google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Analiza i wdrożenie pełnej funkcjonalności P3MO na Politechnice Gdańskiej
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 536756-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  Politechnika Gdańska: Analiza i wdrożenie pełnej funkcjonalności P3MO na Politechnice Gdańskiej
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 16200000000000, ul. Narutowicza  11/12 , 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 472 400, e-mail dzp@pg.gda.pl, faks 583 472 913.
  Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.dzp.pg.edu.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.dzp.pg.edu.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Gmach B, pok.206


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza i wdrożenie pełnej funkcjonalności P3MO na Politechnice Gdańskiej
  Numer referencyjny: ZP/98/061/U/19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usługi polegającej na analizie i wdrożeniu w strukturach Działu Projektów Politechniki Gdańskiej pełnej funkcjonalności Biura zarządzania portfelem, programami i projektami, które realizowane są przez Politechnikę Gdańską. Zakres zamówienia obejmuje analizę i optymalizację procesów zarządczych (podstawowych i wspomagających) pozyskiwania i realizacji projektów (grantów) finansowanych z publicznych środków zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 72224000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  72242000-3
  79212000-3
  79414000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności technicznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę doradczą o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto, w zakres której wchodziło mapowanie i optymalizacja procesów.2. Zdolności zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki: 1) Kierownik Projektu - 1 osoba odpowiedzialna za merytorykę projektu, zarządzanie całym projektem w imieniu Wykonawcy, koordynację pracy członków zespołu projektowego oraz współpracę z Zamawiającym, posiadająca:a) Certyfikat z zakresu zarządzania projektami organizacji; wymagany jest aktualny certyfikat PRINCE2 Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;b) Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem; wymagany jest co najmniej certyfikat M_o_R Foundation lub równoważny w zakresie zarządzania ryzykiem wydany przez akredytowaną instytucję;c) Certyfikat z zakresu zarządzania biurami portfeli, programów i projektów; wymagany jest aktualny P3O Practitioner lub równoważny w zakresie zarządzania biurami portfeli, programów i projektów wydany przez akredytowaną instytucję;d) Doświadczenie zawodowe uzyskane w realizacji co najmniej 1 usługi doradczej, w zakres której wchodziły optymalizacja i mapowanie procesów w organizacji zewnętrznej. 2) Ekspert ds. zarządzania projektami (dalej: Ekspert) - 2 osoby, członkowie zespołu projektowego posiadający:a) Certyfikat z zakresu zarządzania projektami organizacji; wymagany jest aktualny certyfikat PRINCE2 Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;b) Co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami i/lub programami i/lub portfelami projektów, w tym doświadczenie zawodowe uzyskane w realizacji co najmniej 1 usługi doradczej polegającej na optymalizacji rozwiązań zarządzania projektami i/lub programami i/lub portfelem projektów i ich wdrożenia na rzecz organizacji zewnętrznej.W/w wymagania wymienione w ppkt a) i b) powinien spełniać każdy Ekspert samodzielnie. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Eksperci łącznie posiadali:c) Certyfikat z zakresu zarządzania biurami portfeli, programów i projektów; wymagany jest co najmniej P3O Foundation lub równoważny w zakresie zarządzania biurami portfeli, programów i projektów wydany przez akredytowaną instytucję;d) Certyfikat z zakresu zarządzania programami projektów; wymagany jest co najmniej MSP Foundation lub równoważny w zakresie zarządzania programami projektów wydany przez akredytowaną instytucję;e) Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem; wymagany jest co najmniej certyfikat M_o_R Foundation lub równoważny w zakresie zarządzania ryzykiem wydany przez akredytowaną instytucję;f) Doświadczenie zawodowe uzyskane w realizacji co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, w której to Ekspert odpowiadał za tworzenie dokumentacji analitycznej i/lub projektowej i/lub wykonawczej i/lub powykonawczej zgodnie z notacją BPMN lub równoważną w zakresie modelowania procesów.3) Konsultant - 1 osoba, członek zespołu projektowego posiadający:a) Certyfikat z zakresu zarządzania projektami organizacji; wymagany jest co najmniej certyfikat PRINCE2 Foundation lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej D lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucjęb) Co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami i/lub programami i/lub portfelami projektów, w tym doświadczenie zawodowe uzyskane w realizacji co najmniej 1 usługi doradczej obejmującej swym zakresem zarządzanie procesowe z wykorzystaniem identyfikacji, analizy, mapowania i optymalizacji procesów.Uwaga!i) Przy ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy, Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie te okresy, w których proponowane osoby zdolne do wykonania zamówienia faktycznie realizowały zadania w wymaganym zakresie. Ponadto Zamawiający informuje, że nie ma możliwości sumowania nakładających się okresów uzyskiwania doświadczenia.ii) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wskazał tę samą osobę do pełnienia różnych funkcji.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 5. Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ - wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych powyżej dokumentów, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej.2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 5. Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązanie podmiotu trzeciego, pełnomocnictwa.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym cały okres związania ofertą o wartości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) w pieniądzu,b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,c) w gwarancjach bankowych,d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2018 poz. 110).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z podaniem tytułu: ,,Wadium wniesione do postępowania nr ZP/98/061/U/19." Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Politechniki Gdańskiej.5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Politechniki Gdańskiej przy czym wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie uznania rachunku bankowego Politechniki Gdańskiej, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Politechniki Gdańskiej przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużony okres związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.8. Wadium, o którym mowa w ust. 6, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Politechnice Gdańskiej pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - nazwy wszystkich tych Wykonawców), beneficjenta gwarancji (Politechniki Gdańskiej), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancji,e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Politechniki Gdańskiej gdy Wykonawca:i) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie lubii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lubiii) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lubiv) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.10. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3.11. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać postanowienia, zgodnie z którymi będą: nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Politechniki Gdańskiej.12. Zwrot wadium - Politechnika Gdańska zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp.13. Utrata wadium - Politechnika Gdańska zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a - 5 ustawy Pzp. 14. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie w zakresie przekazania wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zgodnie z wolą Wykonawcy, przekaże wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty60,00
  doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać Umowa, są opisane we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.1.Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy w następujących sytuacjach:a) Zmiany stawki podatku VAT - wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;b) Zmiany terminu - jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego zadania w danym etapie nie będzie mogło się odbyć w ustalonym terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Nowy termin będzie wskazany przez Zamawiającego;2.Pozostałe zmiany postanowień Umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.3.Jeżeli na etapie realizacji Umowy dojdzie do uzasadnionej nieobecności wskazanego Kierownika Projektu lub Eksperta lub Konsultanta do przeprowadzenia wyznaczonych zadań, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności innego Kierownika Projektu lub Eksperta lub Konsultanta, którego musi zatwierdzić Zamawiający. Zmiana taka będzie dopuszczona, jeżeli Wykonawca wykaże, że Kierownik Projektu lub Ekspert lub Konsultant ten posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak Kierownik Projektu lub Ekspert lub Konsultant, który został wskazany w ofercie, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-24, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach B, sala 210.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Politechnika Gdańska
  80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12
  tel.: 583 472 400
  fax.: 583 472 913
  email: Wyślij email
  http://www.pg.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29825 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.