiany na nową wolną od wad,13) Zamawiający wymaga aby dostarczona odzież posiadała nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, była opatrzona metkami z nazwą producenta, składem tkaniny, materiału, z którego została wykonana, sposobem czyszczenia (prania), konserwacji, prasowania i rozmiarami oraz była zgodna ze wskazaniami w kartach produktów oraz deklaracjami zgodności, 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy (wartości brutto zamówienia) o wartość niewykorzystanej części zamówienia. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (wartość brutto zamówienia) zostanie oszacowana na postawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ - (formularz przedmiotowo-cenowy). Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.15) Gwarancja na odzież nie krótsza niż 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18131000-6, 18141000-9, 18142000-6, 18223200-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Termin dostawy zamówienia częściowego(partii) 20,00
  Okres gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku nie wyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c umowy.


  Część nr: 2Nazwa: Sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: 4) sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych zwana dalej ,,odzieżą" dla Uniwersytetu Gdańskiego - (CPV): 18223200-0; 18815000-5.5) wielkość i częstotliwość zamówień poszczególnych partii odzieży wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego (przewiduje się 6 zamówień w czasie trwania umowy),6) Wymienione pozycje odzieży w załączniku nr 1 A do SIWZ II część - poz. nr 3-4, muszą posiadać deklarację zgodności WE,2. Ogólny Opis przedmiotu Zamówienia:1) pod pojęciem sukcesywna dostawa należy rozumieć - dokonywanie etapami zamówień częściowych (partii),2) szczegółowy wykaz odzieży (opisy i ilości) zawarte są w załącznikach nr 1 A do SIWZ,3) podane ilości poszczególnych asortymentów odzieży są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) nie wiążącymi dla Zamawiającego i mogą ulec zmianie co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość zamawianej odzieży wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust.2 umowy,4) Wykonawca dostarczy odzież na swój koszt własnym transportem,5) miejsce dostaw odzieży: magazyn Zamawiającego 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A, Budynek biurowo-gospodarczy, pok. 403,6) Wykonawca skontaktuje się z osobą wymienioną w § 5 ust. 11 umowy w celu potwierdzenia terminu dostawy, jednak nie może on przekroczyć terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,7) termin dostawy zamówionej partii odzieży nie będzie dłuższy niż: 12 dni roboczych* od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin dostawy zamówionej partii odzieży z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert.* Przez określenie ,,dni robocze" należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego.8) za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze pocztą elektroniczną zamówienia do Wykonawcy, z podaniem ilości i rozmiarów odzieży, 9) za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy od dnia przesłania zamówienia do Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego,10) dostawę każdorazowo uważać się będzie za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w zamówieniu częściowym zostaną dostarczone do miejsca dostawy wskazanego w ppkt 4 i odebrane w całości częściowym protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń,11) Zamawiający może odmówić przyjęcia odzieży w przypadku:a) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy odzieżą przedstawioną w ofercie potwierdzoną kartami produktów oraz zgodnych z deklaracjami zgodności, b) widocznego uszkodzenia lub wady odzieży, uniemożliwiającej jej użycie,c) niezgodności rozmiarów dostarczonej odzieży z zamawianą,d) w przypadku braku cech odzieży określonych w ppkt. 13.12) w przypadkach określonych w ppkt.11, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 11 umowy sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania odzieży, a Wykonawca jest obowiązany do jej wymiany na nową wolną od wad,13) Zamawiający wymaga aby dostarczona odzież posiadała nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, była opatrzona metkami z nazwą producenta, składem tkaniny, materiału, z którego została wykonana, sposobem czyszczenia (prania), konserwacji, prasowania i rozmiarami oraz była zgodna ze wskazaniami w kartach produktów oraz deklaracjami zgodności, 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) maksymalnie o 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy (wartości brutto zamówienia) o wartość niewykorzystanej części zamówienia. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (wartość brutto zamówienia) zostanie oszacowana na postawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ - (formularz przedmiotowo-cenowy). Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.15) Gwarancja na odzież nie krótsza niż 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18223200-0, 18815000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Termin dostawy zamówienia częściowego(partii)20,00
  Okres gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku nie wyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c umowy.


  Dane kontaktowe

  Uniwersytet Gdański
  80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
  tel.: 58 523 23 20,
  fax.: 58 523 31 10
  email: Wyślij email
  http://www.ug.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 46585 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.