google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - wrzesień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - wrzesień 2018


   

  PN-EN ISO 683-4:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 4: Stale automatowe

  Zakres

  W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy półwyrobów (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich), prętów i walcówki, wytwarzanych ze stali automatowych, wymienionych w Tablicy 2 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, wiersze od 2 do 4.

  Niniejsza część ISO 683 obejmuje własności mechaniczne trzech grup stali automatowych wymienionych w Tablicy 2, mianowicie
  a) nieprzeznaczonych do obróbki cieplnej,
  b) odpowiednie do nawęglania , i
  c) odpowiednie do hartowania i odpuszczania.

  Stale automatowe mają często zastosowanie do prętów o powierzchni jasnej. W przypadku tych wyrobów, patrz ISO 683-18.

  W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania.

  Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

   

  PN-EN ISO 683-3:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania

  Zakres

  W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy
  — półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
  — prętów,
  — walcówki,
  — płaskich wyrobów gotowych, i
  — odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych

  wytwarzanych ze stali do nawęglania niestopowych i stopowych, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni, podanych w Tablicy 2.

  Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania nawęglanych części maszyn.

  W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania.

  Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

   

  PN-EN 10277:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy prętów stalowych o powierzchni jasnej w stanie ciągnionym, łuszczonym lub szlifowanych i przeznaczonych do zastosowań mechanicznych, na przykład na części maszyn. Pręty o powierzchni jasnej są podzielone według następujących gatunków stali:
  a) stali niestopowych konstrukcyjnych ogólnego stosowania;
  b) stali niestopowych automatowych;
  c) stali niestopowych i stopowych do nawęglania;
  d) stali niestopowych i stopowych do hartowania i odpuszczania.

  Niniejszy dokument podaje własności mechaniczne dla wyrobów o grubości do 100 mm. Dla większych wymiarów, własności mechaniczne uzgadniane są między wytwórcą i zamawiającym przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu.

  Nie obejmuje wyrobów walcowanych na zimno i pasów wytworzonych z taśmy lub blachy przez cięcie. Wyroby stalowe o powierzchni jasnej ze stali odpornej na korozję znajdują się w EN 10088-3.

  Oprócz niniejszego dokumentu zastosowanie mają również ogólne wymagania techniczne dostawy podane w EN 10021.

   

  PN-EN 17059:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Linie galwaniczne i anodyzacyjne -- Wymagania bezpieczeństwa

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano wszystkie znaczące zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i przypadki dotyczące galwanicznych i anodyzacyjnych linii, które są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodne z przewidywanymi warunkami wytwarzania. Ponadto procedury dotyczące badań i pomiarów związanych z wymaganiami bezpieczeństwa, oceniające wyposażenie a także minimum wymagań obsługi są tu wymienione.

  Dla lepszej informacji o liniach galwanicznych i liniach anodyzacyjnych są użyte w tej normie określenia dotyczące maszyn. Niniejszy dokument zawiera również informacje dotyczące projektowania i konstruowania linii galwanicznych i anodyzacyjnych łącznie z systemami transportowymi niezbędnymi do obróbki powierzchniowej wyrobów przemysłowych przy użyciu nieorganicznych lub organicznych elektrolitów względnie przy pomocy innych procesów chemicznych.

  Linie galwaniczne i linie anodyzacyjne w terminologii niniejszej normy są uszeregowane w procesy poprzez:
  - elektrolityczną obróbkę wyrobów (np. odtłuszczanie, pasywacja, elektrowytrawianie, polerowanie, elektropolerowanie i wybłyszczanie, suszenie);
  - mokrą obróbkę chemiczną wyrobów (np. odtłuszczanie, pasywowanie, chemiczne polerowanie, wytrawianie, grawirowanie, czernienie);
  - elektrolityczne i nieelektrolityczne osadzanie metali, gładkich niemetalicznych wyrobów powodujących przewodzenie prądu elektrycznego, wytworzone przez odpowiednią obróbkę;
  - zmiana składu substancji na powierzchni metalicznego wyrobu np. polerowanie, czernienie, fosforowanie, chromowanie;
  - anodyzowanie (utlenianie anodowe);

  uwzględniając zbiorniki pukające i odpowiednie urządzenia transportowe (dźwigi), gdzie wyroby są podnoszone do albo ze zbiorników.

  W niniejszym dokumencie wyróżniono następujące rodzaje linii galwanicznych:
  Typ 1: ręczne lub galwaniczne
  Typ 2: półautomatyczne linie
  Typ 3: w pełni zautomatyzowane linie

  Ponadto wyszczególniono urządzenia, oznakowania oraz wymagane dla użytkowników informacje.

  Niniejszy dokument nie dotyczy narażeń związanych z częściami maszyn powyżej kategorii 1 wg PED.

  Niniejszy dokument nie może być stosowany do:
  - systemów transportowych w liniach karuzelowych;
  - urządzeń do przygotowania i obróbki wodnej oraz niszczenia wodnego;
  - maszyn do pokrywania zanurzeniowego oraz galwanizowania cieczami organicznymi materiałów powłokowych [EN 12581];
  - poziomych linii galwanicznych (np. obwodów drukowanych, tablic, wytrawiania, nawijania na szpule, ciągłych linii galwanicznych);
  - maszynerii do czyszczenia powierzchni i wstępnej obróbki powierzchni wyrobów przemysłowych przy użyciu cieczy lub pary [EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4].

   

  PN-EN ISO 683-1:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 1: Stale niestopowe do hartowania i odpuszczania

  Zakres

  W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy
  — półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
  — prętów,
  — walcówki,
  — płaskich wyrobów gotowych, i
  — odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych

  wytwarzanych ze stali niestopowych hartowanych bezpośrednio, ze stali niestopowych hartowanych płomieniowo lub indukcyjnie, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni podanych w Tablicy 2.

  Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania części maszyn hartowanych, odpuszczanych lub hartowanych z przemianą izotermiczną hartowanych płomieniowo, lub indukcyjne, ale może być również częściowo stosowane w stanie normalizowanym.

  Wymagane własności mechaniczne podane w niniejszej części ISO 683 są ograniczone do wymiarów podanych w Tablicy 9 i 10.

  W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia między wytwórcą i zamawiającym w czasie zapytania i zamawiania.

  Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

   

  PN-EN IEC 60974-9:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-09-2018

  Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie

  Zakres

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do instalacji i instrukcji użytkowania urządzeń do spawania łukowego i procesów pokrewnych zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa IEC 60974-1, IEC 60974-6 lub równoważnymi.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie jako poradnik dla instruktorów, operatorów, spawaczy, menedżerów i nadzoru w bezpiecznej instalacji i użytkowaniu urządzeń do spawania łukowego i procesów pokrewnych oraz w bezpiecznym wykonywaniu operacji spawania i cięcia.

  Przepisy krajowe i lokalne mają pierwszeństwo nad niniejszym dokumentem.

   

  PN-EN ISO 3923-1:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-09-2018

  Proszki metaliczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej -- Część 1: Metoda z zastosowaniem lejka

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania gęstości nasypowej proszków metalicznych z zastosowaniem lejka w warunkach znormalizowanych. Metodę stosuje się w odniesieniu do proszków metalicznych, które przesypują się swobodnie przez otwór o średnicy 2,5 mm. Można ją również stosować w odniesieniu do proszków, które przesypują się z trudnością przez otwór o średnicy 2,5 mm, ale przesypują się przez otwór o średnicy 5 mm. Metody oznaczania gęstości nasypowej proszków, które nie będą przesypywać się przez otwór o średnicy 5 mm określono w ISO 3923-2.

   

  PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-09-2018

  Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono poziomy jakości dla niezgodności w spawanych łukowo złączach w aluminium i jego stopach. Norma jest stosowana dla materiałów o grubości powyżej 0,5 mm.

  W celu umożliwienia zastosowania do szerokiego zakresu konstrukcji spawanych ustalono trzy poziomy jakości. Są one oznaczone symbolami B, C i D. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom dla gotowej spoiny. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności użytkowej wytworzonego produktu.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów spoin (np. spoin czołowych, spoin pachwinowych i połączeń odgałęźnych), do spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego i do wszystkich pozycji spawania.

  Ma zastosowanie do następujących procesów spawania:
  - spawania łukowego metali w osłonie gazu obojętnego (spawanie MIG);
  - spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (spawanie TIG);
  - spawania łukiem plazmowym.

  Nie ma zastosowania do aspektów metalurgicznych (np. wielkości ziarna, twardości).

   

  PN-EN ISO 4957:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-09-2018

  Stale narzędziowe

  Zakres

  Niniejszy dokument określa wymagania dla następujących rodzajów stali narzędziowych:
  a) stale narzędziowe niestopowe do pracy na zimno;
  b) stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno;
  c) stale narzędziowe stopowe do pracy na gorąco;
  d) stale szybkotnące.

  Jeżeli nie ustalono inaczej, niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich rodzajów wyrobów walcowanych na gorąco, kutych, ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno lub wyrobów wytwarzanych w metalurgii proszków, które są dostarczane w jednym ze stanów powierzchni i obróbki cieplnej, podanych w 6.2 i Tablicy 1.

  Jeżeli szczególnie ważna jest żaroodporność narzędzi, na przykład w przypadku narzędzi do formowania szkła na gorąco, wtedy przy wyborze materiału zaleca się opierać na ISO 4955.

   

  PN-EN ISO 15612:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-09-2018

  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie:
  — określono, w jaki sposób użytkownik może stosować standardową technologię spawania (SWPS) bazującą na badaniach dla kwalifikowania technologii spawania wykonywanych przez inną organizację;
  — określono zakres dotyczący wykorzystania SWPS-ów zgodnie z ISO 15607;
  — określono wymagania dla kwalifikowania technologii spawania, które zostaną wydane jako SWPS-y oraz;
  — określono wymagania dla organizacji przyjmujących SWPS-y.

  Zastosowanie niniejszego dokumentu może być ograniczone przez normę dotyczącą zastosowania lub specyfikację.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania stali i aluminium oraz jego stopów.

  Wszystkie nowe standardowe kwalifikowania procedur spawalniczych powinny być wykonywane zgodnie z niniejszym dokumentem od daty jego wydania. Jednakże niniejszy dokument nie unieważnia poprzednich standardowych procedur spawalniczych, które zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi normami, specyfikacjami lub poprzednimi wydaniami tego dokumentu.

   

  PN-EN 10228-1:2016-07 - wersja polska

  Data publikacji: 19-09-2018

  Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano techniki i kryteria akceptacji, jakie należy stosować w przypadku badania magnetyczno-proszkowego odkuwek wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Opisana metoda jest stosowana do wykrywania nieciągłości powierzchniowych. Pozwala ona wykryć także nieciągłości leżące tuż pod powierzchnią, ale czułość wykrywania takich nieciągłości silnie maleje z głębokością. UWAGA Odkuwkę stalową uważa się za ferromagnetyczną, jeżeli gęstość strumienia magnetycznego jest większa niż 1 T przy stycznej natężenia pola magnetycznego wynoszącej 2,4 kA/m

   

  PN-EN 10228-2:2016-07 - wersja polska

  Data publikacji: 28-09-2018

  Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 2: Badanie penetracyjne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano techniki i kryteria akceptacji, jakie należy stosować w przypadku badania penetracyjnego odkuwek stalowych. Opisana metoda jest stosowana do wykrywania nieciągłości powierzchniowych

   

  PN-EN 13348:2016-09 - wersja polska

  Data publikacji: 28-09-2018

  Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, pobieranie próbek, metody badań i warunki dostawy rur miedzianych okrągłych bez szwu. Stosuje się do rur miedzianych okrągłych bez szwu o średnicy zewnętrznej od 6 mm do 219 mm włącznie, przeznaczonych na instalacje podciśnieniowe lub na instalacje do dystrybucji gazów medycznych użytkowanych pod ciśnieniem roboczym do 2 000 kPa:
  - tlenu, tlenku azotu, azotu, helu, dwutlenku węgla, ksenonu;
  - powietrza do oddychania;
  - specjalnych mieszanek wymienionych gazów;
  - powietrza do napędów narzędzi chirurgicznych;
  - pary i gazów znieczulających
   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.