google

    narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

    Ogłoszenia kategorie

    Kursy walut 18.01.2019
    1 USD
    3.7694
    0.0079
    1 EUR
    4.2964
    0.0089
    1 CHF
    3.7917
    -0.0004
    1 GBP
    4.8773
    0.0305
    1 RUB
    0.0567
    0.0002
    Newsletter
    Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
    Podaj imię i nazwisko:
    Twój adres email:
     
    Zamów czasopismo
    Flash do sciagniecia:

    Get Adobe Flash player

    Zobacz na mapie
    Chcę dodać:
    W zasięgu km

    • Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz rękawic roboczych
    • Region: kujawsko-pomorskie
    • Zamieszczono: 2019-01-07

    Szczegóły przetargu    Ogłoszenie nr 500992-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz rękawic roboczych
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

    Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

    Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

    Nie


    Nazwa projektu lub programu

    O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

    Nie


    Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

    Nie

    Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

    Nie

    Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

    Nie


    Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

    Nie

    W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
    Informacje dodatkowe:

    I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 87052597300000, ul. ul. Grudziądzka  159 , 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6398119, 6398166, e-mail renata.markiewicz@mpo.torun.pl, faks 566 398 120.
    Adres strony internetowej (URL): http://www.mpo.torun.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

    Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

    I.4) KOMUNIKACJA:
    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

    Tak
    https://bip.mpo.torun.pl/art/26/zamowienia-publiczne.html?status=1


    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Tak
    https://bip.mpo.torun.pl


    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

    Nie


    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
    Elektronicznie

    Nie
    adres


    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    Nie
    Inny sposób:

    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    Tak
    Inny sposób:
    pisemnie
    Adres:
    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń


    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    Nie
    Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz rękawic roboczych
    Numer referencyjny: OR/ZP-17/2018
    Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

    Nie


    II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
    II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
    Zamówienie podzielone jest na części:

    Tak
    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
    wszystkich części

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

    Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:    II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych i roboczych oraz środków ochrony indywidualnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

    II.5) Główny kod CPV: 18110000-3
    Dodatkowe kody CPV:
    Kod CPV
    18143000-3
    18330000-1
    18220000-7
    18830000-6
    18811000-7
    18141000-9


    II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


    II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
    Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
    II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
    miesiącach:    lub dniach:
    lub
    data rozpoczęcia: 2019-02-28   lub zakończenia: 2020-03-02
    Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
    2019-02-28 2020-03-02

    II.9) Informacje dodatkowe:

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
    Informacje dodatkowe
    III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
    Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
    Informacje dodatkowe
    III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
    Określenie warunków: W Części 1:Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy odzieży roboczej i/lub ochronnej o wartości każdej dostawy netto nie mniejszej niż 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W Części 2:Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy rękawic roboczych i/lub ochronnych o wartości każdej dostawy netto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
    Informacje dodatkowe:

    III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

    III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:    III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
    Tak
    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
    Nie

    III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

    III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

    III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
    III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

    III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowana odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, rękawice ochronne i robocze oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej posiadają deklaracje zgodności CE, oraz potwierdzające, że asortyment dla którego określono wymagania właściwe w Polskich Normach posiada deklaracje zgodności WE, instrukcje użytkowania oraz spełnia wymagania określone dyrektywą 89/686/EWG i normami zharmonizowanymi na mocy ustawodawstwa harmonizacyjnego Unii.

    III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

    1. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty.2. Zamawiający w Części 2 żąda złożenia wraz z ofertą próbek wszystkich zaoferowanych rękawic, które będą oceniane przez pryzmat kryteriów oceny ofert. Dla rękawic jednorazowych lateksowych (poz. 3 tabeli w Formularzu ofertowym) należy złożyć także ich opakowanie zbiorcze w celu oceny oznakowania znakiem CE.3. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności. 4. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

    SEKCJA IV: PROCEDURA

    IV.1) OPIS
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
    IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

    Tak
    Informacja na temat wadium
    Wadium należy wnieść w kwocie:1) Część 1 - 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100);2) Część 2 - 1.400,00 zł (słownie złotych: tysiąc czterysta 00/100).


    IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

    Nie
    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


    IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

    Nie
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    Nie
    Informacje dodatkowe:


    IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

    Nie
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
    Nie
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
    Nie


    IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

    Liczba wykonawców  
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców
    Maksymalna liczba wykonawców  
    Kryteria selekcji wykonawców:


    IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

    Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

    Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


    IV.1.8) Aukcja elektroniczna
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


    Czas trwania:

    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
    IV.2.2) Kryteria
    KryteriaZnaczenie
    Cena96,00
    Czas dostawy odzieży3,00
    Czas dostawy obuwia1,00

    IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
    Tak
    IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
    IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe


    IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


    Informacje dodatkowe:

    IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Informacje dodatkowe:

    IV.4) Licytacja elektroniczna
    Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

    Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

    Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Czas trwania:

    Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
    Data: godzina:
    Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

    Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


    Informacje dodatkowe:

    IV.5) ZMIANA UMOWY
    Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
    Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
    1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawarte w ofercie nie będą ulegały zmianie przez cały okres umowy, jedyną podstawą do jej zmiany jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Do zmiany ceny z powodów określonych powyżej nie zachodzi konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o 30% szacowanej wielkości zamówienia z przyczyn nie zależnych do Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ilości poszczególnych asortymentów (zmniejszenia ilości pewnych pozycji z jednoczesnym zwiększeniem ilości innych pozycji), co jednak nie spowoduje zwiększenia łącznej wartości zamówienia. Dokonanie powyższej modyfikacji nie stanowi zmiany umowy.
    IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

    IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
    Data: 2019-01-15, godzina: 09:00,
    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    > Język polski
    IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
    IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
    IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
    IV.6.6) Informacje dodatkowe:

    ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH    Część nr: 1Nazwa: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej
    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z opisem zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18110000-3, 18143000-3, 18330000-1, 18220000-7, 18830000-6, 18811000-7

    3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:

    4) Czas trwania lub termin wykonania:
    okres w miesiącach:
    okres w dniach:
    data rozpoczęcia: 2019-02-28
    data zakończenia: 2020-03-02
    5) Kryteria oceny ofert:
    KryteriumZnaczenie
    Cena96,00
    Czas dostawy odzieży3,00
    Czas dostawy obuwia1,00

    6) INFORMACJE DODATKOWE:


    Część nr: 2Nazwa: Dostawa rękawic roboczych i ochronnych
    1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic roboczych i ochronnych zgodnie z opisem zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18141000-9,

    3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:

    4) Czas trwania lub termin wykonania:
    okres w miesiącach:
    okres w dniach:
    data rozpoczęcia: 2019-02-28
    data zakończenia: 2020-03-02
    5) Kryteria oceny ofert:
    KryteriumZnaczenie
    Cena70,00
    Jakość30,00

    6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający w Części 2 żąda złożenia wraz z ofertą próbek wszystkich zaoferowanych rękawic, które będą oceniane przez pryzmat kryteriów oceny ofert.


    Dane kontaktowe

    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
    87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
    tel.: 056 6398119, 6398166
    fax.: 566 398 120
    email: Wyślij email
    http://http://www.mpo.torun.pl
     
    Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
    Dziękujemy
     
    ID ogloszenia: 216 Wróć do listy przetargów

    Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
    wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.