google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie oświetlenia świątecznego
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2018-11-27

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 653624-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

  Miasto Kwidzyn: Montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie oświetlenia świątecznego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 52354800000, ul. ul. Warszawska  19 , 82500   Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6464700, 6464777, e-mail zp@um.kwidzyn.pl, faks 556 464 703.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.kwidzyn.pl
  Adres profilu nabywcy: www.bip.kwidzyn.pl
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.kwidzyn.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.kwidzyn.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej za pośrednictwem np. poczty, kuriera lub osobiście
  Adres:
  Urząd Miejski w Kwidzynie, 82 - 500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19, pokój 312


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie oświetlenia świątecznego
  Numer referencyjny: RZP.271.35.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na montażu, demontażu, konserwacji i magazynowaniu oświetlenia świątecznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na umowę o pracę pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy wykonujących usługi związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia. Usługi, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) na etapie składania ofert - Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu Oferty,b) na etapie realizacji umowy - zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, tj. Zamawiający może żądać listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe.2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 10 000,00 zł. za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp.*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na montażu, demontażu, konserwacji i magazynowaniu oświetlenia świątecznego. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie oświetlenia świątecznego zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Lokalizacja oraz opis dekoracji świątecznych Ilość1. ul. Brzechwy choinka o wys. ok. 10 m (w gruncie) montaż na niej:? kurtyna świetlna z żarówkami LED o długości ok. 10 m 1 szt.? ozdoby z tworzyw sztucznych, bombki, gwiazdki itp. ok. 30 szt.? ozdoba świetlna (wąż świetlny) gwiazda ok. 40 cm na czubku choinki 1 szt.? ozdoby z tworzywa (girlandy) 2 m ok. 20 szt.? przedłużacze do zasilania ww. 2 szt. 1 kpl.2. ul. Warszawska choinka o wys. ok. 10 m (w gruncie) montaż na niej:? kurtyna świetlna z żarówkami LED o długości ok. 12 m 2 szt.? przedłużacze do zasilania ww. 2 szt. 1 kpl.3. ul. Kasprowicza (przy sklepie PSS) choinka o wys. ok. 10 m (wstawiana) montaż na niej:? sznury choinkowe (lampki choinkowe) w wykonaniu do montażu na zewnątrz, o długości 10 m każdy, żarówki żarowe różne kolory. 7 szt.? ozdoby z tworzyw sztucznych, bombki, gwiazdki itp. ok. 30 szt.? małe ozdoby świetlne z węża świetlnego (w kształcie prezentów, gwiazdek, bombek itp.) 10 szt.? ozdoby z tworzywa (girlandy) 2 m ok. 20 szt.? przedłużacze do zasilania ww. 4 szt. 1 kpl.4. ul. Tęczowa choinka o wys. ok. 10 m (wstawiana) montaż na niej:? kurtyna świetlna z żarówkami LED o długości ok. 12 m 1 szt.? ozdoby z tworzyw sztucznych, bombki, gwiazdki itp. ok. 30 szt.? ozdoby z tworzywa (girlandy) 2 m ok. 20 szt.? przedłużacze do zasilania ww. 2 szt. 1 kpl.5. ul. Sokola choinka o wys. ok. 10 m (w gruncie ) montaż na niej:? sznury choinkowe (lampki choinkowe) w wykonaniu do montażu na zewnątrz, o długości 10 m każdy, żarówki żarowe różne kolory. 3 szt.? ozdoby z tworzyw sztucznych, bombki, gwiazdki itp. ok. 30 szt.? ozdoby z tworzywa (girlandy) 2 m ok. 20 szt.? przedłużacze do zasilania ww. 4 szt. 1 kpl.6. Rondo ,,Solidarności" choinka o wys. ok. 10 m (w gruncie) montaż na niej:? kurtyna świetlna z żarówkami LED o długości ok. 9 m 1 szt.? ozdoby z tworzywa sztucznego bombka 40 szt.? przedłużacz do zasilania ww. 1 szt. 1 kpl.7. ul. Piłsudskiego - przewieszki świetlne, ,,trójwymiarowe, przestrzenne" oświetlone wężami LED (różne kolory) o szerokości przewieszki ok. 4 m waga ok. 30 kg zawieszane na wys. ok. 10 m nad ul. Piłsudskiego. (W skład jednej przewieszki wchodzą 3 elementy podwieszane na lince stalowej). 5 kpl.8. ul. Chopina - przewieszki świetlne, ,,płaskie" konstrukcja aluminiowa , oświetlone wężami LED, lampkami choinkowymi LED i zawieszonymi ,,soplami LED". 10 kpl.9. ul. Piłsudskiego / ul. 15-ego Sierpnia (łącznik) - ramka świetlna ,,płaska" w kształcie bramy, zakładana na dwa słupy oświetlenia parkowego, szerokość elementu ok. 5 m waga ok. 60 kg rama stalowa oświetlona wężami świetlnymi. 4 kpl.10. ul. Piłsudskiego ,,deptak" - ozdoba świetlna montowana na słupie oświetlenia ulicznego ,, śnieżynka ,, konstrukcja okalająca wysięgnika słupa ośw. konstrukcja obłożona wężami LED 47 kpl.11. Stare Miasto - ozdoba świetlna montowana na słupie parkowym wym. elementu ok. 0,5 m x 1 m waga ok. 5 kg. 5 kpl.12. ul. Tęczowa - ozdoba świetlna montowana na słupie parkowym wym. elementu ok. 1,5 m x 1 m waga ok. 15 kg (oświetlona wężem LED). 6 kpl.13. Ronda: Jana Pawła II 5 szt., Rodła 4 szt. i kar. St. Wyszyńskiego 2 szt. ozdoba świetlna montowana na słupie oświetlenia ulicznego wym. elementu ok. 1,5 m x 1 m waga ok. 15 ,,WALCE" 9 kpl.14. Urząd Miasta (ramka na balkonie ok. 6 m) ramka świetlna ,,płaska" (o szerokości ok. 4 m, waga ok. 30 kg) oświetlona wężem LED? przedłużacz do zasilania ww. 1 szt. 1 kpl.15. ul. Słowackiego - pływalnia:- dekoracje elewacyjne - portrety postaci świątecznych montowane na oknach budynku, wykonane z węża LED, wymiary 150/150 cm, konstrukcje z ramy aluminiowej, pokryte girlandą z zielonego tworzywa sztucznego- dekoracje uniwersalne - gwiazdy montowane na szczytowych ścianach budynku ( wymiary fi 150 - w odcieniu ciepły biały, konstrukcja z ramy aluminiowej, wypełniona kompletami lampek choinkowych z 100 punktami LED, zarys ozdoby wykony wężem LED,- przedłużacze 230V 5 szt. 9 kpl.6 kpl.16. ul. Polna przestrzenna dekoracja : ROŻEK na słupie oświetleniowym wymiary elementu ok. 300 x 150 cm, płatek śniegu - kolor biały zimny, kolor wnętrza rożka - niebieski, konstrukcja aluminiowa w kształcie rożka, 700 punktów świetlnych 42 kpl.17. ul. Machutty przestrzenna dekoracja : ROŻEK na słupie oświetleniowym wymiary elementu ok. 300 x 150 cm, płatek śniegu - kolor biały zimny, kolor wnętrza rożka - niebieski, konstrukcja aluminiowa w kształcie rożka, 700 punktów świetlnych 19 kpl.18. ul. Kościuszki (ozdoba montowana na słupach oświetlenia ulicznego od dworca PKP do ronda 3-go Maja):- walec dekoracja latarniowa przestrzenna (3D) z ornamentem w kształcie korony 120/80 cm (konstrukcja aluminiowa). 8 kpl.19. ul. Braterstwa Narodów:- ozdoba świetlna montowana na słupach oświetlenia ulicznego wym. elementu ok. 250/80 cm, ramka aluminiowa z zawieszonymi 4 kulami wypełnionymi igliwiem sztucznym (zielone) i lampkami LED. 5 kpl.20. ul. Kościuszki / ul. 3-go Maja: - walec dekoracja latarniowa przestrzenna ( 3D) z ornamentem w kształcie korony 180/80 cm (konstrukcja aluminiowa). 1 kpl.21. ul. Sztumska: - walec dekoracja latarniowa przestrzenna (3D) z ornamentem w kształcie korony 180/80 cm (konstrukcja aluminiowa). 1 kpl.22. ul. Gdańska / ul. Łąkowa : dekoracja latarniowa przestrzenna (3D) 4 ramiona - 4 kierunki świata, około 4000 pkt. świetlnych LED biały zimny wymiary 350/180 cm (konstrukcja aluminiowa). 1 kpl.23. ul. 3-ego Maja - kurtyny świetlne LED, długość ok. 12 m zawieszane na drzewie o wys. ok. 20 m ? przedłużacz do zasilania ww. 2 szt. 2 kpl.24. ul. Kościuszki - Jodła przy skwerze ,,skalniak" kurtyny świetlne LED. 1 kpl.25. ul. Kościuszki - Świerki przy sklepie TROPS kurtyny świetlne LED. 3 kpl.26. ul. Targowa / ul. Batalionów Chłopskich - drzewa na skwerze kurtyny świetlne LED. 1 kpl.27. ul. Grudziądzka (drzewa k. Urzędu Gminy) - kurtyny świetlne LED (białe) długość ok. 12 m zawieszane na drzewach o wys. ok. 20 m? przedłużacz do zasilania ww. 3 szt. 4 kpl.28. ul. Warszawska (drzewa k. SP nr 4) - sznury choinkowe (lampki choinkowe) w wykonaniu do montażu na zewnątrz, o długości 10 m każdy, żarówki żarowe różne kolory. 6 szt. zawieszane na drzewach o wys. ok. 20m? przedłużacz do zasilania ww. 3 szt. 1 kpl.29. ul. Grunwaldzka (drzewa wzdłuż drogi krajowej) - kurtyny świetlne LED - 6 m do montażu na zewnątrz, k. biały ciepły, rozkładane na koronach drzew w określony przez zamawiającego sposób. Drzewa o wys. ok. 15 do 20 m. Około 29 kpl. kurtyn? przedłużacze do zasilania ww. według potrzeb. 58 drzew30. ul. Daszyńskiego (drzewo kasztanowiec) - sznury choinkowe (lampki choinkowe) w wykonaniu do montażu na zewnątrz, o długości 10 m każdy, żarówki żarowe różne kolory, rozkładane w koronie drzewa. Drzewo o wys. powyżej 20 m. Około 15-20 kpl. sznurów. 1 drzewo31. Plac św. Jana Pawła II - drzewa przy placu kurtyny świetlne LED o długości ok. 6 do 10 m zawieszane na drzewach o wys. od ok. 10 m do 15 m? przedłużacz do zasilania ww. 9 szt. 9 drzew małych 2 drzewa duże32. Urząd Miasta - kolumny przed wejściem i sople pod dachem -? kurtyny świetlne LED długość ok. 12 m zawieszane na kolumnach o wys. ok. 10 m 4 kpl.? lampki świetlne tzw. sople LED łączna długość ok. 30 m? przedłużacz do zasilania ww. 3 szt. 4 kurtyny1 ciąg sopli33. ul. Wiejska przy Kompleksie Widowiskowo Sportowym: konstrukcja w kształcie stożka udekorowana nitkami świetlnymi w kolorze białym (10120 pkt. świetlnych) i śnieżynkami o średnicy 60 cm w kolorze niebieskim. Wysokość ok. 12 m. 1 kpl.34. Plac św. Jana Pawła II :- stożek, dekoracja przestrzenna (ilość punktów świetlnych RGB ok. 1950 szt. )choinka stalowa gigant STD 60 ( 12m + czubek 1m = 13 m ) oświetlenie sterowane kontrolerem typu CX-XS03 z ośmioma portami obsługujący ok. 500 modułów. W komplecie pilot, możliwość wysterowania dowolnych animacji- czubek ośmioramienny o wysokości 1m, o przekroju min 20/2/2 nasadzany na specjalne gniazdo na stożku, pokryty wężem LED- przedłużacz do zasilania ww. 1 szt. 1 kpl1kpl.35. ul. Słowiańska / Plac Plebiscytowy - zieleniec:- fontanna ( dekoracja przestrzenna 3D/ wymiary 200x270 cm w odcieniu biały zimny, wykonana z konstrukcji aluminiowej, składającej się z ośmiu połówek kul spawanych z sobą, stawiana na podłożu, oświetlona wężami LED i lampkami z efektem ,, wodospadu,,). 1 kpl.36. ul. Warszawska przy budynku Senior + : przestrzenna dekoracja Mikołaj LED POL-0973 o wymiarach 200x170 cm, konstrukcja aluminiowa, obrysy pokryte wężem LED, figura wypełniona lampkami LED oraz matą metalizowaną. 1 kpl.37. Kościoły:ul. Piłsudskiego, ul. Basztowa, ul. Piastowska, ul. Polna i ul. Słowackiego:- przestrzenne dekoracje : Szopka mała LED POL-1953 o wymiarach 185x225 cm konstrukcja aluminiowa z możliwością utwierdzenia do podłoża, figury wypełnione lampkami choinkowymi LED, konstrukcja żłobka pokryta wężem LED białym zimnym,- dekoracje ścienne ramka POL - 02040 ( trzy gwiazdy, serpentyna ) - konstrukcja aluminiowa obłożona wężem LED, wypełnienie gwiazd lampki niebieskie LED wymiar 250 x 130. 5 kpl.5 kpl.38. ul. Katedralna - teren zielony przed katedrą:- dekoracja 3D wolno-stojąca Szopka Bożonarodzeniowa DUŻA POL-1951 o wymiarach 400x250 cm ( skład: szopka, Jezus, Maryja, Józef, trzech Króli, owieczka ) konstrukcja aluminiowa. 1 kpl.39. ul. Braterstwa Narodów - teren zielony przy zejściu do teatru:- dekoracja 3D wolnostojąca: BOMBKA LED z przejściem POL 1918M o wys. 300 cm. Wypełnienie niebieskie, lampki białe, konstrukcja aluminiowa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. 1 kpl.40. ul. Katedralna - teren przed teatrem: dekoracja 3D wolnostojąca: Anioł LED POL-1937 przestrzenna dekoracja o wymiarach: 250x100 cm. ( anioł grający na skrzypcach ze skrzydłami uniesionymi do góry ) barwa światła: biała zimna. 2 kpl.41. ul. Katedralna - teren przed teatrem: dekoracja 3D wolnostojąca: Renifer LED POL-0909 przestrzenna dekoracja o wymiarach: 200x80x185 cm. barwa światła: biała zimna. 1 kpl.42. ul. Katedralna - teren przed teatrem: dekoracja 3D wolnostojąca: Mikołaj LED POL-0973M o wymiarach 225 x180 cm z możliwością przytwierdzenia do podłoża. 1 kpl.1) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji elementów oświetlenia świątecznego. 2) Ustala się zakończenie prac związanych z montażem oświetlenia świątecznego na dzień 06.12.2019 r., 06.12.2020 r., 06.12.2021 r., 06.12.2022 r.3) Ustala się zakończenie prac związanych z demontażem oświetlenia świątecznego na dzień 31.01.2019 r., 31.01.2020 r., 31.01.2021 r., 31.01.2022 r.4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia, od dnia montażu do dnia demontażu, oświetlenia świątecznego stały monitoring oraz bieżącą naprawę dekoracji w celu zapewnienia ciągłości świecenia.5) Usterki zagrażające bezpieczeństwu Wykonawca winien usunąć bezzwłocznie2. Konserwacja elementów oświetlenia świątecznego (opis prac):1) Konserwacja dekoracji choinkowych, dekoracji w ramkach, małych elementów dekoracyjnych, dekoracji świetlnych z drzew (kurtyn i sopli świetlnych), konstrukcji w kształcie stożków oraz przestrzennych dekoracji świątecznych polegać będzie na: wymianie przepalonych źródeł światła, wymianie przepalonych węży świetlnych żarówkowych i typu LED, kontroli połączeń elektrycznych i wymianie uszkodzonych złączek i zacisków elektrycznych. Kontroli połączeń mechanicznych i mocowań, ewentualnym uzupełnianiu połączeń śrubowych skręcanych i naprawie spawów, uzupełnianiu mocowań zawieszek ozdób. Przeglądzie i naprawie przedłużaczy elektrycznych.2) Konserwacja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych wandalizmem i siłami wyższymi np. porywistymi wiatrami.Ustala się zakończenie prac związanych z konserwacją oświetlenia świątecznego na dzień 31.07.2019 r., 31.07.2020 r., 31.07.2021 r., 31.07.2022 r.3. Magazynowanie wszystkich elementów oświetlenia świątecznego:1) Oświetlenie świąteczne będzie magazynowane od dnia demontażu.2) Ustala się zakończenie prac związanych z magazynowaniem oświetlenia świątecznego na dzień 05.12.2019 r., 05.12.2020 r., 05.12.2021 r., 05.12.2022 r.

  II.5) Główny kod CPV: 45316100-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45223100-7
  50232100-1
  63122000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości do 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2022-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedną usługę tożsamą polegającą na montażu, demontażu, konserwacji i magazynowaniu oświetlenia świątecznego o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia samodzielnie winien spełniać Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje zasoby Wykonawcy.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował co najmniej: o 1 samochodem z dłużycą,o 2 podnośnikami koszowymi Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował co najmniej:o 3 osobami, które posiadają uprawnienia SEP do 1 kV w kategorii E (eksploatacja);o 1 osobą, która posiada uprawnienia SEP do 1 kV w kategorii D (dozór); o 1 osobą, która posiada uprawnienia kierownika robót elektrycznych
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - dla usług określonych w Rozdziale V ust.1, pkt 2, lit. a SIWZ - przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (oryginał); wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia wraz z informację o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z Rozdziale V ust.1, pkt 2, lit. b SIWZ przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także do zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- dla usług określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) lit. c) SIWZ- przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 9 do SIWZ (oryginał ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 20 000,00 PLN 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, nr: 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040 - w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem ,,WADIUM"), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110.). 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za usługi objęte umową, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dołączone do oferty informacje, że nie mogą być one udostępnione należy złożyć wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Zaleca się, aby informacja wraz z wykazem i były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Kwidzyn
  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19
  tel.: 055 6464700, 6464777
  fax.: 556 464 703
  email: Wyślij email
  http://www.bip.kwidzyn.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 284909 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.