google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2018-12-03

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 635946-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

  Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie: Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe: Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą równością szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, krajowy numer identyfikacyjny 19891800000, ul. Sobieskiego  344 , 84-200   Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 722 415, , e-mail sekretariat@zspg4.wejher.pl, , faks 586 722 095.
  Adres strony internetowej (URL): www.pzs4.wejher.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.pzs4.wejher.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie
  Numer referencyjny: PZS4.070.3.2.2.4.2018.EC
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  nie
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  Wykonawca może złożyć zarówno jedną ofertę na jedną część, jak również na wszystkie części. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia co do ilości części zamówienia, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. Składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca składa ofertę na zasadzie: 1 część - 1 oferta, a do każdej oferty (na każdą część) należy złożyć osobno ofertowy wraz z całą dokumentacją wymaganą niniejszą SIWZ dla poszczególnych części.


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie w ramach projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: I cz. Oprogramowanie specjalistyczne do pracowni elektroniki i automatyki.II cz. Oprogramowanie specjalistyczne do pracowni pomiarów i rysunku technicznego oraz pracowni obróbki skrawaniem.III cz. Oprogramowanie specjalistyczne do pracowni elektroniki i automatyki - program do modelowania , wizualizacji i obliczeń numerycznych.Szczegółowy opis każdej części znajduje się w zał. nr 3 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia, a zasady składania ofert częściowych opisane są w pkt. 5 SIWZ. 3. Zamawiający opisując niektóre rodzaje oprogramowania użył nazw własnych z uwagi na to , że jest to bardzo specjalistyczne oprogramowanie i zależało Zamawiającemu na dokładnym pokazaniu Wykonawcom, o jakie oprogramowanie Zamawiającemu chodzi. Wszędzie jednak tam, gdzie Zamawiający użył nazw własnych dopuszcza się jednak zaoferowanie oprogramowania równoważnego w zakresie wszystkich funkcji określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w zakresie rozwiązań sieciowych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia , ponieważ w ramach wyposażenia kompleksu zawodowego Zamawiający już zakupił oraz planuje zakupić urządzenia , które współdziałają tylko oprogramowaniem o tych funkcjach. Zamawiający wymaga jednak w przypadku, jeśli dystrybucja danego oprogramowania nie występuje w polskiej wersji językowej, aby instrukcje obsługi i wszelkie opisy dostarczone były w języku polskim lub angielskim.4. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia (i dokonać ewentualnej instalacji - jeśli to zadeklaruje w przypadku cz. I i III) w terminie:Cz. I i III - nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy, że w sytuacji gdy termin dostawy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem wykonania zamówienia będzie następny dzień roboczy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie zależał od deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Termin realizacji będzie podlegał ocenie przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 20.2 specyfikacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 40 dni i nie krótszy niż 7 dni. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 7 dni Zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie odpowiednio okres 7 dni, natomiast oferta wykonawcy, który zaproponuje dłuższy termin realizacji zamówienia zostanie odrzucona, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji. Oferta wykonawcy, który zaproponuje termin dostawy dłuższy niż 40 dni będzie podlegała odrzuceniu, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji. Cz. II - w terminie nie dłuższym niż 21 dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy termin dostawy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem wykonania zamówienia będzie następny dzień roboczy.5. LICENCJA: Wykonawca wymaga udzielenia dla poszczególnych programów licencji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wraz z dostawą oprogramowania Wykonawca będzie zobligowany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie mu licencji na wymagany przez Zamawiającego okres dla cz. I i III, lub w przypadku cz. II na zadeklarowany okres. DODATKOWO dla Cz. II - Okres udzielonej licencji będzie zależał od deklaracji wykonawcy w ofercie. Jeżeli Wykonawca poda okres licencji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Okres udzielonej licencji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres licencji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie odpowiednio okres 60 miesięcy, natomiast wykonawca zobowiązany będzie udzielić licencji na zadeklarowany okres. Oferta wykonawcy, który zaproponuje krótszy termin licencji niż 36 miesięcy zostanie odrzucona, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby w zadeklarowanym czasie trwania licencji Wykonawca każdorazowo udostępniał nieodpłatnie wszystkie aktualizacje oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.6. Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone oprogramowanie.

  II.5) Główny kod CPV: 48321000-4
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI: Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia (i dokonać ewentualnej instalacji - jeśli to zadeklaruje w przypadku cz. I i III) w terminie:Cz. I i III - nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy, że w sytuacji gdy termin dostawy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem wykonania zamówienia będzie następny dzień roboczy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie zależał od deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Termin realizacji będzie podlegał ocenie przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 20.2 specyfikacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 40 dni i nie krótszy niż 7 dni. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 7 dni Zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie odpowiednio okres 7 dni, natomiast oferta wykonawcy, który zaproponuje dłuższy termin realizacji zamówienia zostanie odrzucona, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji.Cz. II - w terminie nie dłuższym niż 21 dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy termin dostawy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem wykonania zamówienia będzie następny dzień roboczy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 18.7 specyfikacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 4 do specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena 60,00
  Termin realizacji - cz.I i III20,00
  Instalacja oprogramowania i jego uruchomienia- cz. I i III20,00
  Termin udzielenia licencji na oprogramowanie - cz.II40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:1) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, przy zachowaniu ceny netto,2) końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:a) przejściowego braku na rynku produktów wchodzących w skład przedmiotu umowy, udokumentowanego przez Wykonawcę,b) wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołów, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej.2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przekłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-12, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Oprogramowanie specjalistyczne do pracowni elektroniki i automatyki
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części Zamawiający zamawia następujące oprogramowanie: 1.Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z podstaw pneumatyki (lic. jednostanowiskowa), najnowsza wersja;2. Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z podstaw hydrauliki (lic. jednostanowiskowa), najnowsza wersja;3. Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z elektropneumatyki (lic. jednostanowiskowa), najnowsza wersja;4. Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z elektrohydrauliki (lic. Jednostanowiskowa), najnowsza wersja;5. Oprogramowanie FluidSIM-5.0 P lub nowsza, polska wersja językowa (lic. 6 stanowiskowa) lub równoważne w zakresie opisanym w pkt 4.3 SIWZ;6. Oprogramowanie FluidSIM-5.0 H lub nowsza, polska wersja językowa (lic. 6 stanowiskowa) lub równoważne w zakresie opisanym w pkt 4.3 SIWZ ;7. Oprogramowanie STEP 7 Trainer Package (lic. 12 stanowiskowa), najnowsza wersja lub równoważne w zakresie opisanym w pkt 4.3 SIWZ.Szczegółowy opis zamówienia każdego rodzaju oprogramowania oraz ilości znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48321000-4,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 40
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena 60,00
  Termin realizacji zamówienia20,00
  Instalacja i uruchomienie oprogramowania20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem , że w sytuacji gdy termin dostawy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem wykonania zamówienia będzie następny dzień roboczy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie zależał od deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Termin realizacji będzie podlegał ocenie przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 20.2 specyfikacji.Termin ten nie może być dłuższy niż 40 dni i nie krótszy niż 7 dni. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 7 dni Zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie odpowiednio okres 7 dni, natomiast oferta wykonawcy, który zaproponuje dłuższy termin realizacji zamówienia zostanie odrzucona, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji.2. Za deklarację instalacji następującego oprogramowania i jego uruchomienie zostanie przyznana punktacja:- Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z podstaw pneumatyki (lic. jednostanowiskowa) - 2 pkt.- Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z podstaw hydrauliki (lic. jednostanowiskowa) - 2 pkt.- Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z elektropneumatyki (lic. jednostanowiskowa) - 2 pkt.- Interaktywny komputerowy program dydaktyczny z elektrohydrauliki (lic. Jednostanowiskowa) - 2 pkt.- Oprogramowanie FluidSIM-5.0 P lub nowsza, polska wersja językowa (lic. 6 stanowiskowa) lub równoważne w zakresie opisanym w pkt 4.3 SIWZ - 4 pkt.- Oprogramowanie FluidSIM-5.0 H lub nowsza, polska wersja językowa (lic. 6 stanowiskowa) lub równoważne w zakresie opisanym w pkt 4.3 SIWZ - 4 pkt.- Oprogramowanie STEP 7 Trainer Package (lic. 12 stanowiskowa), najnowsza wersja lub równoważne w zakresie opisanym w pkt 4.3 SIWZ - 4 pkt.


  Część nr: 2Nazwa: Oprogramowanie specjalistyczne do pracowni pomiarów i rysunku technicznego oraz pracowni obróbki skrawaniem.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części zamawiający zamawia Program Cad 2016 lub nowsza wersja , wersja edukacyjna (studencka) - 17 szt. Szczegółowy opis znajduje się w zał. nr 3 do SIWZ - w opisie przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48321000-4,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin udzielenia licencji na oprogramowanie 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Okres udzielonej licencji na oprogramowanie należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres licencji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Okres udzielonej licencji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres licencji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie odpowiednio okres 60 miesięcy, natomiast wykonawca zobowiązany będzie udzielić licencji na zadeklarowany okres. Oferta wykonawcy, który zaproponuje krótszy termin licencji zostanie odrzucona, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji.


  Część nr: 3Nazwa: Oprogramowanie specjalistyczne do pracowni elektroniki i automatyki - program do modelowania , wizualizacji i obliczeń numerycznych.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części zamówienia zamawiający zamawia program do modelowania , wizualizacji i obliczeń numerycznych(licencja sieciowa Classroom Concurrent Perpetual, licencja bezterminowa), najnowsza wersja - 17 szt. Szczegółowy opis oprogramowania znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48321000-4,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 40
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji zamówienia 20,00
  Instalacja i uruchomienie oprogramowania 20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca będzie zobligowany zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy, że w sytuacji gdy termin dostawy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy terminem wykonania zamówienia będzie następny dzień roboczy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie zależał od deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Termin realizacji będzie podlegał ocenie przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 20.2 specyfikacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 40 dni i nie krótszy niż 7 dni. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 7 dni Zamawiający dla potrzeb oceny oferty przyjmie odpowiednio okres 7 dni, natomiast oferta wykonawcy, który zaproponuje dłuższy termin realizacji zamówienia zostanie odrzucona, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji. Oferta wykonawcy, który zaproponuje termin dostawy dłuższy niż 40 dni będzie podlegała odrzuceniu, ponieważ treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji. 2. Za deklarację instalacji oprogramowania Wykonawca otrzyma 20 pkt., w przypadku braku takiej deklaracji punktów w ramach tego kryterium nie otrzyma.


  Dane kontaktowe

  Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie
  84-200 Wejherowo, Sobieskiego 344
  tel.: 586 722 415,
  fax.: 586 722 095
  email: Wyślij email
  http://www.pzs4.wejher.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 287238 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.