google

  narzędziownia, formy wtryskowe, obróbka skrawaniem

  obróbka metali - gieciewalcowanie.pl
  Kursy walut 22.06.2018
  1 USD
  3.6977
  -0.063
  1 EUR
  4.3149
  -0.0174
  1 CHF
  3.7367
  -0.0359
  1 GBP
  4.9209
  -0.01
  1 RUB
  0.0586
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży narzędziowej - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży narzędziowej

  - luty 2017

   

   

  PN-EN 61069-5:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 5: Ocena niezawodności systemu

  Zakres:

  W niniejszej części IEC 61069:

  • przedstawiono szczegółowo metodę oceny niezawodności podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
  • zdefiniowano podstawową kategoryzację niezawodności,
  • opisano czynniki wpływające na niezawodność, które należy brać pod uwagę, gdy ocenia się funkcjonalność,
  • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny niezawodności ze zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

   

  PN-EN ISO 21028-1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiałów dotyczące odporności na obciążenia udarowe w temperaturach kriogenicznych -- Część 1: Temperatury poniżej -80 °C

  Zakres:

  W niniejszej części normy ISO 21028 określono wymagania dotyczące odporności na obciążenia udarowe materiałów metalowych, używanych w temperaturze poniżej -80 °C, w celu zapewnienia ich odpowiedniości dla zbiorników kriogenicznych.

  Niniejsza część normy ISO 21028 nie ma zastosowania do stali niestopowych i odlewów.

   

  PN-EN 61003-1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Systemy sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości

  Zakres:

  Niniejsza część IEC 61003 ma zastosowanie do elektrycznych i pneumatycznych przyrządów lub urządzeń sterowniczych, używanych w sterowaniu procesami przemysłowymi, które wykorzystują wielkości mierzone będące sygnałami ciągłymi, albo mechanicznymi (położenie, siła, itp.), albo znormalizowanymi sygnałami elektrycznymi.

  Te przyrządy lub moduły systemów sterowania procesami mogą być użyte jako regulatory, albo jako przełączniki alarmowe lub też do innych podobnych zastosowań.

  Kwestie bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych mają wpływ tylko na nieliczne produkty z zakresu niniejszej normy. Wskutek tego niniejszy dokument nie obejmuje odpowiednich zagadnień bezpieczeństwa.

  Niniejsza norma jest przewidziana do wyszczególnienia jednolitych terminologii i metod badania do wyznaczania właściwości przyrządów i modułów systemów z analogowymi wielkościami mierzonymi i wyjściami dwu-lub wielostanowymi, stosowanych w systemach sterowania procesami przemysłowymi.

  Rozważania inne niż dotyczące właściwości są zmieszczone w Rozdziale 10.

   

  PN-EN 61003-2:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Systemy sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych

  Zakres:

  W niniejszej części IEC 61003 podano wytyczne dla sprawdzenia i badania działania elektrycznego i pneumatycznego wyposażenia z dwu lub wieloma pozycjami wyjść, dla przykładu: dla badań odbiorczych lub po naprawie. Należy jej używać w połączeniu z IEC 61003-1:2016, IEC 61298-2:2008 i IEC 61298-3:2008.

  Niniejsza część IEC 61003 ma zastosowanie dla elektrycznego i pneumatycznego procesowo-przemysłowego wyposażenia, z użyciem wartości mierzonych o ciągłych sygnałach. Wartością zadaną może być zarówno wielkość mechaniczna (pozycja, siła itd.) jak i standardowy sygnał. Te instrumenty mogą być używane jako regulatory lub przełączniki dla alarmów i innych podobnych celów.

  Kryteria ilościowe dla akceptowalnych osiągów powinny być ustanowione w wyniku porozumienia pomiędzy producentem a użytkownikiem, oraz raport z badań wyjaśniający, jakie badania zostały przeprowadzone. Wymagania niniejszej normy są ważne, kiedy są uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem.

   

  PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

  Zakres:

  W niniejszej części ISO 13849 zawarto wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wskazania dotyczące zasad projektowania i integracji elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS), łącznie z projektowaniem oprogramowania. Dla tych elementów SRP/CS określono właściwości, z uwzględnieniem poziomów zapewnienia bezpieczeństwa, wymagane do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Dotyczy to SRP/CS pracujących w trybie częstego lub ciągłego przywoływania niezależnie od typu zastosowanej techniki i rodzaju energii (elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, mechaniczna itp.) przy wszystkich rodzajach maszyn.

  W normie nie określono, jakie funkcje bezpieczeństwa i poziomy zapewnienia bezpieczeństwa należy stosować w konkretnym przypadku.

  W niniejszej części ISO 13849 określono wymagania specyficzne dla SRP/CS, w których wykorzystano elektroniczny(-e) układ(-y) programowalny(-e).

  W normie nie podano szczegółowych wymagań dotyczących projektowania wyrobów, które są elementami SRP/CS. Niemniej jednak podane zasady, takie jak kategorie lub poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, które mogą być stosowane.

  UWAGA 1 Przykłady wyrobów, które są elementami SRP/CS: przekaźniki, zawory elektromagnetyczne, łączniki drogowe, PLC, jednostki sterujące silnikami, urządzenia oburęcznego sterowania, urządzenia czułe na nacisk. Przy projektowaniu takich wyrobów ważne jest odwołanie się do odpowiednich Norm Międzynarodowych, np. ISO 13851, ISO 13856-1 i ISO 13856-2.

  UWAGA 2 Definicję wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa podano w 3.1.24.
  UWAGA 3 Podane w niniejszej części ISO 13849 wymagania dotyczące programowalnych układów elektronicznych są zgodne z metodyką projektowania i rozwoju związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych układów sterowania maszyn podaną w normie IEC 62061.

  UWAGA 4 W przypadku części z PLr = e oprogramowanie wbudowane związane z bezpieczeństwem jest opisane w normie IEC 61508-3:1998, Rozdział 7.

   

  PN-EN 61069-2:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 2: Metodologia oceny

  Zakres:

  W niniejszej części IEC 61069 określono metodologię w procesie oceny podstawowych systemów sterowania (BCS) na podstawie wytycznych IEC 61069-1. Opisano metody analiz, ocenę względnych wag różnych właściwości systemu i współczynników wpływu oraz określenie programu oceny.

   

  PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym na napięcie przemienne powyżej 1 000 V i na napięcie stałe powyżej 1 500 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

  Zakres

  Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych z rdzeniem rurowym, składających się z przenoszącej obciążenia rury izolacyjnej, wykonanej z włókien impregnowanych żywicą, i wypełnionej wewnątrz materiałem izolacyjnym (np. materiałem stałym, cieczą, pianką, gazem pod ciśnieniem albo gazem bez dodatkowego ciśnienia), osłony (na zewnątrz rury izolacyjnej) wykonanej z polimeru (np. kauczuku silikonowego lub etylenowo-propylenowego) oraz z metalowych okuć zamocowanych na końcach rury izolacyjnej. Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym, jak określono w niniejszej normie, są przeznaczone do powszechnego stosowania w stacjach zarówno w warunkach wnętrzowych, jak i napowietrznych. Izolatory te stosuje się w stacjach o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 000 V i częstotliwości nie większej niż 100 Hz, lub w sieciach prądu stałego o znamionowym napięciu powyżej 1 500 V.

  Przedmiotem tej normy jest:

  • zdefiniowanie stosowanych terminów;
  • opis metod badań;
  • określenie kryteriów przyjęcia wyrobu.

  Każdą z prób przewidzianych w niniejszej normie, poza próbami termomechanicznymi, wykonuje się w normalnej temperaturze otoczenia. W niniejszej normie nie uwzględniono prób, które mogą być charakterystyczne dla urządzenia, którego częścią staje się kompozytowy wsporczy izolator stacyjny z rdzeniem rurowym. Ten obszar wymaga jeszcze dalszych przedsięwzięć technicznych.

   

  PN-EN 61069-3:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 3: Ocena funkcjonalności systemu

  Zakres:

  W niniejszej części IEC 61069:

  • przedstawiono szczegółowo metodę oceny funkcjonalności podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
  • zdefiniowano podstawową kategoryzację właściwości funkcjonalności,
  • opisano czynniki wpływające na funkcjonalność, które należy brać pod uwagę gdy ocenia się funkcjonalność,
  • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny funkcjonalności spomiędzy zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).

   

  PN-EN 61069-4:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 4: Ocena parametrów systemu

  Zakres:

  W niniejszej części IEC 61069:

  • przedstawiono szczegółowo metodę oceny parametrów podstawowego systemu sterowania (BCS) opartą na podstawowej koncepcji podanej w IEC 61069-1 i metodologii zawartej w IEC 61069-2,
  • zdefiniowano podstawową kategoryzację właściwości parametrów,
  • opisano czynniki wpływające na parametry, które należy brać pod uwagę, gdy ocenia się parametry,
  • zamieszczono wytyczne do wyboru technik przeprowadzenia oceny parametrów spomiędzy zbioru ich opcji (wraz z podaniem powołań).
  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.