google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  Kursy walut 26.06.2019
  1 USD
  3.7540
  0.0164
  1 EUR
  4.2642
  0.0088
  1 CHF
  3.8477
  0.0169
  1 GBP
  4.7573
  -0.0131
  1 RUB
  0.0596
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - maj 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - maj 2018

   

  PN-EN ISO 16092-3:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa pras hydraulicznych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie, w uzupełnieniu do ISO 16092-1, określono techniczne wymagania i środki bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez projektantów, producentów i dostawców pras hydraulicznych i urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu.

  Prasy objęte tym dokumentem mieszczą się w zakresie od małych szybkich maszyn z jednym operatorem, produkujących małe przedmioty, do dużych, stosunkowo wolnoobrotowych maszyn, z kilkoma operatorami i wytwarzających duże skomplikowane przedmioty.

  Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń związanych z prasami hydraulicznymi, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta (patrz punkt 4). Uwzględniono wszystkie fazy cyklu życia maszyny opisane w ISO 12100: 2010, 5.4

   

  PN-EN ISO 14118:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące przewidzianych na etapie projektowania środków mających na celu zapobieżenie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny (patrz 3.2), umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa podczas ingerencji człowieka w strefach niebezpiecznych (patrz Załącznik A).

  Niniejszy dokument dotyczy nieoczekiwanego uruchomienia energią z wszelkich rodzajów jej źródeł, tzn.:
  — zasilania, np. elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego;
  — energią zakumulowaną, wynikającą np. z grawitacji, ściśnięcia sprężyn;
  — oddziaływań zewnętrznych, np. wiatru.

  W niniejszym dokumencie nie określono poziomów zapewnienia bezpieczeństwa lub poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. W niniejszym dokumencie określono dostępne środki zapobiegające nieoczekiwanemu uruchomieniu, ale nie określono tych środków w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu uruchomieniu w odniesieniu do określonych maszyn.

  UWAGA W normie typu C mogą być określone środki wymagane do zapobieżenia powstaniu szkody wynikającej z nieoczekiwanego uruchomienia. W przeciwnym przypadku odpowiednie wymagania dotyczące określonej maszyny należy określić na podstawie oceny ryzyka, co jest poza zakresem niniejszego dokumentu.

   

  PN-EN ISO 7500-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-05-2018

  Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono sposób wzorcowania i sprawdzania maszyn wytrzymałościowych rozciągających/ściskających. Sprawdzanie obejmuje:
  — ogólną ocenę maszyny wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem do zadawania siły;
  — wzorcowanie układu pomiaru siły maszyny wytrzymałościowej;
  — potwierdzenie, że właściwości eksploatacyjne maszyny wytrzymałościowej osiągną limity podane w określonej kategorii.

  UWAGA Niniejszy dokument odnosi się do statycznego wzorcowania i sprawdzania układu pomiaru siły. Przy badaniach o dużej prędkości obciążania i badaniach dynamicznych wartości wzorcowane nie są ważne. Dodatkowe informacje dotyczące wpływu efektów dynamicznych podane są w Bibliografii. OSTRZEŻENIE — Niektóre z badań określonych w niniejszym dokumencie obejmują wykorzystanie procesów, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji

   

  PN-EN ISO 21904-3:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-05-2018

  Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badania i znakowanie dotyczące sprzętu do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 3: Określenie skuteczności wychwytywania urządzeń do odciągania dymu montowanych na uchwycie spawalniczym

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano laboratoryjną metodę pomiaru efektywności wychwytywania dymu spawalniczego montowanych na uchwycie spawalniczym systemów do odciągania. Procedura określa jedynie metodologię, pozostawiając użytkownikowi wybór parametrów badania, aby można było ocenić wpływ różnych zmiennych.

  Ma ona zastosowanie do zintegrowanych systemów w uchwycie spawalniczym i systemów, gdzie odrębny układ odciągowy jest przyłączony do uchwytu spawalniczego, w pobliżu łuku. Metodologia ta jest odpowiednia dla stosowania ze wszystkimi procesami spawalniczymi z ciągłym podawaniem drutu spawalniczego, dla wszystkich rodzajów materiałów i wszystkich parametrów spawania.

  Metoda ta może być stosowana do oceny wpływu czynników, takich jak natężenie przepływu odciąganego dymu, pozycja dyszy odciągowej, natężenie przepływu gazu osłonowego, geometrię spawania, kąt nachylenia uchwytu spawalniczego, wskaźnik emisji dymu itp., na skuteczność wychwytywania.

   

  PN-EN ISO 16090-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-05-2018

  Bezpieczeństwo obrabiarek -- Centra obróbkowe, frezarki, obrabiarki przenośnikowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono techniczne wymagania bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa do projektowania, konstruowania i dostarczania (łącznie z instalowaniem i demontażem, przygotowaniem do transportu i z konserwacją) frezarek stacjonarnych (patrz 3.1.1), łącznie z obrabiarkami zdolnymi do wykonywania operacji wiercenia (patrz 3.1.2), centrami obróbkowymi i obrabiarkami przenośnikowymi, które są przeznaczone do cięcia na zimno metali i innych niepalnych na zimno materiałów, z wyjątkiem drewna lub materiałów o właściwościach fizycznych podobnych do drewna, jak określono w EN 14618.

  Niniejszy dokument obejmuje następujące obrabiarki:
  a) frezarki i wytaczarki sterowane ręcznie, bez sterowania numerycznego (patrz 3.2.1,
  Grupa 1), np. frezarki wspornikowe i kolumnowe (patrz Rysunek C.1 i C.2)
  b) frezarki i wytaczarki sterowane ręcznie z ograniczoną możliwością sterowania
  numerycznego (patrz 3.2.2, Grupa 2), np. frezarko-kopiarki i frezarki do obróbki kształtowej (patrz Rysunki C.3 i C.4)
  c) frezarki sterowane numerycznie, centra obróbkowe (patrz 3.2.3, Grupa 3), np. frezarki automatyczne i centra frezarskie, np. frezarki wielowrzecionowe, frezarki do kół zębatych (patrz Rysunki C.5, C.6 i C.7)
  d) obrabiarki przenośnikowe i obrabiarki specjalnego przeznaczenia (patrz 3.2.4, Grupa 4), które są zaprojektowane jedynie do procesów na wstępnie określonych przedmiotach obrabianych lub na ograniczonym zakresie podobnych przedmiotów obrabianych za pomocą uprzednio określonej sekwencji operacji obróbki i parametrów procesu (patrz Rysunki C.8, C.9, C.10, C.11, C 12 i C.13.

  Niniejszy dokument dotyczy także obrabiarek wyposażonych w następujące urządzenia/ułatwienia:
  — magazyn(y) narzędzi;
  — zmieniacz(e) narzędzi;
  — mechanizm(y) przenoszenia przedmiotu obrabianego;
  — mechanizm(y) mocowania przedmiotu obrabianego;
  — transporter(y) szlamu obróbkowego/wiórów;
  — drzwi uruchamiane mechanicznie
  — dodatkowe wyposażenie do toczenia;
  — dodatkowe wyposażenie do szlifowania.

  Jeśli w niniejszym dokumencie jest używane wyłącznie słowo "obrabiarka" lub "obrabiarki", odnosi się ono do wszystkich wyżej wymienionych grup i typów obrabiarek

  Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń związanych z danym typem obrabiarek, mogącymi wystąpić podczas transportu, montażu i instalacji, ustawiania, eksploatacji, czyszczenia i konserwacji, rozwiązywania problemów, demontażu lub wyłączania zgodnie z ISO 12100, gdy obrabiarka jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które jest racjonalnie przewidywalne przez producenta (patrz Rozdział 4)

  W niniejszym dokumencie założono dostęp do obrabiarki ze wszystkich kierunków i określono warunki dostępu do pozycji operatora. Dotyczy to także urządzeń do przenoszenia przedmiotu obrabianego, w tym urządzeń transportowych do załadunku/rozładunku, gdy są one integralną częścią obrabiarki.

   

  PN-EN ISO 4506:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-05-2018

  Węgliki spiekane -- Próba ściskania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę wyznaczania wytrzymałości i umownej granicy plastyczności węglików spiekanych, poddanych jednoosiowym obciążeniom ściskającym.

   

  PN-EN ISO 7668:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-05-2018

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar współczynnika odbicia i współczynnika połysku anodowych powłok tlenkowych pod kątami 20 stopni, 45 stopni, 60 stopni lub 85 stopni

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody pomiaru współczynnika odbicia i współczynnika połysku płaskich próbek z anodowanego aluminium pod kątami 20 stopni (metoda A), 45 stopni (metoda B), 60 stopni (metoda C) i 85 stopni (metoda D) oraz współczynnika odbicia pod kątem 45 stopni przy użyciu zwężonej wiązki światła (metoda E). Opisane metody przeznaczone są głównie do stosowania na czystych powierzchniach anodowanych.

  Opisane metody są przeznaczone głównie do użytku na czystych powierzchniach utlenionych anodowo. Mogą być stosowane na barwnie utlenionym anodowo aluminium, ale tylko w podobnych kolorach.

   

  PN-EN ISO 4885:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-05-2018

  Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano ważne terminy stosowane w obróbce cieplnej stopów żelaza.

  UWAGA Termin stopy żelaza obejmuje wyroby i przedmioty obrabiane ze stali i żeliwa.

  W Załączniku A zawarto alfabetyczny wykaz terminów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie oraz ich odpowiedniki w języku francuskim, niemieckim, chińskim i japońskim.

  W Tablicy 1 przedstawiono różne fazy żelazo-węgiel (Fe-C).

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Narzedziownia.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.