google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  obróbka metali - gieciewalcowanie.pl
  Kursy walut 15.06.2018
  1 USD
  3.6922
  0.0767
  1 EUR
  4.2802
  0.0045
  1 CHF
  3.7056
  0.0274
  1 GBP
  4.8998
  0.0402
  1 RUB
  0.0588
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • dostawa części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://podlaski.strazgraniczna.pl

  Ogłoszenie nr 46515 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Białystok: dostawa części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 5044003600000, ul. ul. Bema  100, 15370   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 71 45 171, e-mail zamowienia.podlaski@strazgraniczna.pl, faks 85 71 45 715.
  Adres strony internetowej (URL): http://podlaski.strazgraniczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  http://podlaski.strazgraniczna.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  http://podlaski.strazgraniczna.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie
  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres
  nie


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  nie

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV
  Numer referencyjny: 7/ZP/WTiZ/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  nie
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  5


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części I dostawa części zapasowych do pojazdów marki ARCTIC zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ; - w zakresie części II dostawa części zapasowych do pojazdów marki KYMCO zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ; - w zakresie części III dostawa części zapasowych do pojazdów marki KTM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ; - w zakresie części IV dostawa części zapasowych do pojazdów marki RIEJU zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1d do SIWZ; - w zakresie części V dostawa części zapasowych do pojazdów marki HONDA zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1e do SIWZ. Wszystkie części muszą być oryginalne, tzn. części zamienne muszą być tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej zamawiający rozumie ofertę, w której zaoferowane części zamienne są o porównywalnej (tej samej) jakości względem części oryginalnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego części spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w ofercie części znajdowały się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych: O, PC i P. Przez części zamienne, o których mowa powyżej należy rozumieć: - części O części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo-znakiem towarowym producenta odpowiedniego pojazdu; - części PC części o porównywalnej jakości, której producent ma dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. To również części polecane przez dystrybutora części; - części P części o porównywalnej jakości. Wykonawca dostarczy części zamienne fabrycznie nowe, nieregenerowane, kompletne, nieużywane, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadających właściwości asortymentu i użytego środka transportu, posiadających na opakowaniu oznaczenie numeru katalogowego części, w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej certyfikat jakości producenta odpowiedniej części znajdującej się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC. Wykonawca dostarczy części w opakowaniach zbiorczych, których ciężar nie przekroczy 50 kg. Nie dotyczy to części pojedynczych, których ciężar przekracza podany wyżej. W opakowaniach zbiorczych powinny znajdować się części do pojazdów tylko jednej marki i modelu. Dostarczone części będą objęte rękojmią za wady i gwarancją na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy. Miejsce dostawy części: Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. J. Bema 100, Białystok Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 34411000-1 Części i akcesoria do motocykli, 34224200-5 Części innych pojazdów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową zamawiający rozumie realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części I albo części II albo części III albo części IV albo części V. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które wykonawca może złożyć ofertę ani liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

  II.5) Główny kod CPV: 34411000-1
  Dodatkowe kody CPV:34224200-5
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w dniach: 21

  Okres w dniach: 40


  II.9) Informacje dodatkowe: części I-III i V: do 21 dni od dnia podpisania umowy, część IV: do 40 dni od dnia podpisania umowy

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - zgodne w treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy części I-V).

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  2. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 3. Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 1a) SIWZ; 4. Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIV pkt 10 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział VIII pkt 1 SIWZ).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena50jakość produktu50


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie spowodują zmian wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany producenta asortymentu znajdującego się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC i P na części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo znakiem towarowym producenta pojazdu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 27/03/2017, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części I dostawa części zapasowych do pojazdów marki ARCTIC zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ; Wszystkie części muszą być oryginalne, tzn. części zamienne muszą być tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej zamawiający rozumie ofertę, w której zaoferowane części zamienne są o porównywalnej (tej samej) jakości względem części oryginalnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego części spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w ofercie części znajdowały się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych: O, PC i P. Przez części zamienne, o których mowa powyżej należy rozumieć: - części O części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo-znakiem towarowym producenta odpowiedniego pojazdu; - części PC części o porównywalnej jakości, której producent ma dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. To również części polecane przez dystrybutora części; - części P części o porównywalnej jakości. Wykonawca dostarczy części zamienne fabrycznie nowe, nieregenerowane, kompletne, nieużywane, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadających właściwości asortymentu i użytego środka transportu, posiadających na opakowaniu oznaczenie numeru katalogowego części, w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej certyfikat jakości producenta odpowiedniej części znajdującej się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC. Wykonawca dostarczy części w opakowaniach zbiorczych, których ciężar nie przekroczy 50 kg. Nie dotyczy to części pojedynczych, których ciężar przekracza podany wyżej. W opakowaniach zbiorczych powinny znajdować się części do pojazdów tylko jednej marki i modelu. Dostarczone części będą objęte rękojmią za wady i gwarancją na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy. Miejsce dostawy części: Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. J. Bema 100, Białystok
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34411000-1, 34224200-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena50jakość produktu50 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części II dostawa części zapasowych do pojazdów marki KYMCO zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ; Wszystkie części muszą być oryginalne, tzn. części zamienne muszą być tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej zamawiający rozumie ofertę, w której zaoferowane części zamienne są o porównywalnej (tej samej) jakości względem części oryginalnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego części spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w ofercie części znajdowały się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych: O, PC i P. Przez części zamienne, o których mowa powyżej należy rozumieć: - części O części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo-znakiem towarowym producenta odpowiedniego pojazdu; - części PC części o porównywalnej jakości, której producent ma dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. To również części polecane przez dystrybutora części; - części P części o porównywalnej jakości. Wykonawca dostarczy części zamienne fabrycznie nowe, nieregenerowane, kompletne, nieużywane, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadających właściwości asortymentu i użytego środka transportu, posiadających na opakowaniu oznaczenie numeru katalogowego części, w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej certyfikat jakości producenta odpowiedniej części znajdującej się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC. Wykonawca dostarczy części w opakowaniach zbiorczych, których ciężar nie przekroczy 50 kg. Nie dotyczy to części pojedynczych, których ciężar przekracza podany wyżej. W opakowaniach zbiorczych powinny znajdować się części do pojazdów tylko jednej marki i modelu. Dostarczone części będą objęte rękojmią za wady i gwarancją na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy. Miejsce dostawy części: Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. J. Bema 100, Białystok
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34411000-1, 34224200-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena50jakość produktu50 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części III dostawa części zapasowych do pojazdów marki KTM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ; Wszystkie części muszą być oryginalne, tzn. części zamienne muszą być tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej zamawiający rozumie ofertę, w której zaoferowane części zamienne są o porównywalnej (tej samej) jakości względem części oryginalnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego części spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w ofercie części znajdowały się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych: O, PC i P. Przez części zamienne, o których mowa powyżej należy rozumieć: - części O części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo-znakiem towarowym producenta odpowiedniego pojazdu; - części PC części o porównywalnej jakości, której producent ma dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. To również części polecane przez dystrybutora części; - części P części o porównywalnej jakości. Wykonawca dostarczy części zamienne fabrycznie nowe, nieregenerowane, kompletne, nieużywane, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadających właściwości asortymentu i użytego środka transportu, posiadających na opakowaniu oznaczenie numeru katalogowego części, w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej certyfikat jakości producenta odpowiedniej części znajdującej się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC. Wykonawca dostarczy części w opakowaniach zbiorczych, których ciężar nie przekroczy 50 kg. Nie dotyczy to części pojedynczych, których ciężar przekracza podany wyżej. W opakowaniach zbiorczych powinny znajdować się części do pojazdów tylko jednej marki i modelu. Dostarczone części będą objęte rękojmią za wady i gwarancją na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy. Miejsce dostawy części: Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. J. Bema 100, Białystok
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34411000-1, 34224200-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena50jakość produktu50 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części IV dostawa części zapasowych do pojazdów marki RIEJU zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1d do SIWZ; Wszystkie części muszą być oryginalne, tzn. części zamienne muszą być tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej zamawiający rozumie ofertę, w której zaoferowane części zamienne są o porównywalnej (tej samej) jakości względem części oryginalnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego części spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w ofercie części znajdowały się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych: O, PC i P. Przez części zamienne, o których mowa powyżej należy rozumieć: - części O części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo-znakiem towarowym producenta odpowiedniego pojazdu; - części PC części o porównywalnej jakości, której producent ma dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. To również części polecane przez dystrybutora części; - części P części o porównywalnej jakości. Wykonawca dostarczy części zamienne fabrycznie nowe, nieregenerowane, kompletne, nieużywane, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadających właściwości asortymentu i użytego środka transportu, posiadających na opakowaniu oznaczenie numeru katalogowego części, w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej certyfikat jakości producenta odpowiedniej części znajdującej się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC. Wykonawca dostarczy części w opakowaniach zbiorczych, których ciężar nie przekroczy 50 kg. Nie dotyczy to części pojedynczych, których ciężar przekracza podany wyżej. W opakowaniach zbiorczych powinny znajdować się części do pojazdów tylko jednej marki i modelu. Dostarczone części będą objęte rękojmią za wady i gwarancją na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy. Miejsce dostawy części: Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. J. Bema 100, Białystok
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34411000-1, 34224200-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena50jakość produktu50 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części V dostawa części zapasowych do pojazdów marki HONDA zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1e do SIWZ. Wszystkie części muszą być oryginalne, tzn. części zamienne muszą być tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej zamawiający rozumie ofertę, w której zaoferowane części zamienne są o porównywalnej (tej samej) jakości względem części oryginalnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego części spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w ofercie części znajdowały się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych: O, PC i P. Przez części zamienne, o których mowa powyżej należy rozumieć: - części O części oryginalne, tzw. serwisowe, oznaczone logo-znakiem towarowym producenta odpowiedniego pojazdu; - części PC części o porównywalnej jakości, której producent ma dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. To również części polecane przez dystrybutora części; - części P części o porównywalnej jakości. Wykonawca dostarczy części zamienne fabrycznie nowe, nieregenerowane, kompletne, nieużywane, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadających właściwości asortymentu i użytego środka transportu, posiadających na opakowaniu oznaczenie numeru katalogowego części, w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wydany przez jeden z instytutów certyfikujących posiadający akredytację krajowej jednostki akredytującej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej certyfikat jakości producenta odpowiedniej części znajdującej się w grupie jakości części zamiennych oznaczonych PC. Wykonawca dostarczy części w opakowaniach zbiorczych, których ciężar nie przekroczy 50 kg. Nie dotyczy to części pojedynczych, których ciężar przekracza podany wyżej. W opakowaniach zbiorczych powinny znajdować się części do pojazdów tylko jednej marki i modelu. Dostarczone części będą objęte rękojmią za wady i gwarancją na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy. Miejsce dostawy części: Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. J. Bema 100, Białystok
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34411000-1, 34224200-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena50jakość produktu50 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
  15370 Białystok, ul. Bema 100
  tel.: 85 71 45 171
  fax.: 85 71 45 715
  http://http://podlaski.strazgraniczna.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17687 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.