google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 18.04.2019
  1 USD
  3.8002
  0.0224
  1 EUR
  4.2790
  0.004
  1 CHF
  3.7586
  0.0091
  1 GBP
  4.9483
  0.0218
  1 RUB
  0.0593
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Modernizacja instalacji odgromowej pól antenowych na obiektach O-1 oraz O-1 bis Polskiego Radia S.A. przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie poprzez dostosowanie do wymogów normy PN EN 62305
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-10-31

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 643597-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

  Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych: Modernizacja instalacji odgromowej pól antenowych na obiektach O-1 oraz O-1 bis Polskiego Radia S.A. przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie poprzez dostosowanie do wymogów normy PN EN 62305
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 1042059100000, ul. Al. Niepodległości  , 00977   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 6459384, e-mail matylda.grzybowska@polskieradio.pl, faks +48 22 6453957.
  Adres strony internetowej (URL): www.prsa.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.prsa.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.prsa.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do skrzynki wystawionej w holu w budynku O-1 i oznaczonej zgodnie z pkt. 19.1
  Adres:
  al. Niepodległości 77/85 w Warszawie


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji odgromowej pól antenowych na obiektach O-1 oraz O-1 bis Polskiego Radia S.A. przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie poprzez dostosowanie do wymogów normy PN EN 62305
  Numer referencyjny: BP-DZP.B5.21.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem modernizację instalacji odgromowej oraz przeciwprzepięciowej na obiektach O-1 oraz O1-bis Polskiego Radia S.A. znajdujących się przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 8-10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót oraz Dokumentacja projektowa, określająca zakres rzeczowy robót, a także Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45311200-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45223100-7
  45315100-9
  45317300-5
  45315600-4
  45312311-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 120
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, by roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia zostały wykonane w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót (budowy).Zamawiający informuje, iż wprowadzenie na teren robót (budowy) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Poprzez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący zdolności technicznych lub zawodowych przy czym za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji odgromowej i przepięciowej na łączną kwotę (co najmniej) 1 000 000,00 PLN brutto każda robota wraz z potwierdzeniem, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  10.4.1 wypełniony wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Wraz z tymi dokumentami Wykonawca przedłoży uzasadnienie wskazujące przyczyny, które obiektywnie uniemożliwiły przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt.1). 10.4.2 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.2 SIWZ. 10.4.3 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunku udziału określonego w pkt. 9.1.3 SIWZ w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów, które określają zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  12. POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:12.1. Poza dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w pkt. 10 SIWZ, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są w terminie składania ofert przedłożyć:12.1.1. wypełniony formularz oferty - wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ,12.1.2. wypełniony formularz warunki gwarancji - wg. wzoru na Załączniku nr 7 do SIWZ 12.1.3. kosztorys sporządzony metodą szczegółową, 12.1.4. dowód wniesienia wadium,12.1.5. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.10.3. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej podanej w pkt 1 SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM16.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ).16.2 Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy):1) pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. ( PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 110)16.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt. 16.2.1) SIWZ (w pieniądzu) terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego).16.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.16.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt. 16.2.1) SIWZ konieczne jest dołączenie oryginału dowodu wniesienia wadium (np. gwarancji bankowej) do oferty. W takim przypadku nie ma zastosowania zalecenie z pkt. 18.9 SIWZ, a oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w sposób, który nie będzie powodował dekompletacji oferty, w sytuacji zwrotu wadium wniesionego w innej formie, niż w pkt. 16.2.1) SIWZ.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofert100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących okolicznościach w zakresie:1) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia wywołanej: 1) udzieleniem koniecznych prac (robót) dodatkowych i/lub zamiennych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, 2) dodatkowych robót budowlanych,3) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany, 4) wstrzymaniem realizacji robót, gdy wstrzymanie robót wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 5) wstrzymaniem realizacji robót wynikających z przyczyn technologicznych;6) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 7) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na zaistnienie robót zamiennych, 8) wydania orzeczeń sądowych lub administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do treści orzeczenia, w szczególności w przypadku orzeczenia przez właściwe organy, iż przewidziane w niniejszej umowie prace powinny być wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę,9) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych tj. obfitych opadów atmosferycznych, obfitych opadów śniegu lub temperatury powietrza poniżej -5?C w dzień, z zastrzeżeniem, iż okoliczności powodujące wstrzymanie robót mają charakter; całodzienny;10) działania siły wyższej;2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy). 4) jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego Podwykonawcę, 5) gdy zajdzie konieczność zmiany Podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 6) zmian nazw Stron Umowy, 7) zmian organizacyjnych Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących;8) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na realizację przedmiotu umowy;9) zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 4. Wszelkie zmiany warunków umowy oraz oświadczenia jej dotyczące pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-15, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych
  00-977 Warszawa, Al. Niepodległości
  tel.: +48 22 6459384
  fax.: +48 22 6453957
  email: Wyślij email
  http://www.prsa.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 276484 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.