google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remont budowlany śluzy małej Zawada. Etap I remont okładzin ścian komory i peronów
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-06-03

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 554895-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach : Remont budowlany śluzy małej ,,Zawada". Etap I - remont okładzin ścian komory i peronów
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska   80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (22) 37 20 260, e-mail gliwice@wody.gov.pl, faks +48 (22) 37 20 295.
  Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl; www.gliwice.wody.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Państwowa osoba prawna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole (Sekretariat p.I, pok. nr 8)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budowlany śluzy małej ,,Zawada". Etap I - remont okładzin ścian komory i peronów
  Numer referencyjny: GL.ROZ.281.12.2019.MS
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Remont budowlany śluzy małej ,,Zawada". Etap I - remont okładzin ścian komory i peronów".Celem wykonania zadania jest przeprowadzenie remontu odtworzeniowego śluzy małej stopnia wodnego ,,Zawada", a w szczególności: ? okładzin ścian komory i ścian między zamknięciami remontowymi a wrotami,? okładzin peronów,? konserwacja skrzynek cumowniczych na obu ścianach komory wraz z wymianą skrzynek uszkodzonych,? konserwacja drabinek naściennych wraz z uzupełnieniem brakujących elementów,? uzupełnienia elementów kamiennych zwieńczających wnęki drabinek.Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:1) Prace przygotowawcze:? Utrzymanie komory śluzy w stanie odpompowanym - montaż i praca pomp oraz dozór nad nimi2) Roboty budowlano-montażowea) Naprawa rys i pęknięć ? Naprawa rys i pęknięć na głowie górnej i dolnej i dolnej metodą iniekcji sklejającej za pomocą pakerów preparatem na bazie żywicy epoksydowej wraz z wywierceniem otworów i montażem 10 klamer z prętów 25 mm o ciężarze ok. 55 kg (wraz z kosztem zakupu materiału i dostawą) b) Skucie powierzchni poziomych peronu prawego i lewego na śluzie ? Rozkucie krawędzi peronów na styku powierzchni poziomych peronu (styk powierzchni poziomych peronu ze ścianą pionową) ? Rozkucie pozostałej części powierzchni peronów ? Wywiezienie gruzu z peronów za pomocy sprzętu pływającego na odległość 1 km i samochodów skrzyniowych wraz z kosztami utylizacji ? Zmycie ciśnieniowe (hydrodynamiczne) wodą powierzchni skutych peronów śluzy c) Skucie powierzchni pionowych ścian oraz rolek przy wnękach pionowych ? Rozkucie pionowe ścian komory śluzy (przewidzieć użycie rusztowań) na głębokość 15 cm ? Rozkucie krawędzi ścian przy zamknięciach szandorowych, drabinkach i wnękach na mechanizm zamknięcia motylkowego wrót (na głębokość 13 cm i 26 cm w poziomie, długość rolki z cegły 15,12 mb) ? Wykucie demontaż istniejących elementów stalowych: okuć, naściennych pachołów cumowniczych ? Wywiezienie gruzu za pomocą sprzętu pływającego na odległość 1 km i samochodów skrzyniowych wraz z kosztami utylizacji ? Zmycie ciśnieniowe wodą powierzchni ścian rozkutych, staranne czyszczenie powierzchni skrzynek cumowniczych. d) Odtworzenie ścian komory śluzy ? Odbudowa ściany (wg rys 3), z cegły klinkierowej (za cegłą zaprawa) wraz ze zbrojeniem co 4 warstwy za pomocą elementu MURFOR RND/Z/100 układanego w spoinę i kotwieniem za pomocą prętów żebrowanych fi 16 mm L=47 cm oraz spoinowaniem (pręty zespawane za sobą za pośrednictwem płaskownika 40x8 mm o długości 180 mm). Alternatywnym sposobem zbrojenia ścian może być np. zbrojenie ściany płaskownikiem tzw. bednarką, umieszczonym co 4 spoinie i kotwienie jej za pomocą kotew z płaskownika 40x8 mm (lub pręta żebrowanego o śr. 16 mm lub kotew spiralnych). Kotwę zamontować w skośnie wywierconym otworze o śr. 50 mm i głęb. ~ 45 cm, wypełnionym zaprawą o wysokiej płynności, kompensującej skurcze i wielkości ziarna 1 mm. (wraz z kosztem zakupu i dostawą materiału) ? Odbudowa krawędzi peronów na styku powierzchni poziomych peronu ze ścianą (na głębokość 13 cm i 26 cm w poziomie, długość rolki z cegły 99,35mb)? Zakup, transport i montaż nowych skrzynek cumowniczych (wg rys. nr 1) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz ich osadzenie ? Wypełnienie przestrzeni podczas osadzania: naściennych pachołów cumowniczych, ciosów betonem C20/25 oraz przestrzeni po odbudowaniu ściany z cegły klinkierowej przewidzieć użycie rusztowań (wraz z kosztami zakupu i dostawy materiału) ? Malowanie powierzchni stalowych skrzynek cumowniczych o wym. w rzucie 0,40 x 0,19, szczebli i poręczy przy wnęce drabinkowej - lakier asfaltowy (na niskolepkim asfalcie syntetycznym z dodatkiem inhibitorów korozji np. Bitex lub równoważnym ) minimalna grubość warstwy - 500 um ? Zmycie ciśnieniowe wodą rozkutych powierzchni oraz staranne czyszczenie przeznaczonych do uzupełnienia spoinowania (przewidzieć użycie rusztowań)? Uzupełnienie spoinowania ? Naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej natryskiem przewidzieć użycie rusztowań (wraz z kosztami zakupu i dostawy materiału) ? Wykonanie dostawa i wymiana ( wywiercenie otworów i montaż preparatem na bazie żywicy epoksydowej) uszkodzonych szczebli drabinkowej naściennych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym e) Odtworzenie powierzchni poziomych - peronu komory śluzy ? Odbudowa poziomych powierzchni peronu (wg rys 10), cegła klinkierowa (za cegłą zaprawa) wraz ze spoinowaniem (wraz z kosztem zakupu i dostawą materiału) ? Zakup, dostawa i wbudowanie nowych ciosów kamiennych ze wraz ze spoinowaniem ? "Wykonanie poręczy stalowych ? 40 (wg rys. nr 2) przy drabinach złazowych wraz z wywierceniem otworów i montażem za pomocą preparatów na bazie żywicy epoksydowej (łącznie z kosztem zakupu i dostawą materiału), ? Odbudowa krawędzi peronów na styku powierzchni poziomych peronu ze ścianą (na głębokość 13 cm i 26 cm w poziomie, długość rolki z cegły 99,35 mb) ? Zmycie ciśnieniowe wodą odbudowanych powierzchni oraz staranne czyszczenie powierzchni przeznaczonych do uzupełnienia spoinowania ? Uzupełnienie spoinowania ? Naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej natryskiem przewidzieć użycie rusztowań (wraz z kosztami zakupu i dostawy materiału)

  II.5) Główny kod CPV: 45213340-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45223210-1
  45442200-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie odpowiadającym całości Działom I i II zamówienia podstawowego wg tabeli Kosztorys ofertowy, do łącznej wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego i na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zdolności technicznej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:o 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 150 000,00 zł, której przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę, odbudowę, przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznych np.: śluz, jazów, przepompowni na rzekach lub kanałach.B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. o kierownik budowy (jedna osoba) posiadający:? minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym min. roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach hydrotechnicznych,? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1202 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum - oferta wspólna zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) wyżej opisane w pkt 11.3 ppkt 3) lit. A i ppkt 3) lit. B SIWZ warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.Wartości robót budowlanych/usług podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:? odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:? wykaz robót budowlanych (wypełniony zgodnie ze wzorem formularza nr 6 podanym w części VI SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,? wykaz osób (wypełniony zgodnie ze wzorem formularza nr 7 podanym w części VI SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części VI niniejszej SIWZ (Formularz nr 4).Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza.WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP:Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) zwane dalej ,,rozporządzeniem" składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, których dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak w pkt 12.9. SIWZ.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓWWykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania - część VI SIWZ - formularz nr 5).Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia w zakresie podlegającym udostępnieniu.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1 SIWZ.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo- reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt.12.5 SIWZ, przy czym:1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.5 ppkt 2 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 11.3 ppkt 3) lit. A i B SIWZ,2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.5 ppkt 1 SIWZ składa każdy z nich.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 12.1, pkt. 12.3 oraz 12.5 SIWZ Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy zł 00/100);Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach54 1130 1017 0020 1510 6790 0003z adnotacją: ,,Wadium - nr sprawy: GL.ROZ.281.12.2019.MS"b) poręczeniach bankowych;c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;d) gwarancjach bankowych;e) gwarancjach ubezpieczeniowych;f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz.110 ze zm.).Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w Opolu, ul. Odrowążów 2, Sekretariat (I piętro, pok. 8).Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,3) wskazanie sumy gwarancyjnej,4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskieul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.110 ze zm.) 1) zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp,2) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,4) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 19.2. lit. a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie Pzp lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w §13 projektu umowy okoliczności i po spełnieniu określonych warunków zmiany umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-19, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  00-844 Warszawa, Grzybowska 80/82
  tel.: +48 (22) 37 20 260
  fax.: +48 (22) 37 20 295
  email: Wyślij email
  http://www.wody.gov.pl; www.gliwice.wody.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 45028 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.