google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.10.2018
  1 USD
  3.7601
  0.0299
  1 EUR
  4.3049
  0.0083
  1 CHF
  3.7746
  0.0203
  1 GBP
  4.9014
  0.0108
  1 RUB
  0.0572
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawy koncentratu cyny sygn. ZDH/15/2017
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2017-12-13

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 632087-N-2017 z dnia 2017-12-13 r.

  Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica: Dostawy koncentratu cyny sygn. ZDH/15/2017
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, krajowy numer identyfikacyjny 2754200033, ul. ul. Złotoryjska  89 , 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 505 500, e-mail inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl, faks 768 505 501.
  Adres strony internetowej (URL): www.imn.legnica.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Instytut Badawczy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.imn.legnica.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:

  Adres:
  Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy koncentratu cyny sygn. ZDH/15/2017
  Numer referencyjny: ZDH/15/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy koncentratu cyny o zawartości Sn minimum 20%. Maksymalna wilgotność koncentratu nie może przekroczyć 35%. Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:Bi < 0,5%,Cd < 1%,As < 1%,Cl< 2%, Zn < 10%,Cu + Ni < 3%,Całkowita wielkość zamówienia: do 60 ton. Miejsce i sposób dostaw. IMN O/ Legnica - Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica).Sposób pakowania i transportu: luzem lub w kontenerach elastycznych big-bag, dostarczany transportem samochodowym.Realizacja dostaw następować będzie na koszt Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Obowiązek związany z legalnym transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.Koszt załadunku, przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. Rozładunek przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia materiału, w przypadku kiedy będzie on dostarczony w sposób technicznie uniemożliwiający rozładunek, lub zagrażający środowisku, zdrowiu i życiu osób (uszkodzone palety, zniszczone i nieszczelne kontenery elastyczne, itp.). Jeśli odmowa przyjęcia materiału będzie dotyczyła koncentratu stanowiącego odpad sprowadzony z zagranicy, Wykonawca i Zamawiający w zakresie postepowania reklamacyjnego bądź zwrotu materiału zobowiązani są do zachowania procedur wynikających z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W zależności od rodzaju i charakteru materiału Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę transportu przedmiotu zamówienia zgodnie z międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych - ADR. Dodatkowo jeśli koncentrat cyny będzie posiadał status odpadu, również zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. z dnia 7 listopada 2016 r. Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), a także z zgodnie z innymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności zgodnie oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz.1742). Jeśli Wykonawca będzie sprowadzał z zagranicy koncentrat cyny posiadający status substancji chemicznej niebędącej odpadem zobowiązany jest zastosować się do wymagań określonych w rozporządzeniu WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 , poz. 1048 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, oraz uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do prawidłowej realizacji umowy, o ile decyzje te będą wymagane, lub do czasu wyczerpania ilości objętej przedmiotem zamówienia. Okres realizacji zamówienia może być krótszy niż rok kalendarzowy, w przypadku, gdy będzie to wynikało z decyzji zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów. W przypadku, gdy nie będzie to naruszało przepisów szczególnych Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy. W przypadku, gdy z różnych przyczyn nie będzie możliwe uzyskanie decyzji administracyjnych lub zgód organów, w tym także z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, Zamawiający odstąpi od realizacji umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę partii koncentratu cyny w ciągu max. 10 dni od daty złożenia zamówienia.Ogólne warunki.Jeśli dostarczany koncentrat będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o posiadane pozwolenie zintegrowane o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Wykaz odpadów dopuszczonych do odzysku znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji. Ponadto jeśli koncentrat będzie posiadał status odpadu, który będzie pochodził z zagranicy oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy, uzyskanie zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie opadu w przypadku odpadu niebezpiecznego lub dokonanie przemieszczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczącymi odpadów z listy zielonej. Obowiązki wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany koncentrat cyny będzie odpadem dostarczanym z terenu Polski Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zamieszczone w załączniku nr 9 stanowiącym informację o pochodzeniu odpadów. Oświadczenie to będzie stanowiło integralną część umowy.W przypadku dostawy koncentratu posiadającego status produktu Wykonawca spełni wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż dla dostarczanego materiału przewidziane jest zastosowanie jako surowca w produkcji stopów ołowiu, bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić. Wykonawca najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z załącznikami, sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH o ile będzie wymagana.Kontrola jakości dostaw: Wykonawca do każdej dostawy ma obowiązek dołączyć Świadectwo Kontroli Jakości Towaru bądź atest z badań, wydane przez akredytowane laboratorium badań chemicznych, potwierdzające spełnienie przez dostarczony towar wymagań jakościowych określonych w SIWZ przez Zamawiającego dla koncentratu cyny. Świadectwo Kontroli Jakości nie może być wystawione wcześniej niż 7 dni przed dostawą i powinno zawierać informację o rzeczywistych stężeniach pierwiastków w koncentracie cyny. Zamawiający ma prawo pobierać próbki i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy we własnym, nieakredytowanym laboratorium na zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji. Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynności poboru próbek. Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z Instrukcją poboru prób dla materiałów wsadowych i pomocniczych IMN o/Legnica, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ i będzie stanowić integralny załącznik do umowy o realizację niniejszego zamówienia.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań analitycznych. Zamawiający ma również prawo do odmowy przyjęcia towaru a następnie dokonania zwrotu bez jego rozładunku, w przypadku stwierdzenia za pomocą oceny wzrokowej skrajnej nieprzydatności dostarczonego materiału do celów produkcyjnych, np. niewłaściwej postaci fizycznej, znacznego zanieczyszczenia materiałem obcym itp. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w akredytowanym laboratorium uzgodnionym przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Jeśli wynik analizy chemicznej w akredytowanym laboratorium będzie zgodny z wynikiem uzyskanym w laboratorium Zamawiającego, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. Procedura wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku koncentratu stanowiącego odpad sprowadzany z zagranicy musi być przeprowadzona z zachowaniem przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Zamawiający pokryje koszty analizy chemicznej akredytowanego laboratorium, gdy wynik potwierdzi jakość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wynik potwierdzi zgodność jakości przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ Zamawiający zobowiązany jest przyjąć koncentrat. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru koncentratu cyny - pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania i utraty przez Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Każda reklamacja winna być potwierdzona protokołem reklamacyjnym. Rozpatrzenie reklamacji ilościowej i jakościowej nastąpi w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu reklamacyjnego lub w terminie 7 dni od daty dostarczenia wyników analiz chemicznych dostarczonych przez akredytowane laboratorium. W przypadku dostarczenia koncentratu cyny niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy koncentrat cyny na wolny od wad w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku zwrotu koncentratu będącego odpadem sprowadzonym z zagranicy terminy zwrotu i wymiany zależne są od wymagań wynikających z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Wykonawca jednocześnie zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji złożyć oświadczenie o rozpoczęciu procedury zwrotu w ramach przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, jeśli takowe działania podejmie. Wszystkie koszty zwrotu, w tym także związane z wykorzystaniem przestrzeni magazynowej Zamawiającego, do czasu formalnej możliwości zwrotu koncentratu cyny będącego odpadem przemieszczanym transgranicznie ponosi Wykonawca.Zamawiający umożliwia Wykonawcy przekazanie do odpłatnego zagospodarowania dostarczonego materiału, nie spełniającego kryteriów określonych zamówieniem i objętego reklamacją, jeśli charakter i rodzaj materiału jest prawnie możliwy do zagospodarowania w instalacjach Zamawiającego, a sam Wykonawca nie przystąpi do realizowania procedury zwrotu materiału i poinformowania o tym Zamawiającego stosownym oświadczeniem, wymaganym dla materiałów pochodzenia zagranicznego. Zagospodarowanie partii nie spełniającej wymagań jakościowych będzie następowało na zlecenie sporządzone przez Wykonawcę w terminie max. 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Wykonawcy. Koszt zagospodarowania 1 tony będzie wówczas wynosić równowartość ceny zakupu 1 t materiału, określonej w drodze niniejszego postępowania, i egzekwowany będzie od Wykonawcy w oparciu o sporządzoną przez Zamawiającego fakturę. Faktura zostanie wystawiona na stronę Wykonawcy w terminie max 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zagopodarowanie dostarczonej i zareklamowanej partii materiału.W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o rozpoczęciu procedury zwrotu w terminie 3 dni lub braku złożenia zlecenia na odpłatne zagospodarowanie w terminie 5 dni, Zamawiający ma prawo obligatoryjnie wystawić fakturę za zagospodarowanie dostarczonej partii i obciążyć nią Wykonawcę.

  II.5) Główny kod CPV: 14714000-9
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:12 miesięcy od daty zawarcia umowy, uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do prawidłowej realizacji umowy, o ile decyzje te będą wymagane, lub do czasu wyczerpania ilości objętej przedmiotem zamówienia. Okres realizacji zamówienia może być krótszy niż rok kalendarzowy, w przypadku, gdy będzie to wynikało z decyzji zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów. W przypadku, gdy nie będzie to naruszało przepisów szczególnych Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1) Oświadczenie zgodne z rozporządzeniem REACH (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm. na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. - jeżeli jest wymagane

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  A) WNIESIENIE WADIUM1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:o 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).2. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje że zostanie odrzucona zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp. 3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XIV SIWZ.4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Wadium - ZDH/15/2017". b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014 poz. 1804 j.t. ze zm.)5. W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą jako osobny dokument, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnoszącego wadium spiąć lub zszyć z ofertą.7. Z gwarancji lub poręczenia ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona Zamawiającemu, podstawie pisemnego oświadczenia, w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.8. Gwarancja lub poręczenie powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 9. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą.10. Gwarancje lub poręczenia winny być udzielone wyłącznie na zasadach określonych przepisami polskiego prawa.B) ZASADY ZWROTU WADIUM1. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wykonawcy.2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. C).3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.C) UTRATA WADIUM1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;o zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena50,00
  zawartość Sn40,00
  zawartość H2010,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Istotne zmiany postanowień Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem warunków tam przewidzianych. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość dokonania takich zmian, zachowaniem niżej wskazanych warunków: a) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone;b) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie terminu realizacji umowy o kolejne 3 miesiące możliwość przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostaw. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego i nie może naruszać warunków decyzji administracyjnej zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów o ile decyzja ta będzie wydana. Przedłużenie umowy na dostawy koncentratu cyny realizowane w o oparciu o zgłoszenie transgranicznego przemieszczenia odpadów mogą wymagać ponownego zgłoszenia. (Zapis zostanie wprowadzony jeśli dostawy koncentratu cyny będą realizowane w ramach transgranicznego przemieszczenia odpadów.);c) cena jednostkowa wskazana w § 3 ust. 1 może być waloryzowana w trakcie realizacji umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 10 w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy zgodnie z § 1 ust. 5. Zmiana ceny spowoduje zmianę wartości zamówienia.§ 11.1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. b) lub pkt. c), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b), lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c).9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. c), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 15 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.10. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  22. Zamawiający informuje, że w związku z możliwością dołączenia do ofert informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oferty nie będą udostępniane bezpośrednio po ich otwarciu. Wnioski o udostępnienie ofert należy składać zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  23. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia tych dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-21, godzina: 09:50,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:o 2% maksymalnej wartości brutto wynikającej z umowy;2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed dniem podpisania umowy.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Zabezpieczenie - nr umowy ......dot. postępowania ZDH/15/2017". b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014.1804.j.t. ze zm.) 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
  59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 89
  tel.: 768 505 500
  fax.: 768 505 501
  email: Wyślij email
  http://www.imn.legnica.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z narzedziownia.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 109688 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.